Indsigelse mod opsigelse af Nemkonto begrundet i utilstrækkelig økonomisk gennemsigtighed og hvidvaskregler

Sagsnummer:158/2021
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af Nemkonto begrundet i utilstrækkelig økonomisk gennemsigtighed og hvidvaskregler
Indklagede:Lunar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Lunar Bank var berettiget til at opsige en Nemkonto begrundet i utilstrækkelig økonomisk gennemsigtighed og hvidvaskregler.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lunar Bank A/S, hvor han havde en privatkonto og en erhvervskonto.

Banken har anført, at banken den 15. oktober 2020 modtog besked fra NETS om, at der fra klagerens erhvervskonto var forsøgt hævet 968.750 kroner via en leverandørservice fra en fiktiv debitor.

Den 15. oktober 2020 skrev banken til klageren, at den opsagde hele hans engagement i banken. Det fremgik blandt andet af meddelelsen til klageren: 

”Du modtager denne besked, fordi vi pr. dags dato opsiger hele dit engagement med Lunar. Det betyder, at din konto [-460] i Lunar Bank, samt dit tilhørende kort er spærret pr. dags dato. Opsigelsen sker med et varsel på 30 dage, og dit engagement lukkes således d. 15 november 2020.

Vi opsiger dit kundeforhold, fordi du bruger os på en anden måde, end du har oplyst os ved kundeforholdets oprettelse. Det anser vi for en misligholdelse af kundeforholdet, hvorfor vi ikke er sikre på, at vi er i stand til at overholde vores forpligtelser efter gældende lovgivning. På baggrund heraf, opsiger vi kundeforholdet.

…”

Samme dag udbad klageren sig en forklaring af baggrunden for opsigelsen af kundeforholdet.  

Den 9. november 2020 svarede banken blandt andet følgende:

”Som sagt, så opsiger vi dit kundeforhold, fordi vi har konstateret, at anvendelsen af din Lunar konto ikke stemmer overens med de oplysninger om omfanget og beskaffenheden af forretningsforbindelsen med os, du gav os den 17.08.2020, da du blev kunde. Derfor ønsker vi ikke at fortsætte samarbejdet med dig, da vi ikke føler os overbevist om, at vi kan overholde de forpligtelser, vi har ifølge loven til at kende vores kunder og disses brug af vores produkter.”

Samme dag svarede klageren blandt andet, at han har ret til en Nemkonto i banken.

 

En anden medarbejder i banken svarede herefter blandt andet følgende:

”Jeg kan se, at din konto primært benyttes til spil.

Da du ansøgte om kontoen i sin tid, oplyste du at kontoen ville blive benyttet til opsparing/alm. dagligdags økonomi. Det er desværre ikke det vi ser, og vi skal bede dig skrue ned for denne aktivitet.

Du må naturligvis gerne spille via kontoen, men det må ikke være det primære formål.

Vi forventer fremover at se almindelig dagligdags økonomi/opsparing på kontoen.”

Klageren svarede herefter følgende:

”Jeg har længe ikke brugt den til spil!? Sandt nok at jeg spillede en del, jeg er tilmeldt Rofus [Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere], og har siden da ikke spillet på kontoen. Kan du nævne til mig hvornår jeg sidst har spillet? Det er længe siden og jeg spiller ikke mere.”

Banken svarede herefter følgende:

”Det kan du selv finde på din kontooversigt. Men jeg kan se du tit besøger [kiosk] - og der kan man også spille.

Jeg fortæller dig blot, at det ikke er noget, vi ønsker at lægge konto til.”

Klageren svarede herefter følgende:

”Der kan man også hente pakker og diverse ting. Jeg spiller ikke mere. Cigaretter er dyre også. Skal jeg ærligt forklare, hvad jeg køber også? [I] tager fejl mht. dette. Sidst jeg spillede var i september via [firma]. Jeg havde tegnet [et] plus abonnement hos [firma], [som] jeg ikke kan trække i land, netop fordi jeg har tilmeldt Rofus og kunne ikke logge på min konto for at ophæve abonnementet. Så [firma] trækker ikke mere fra min konto. Generelt så er der intet spil overhovedet.”

Hertil svarede banken:

”Jeg beder dig blot om at stoppe med spil. Jeg tvivler på du handler for helt runde beløber. Så derfor skal du blot skrue ned.”

Klageren svarede følgende:

”Og jeg beder [jer] om ikke at lukke for min privatkonto den 15. Da jeg ingen andre konti har.”

Den 10. november 2020 skrev banken til klageren:

”Vi lukker ikke din konto. Du skal bare ophøre denne aktivitet.”

Banken har anført, at den stoppede to overførsler til klagerens privatkonto på 548.893,35 kroner den 9. marts 2021 og 291.255,35 kroner den 12. marts 2021.

Den 9. marts 2021 sendte banken hævekort til klageren, som klageren havde bestilt.

Den 28. marts 2021 skrev banken blandt andet til klageren, at den fastholdt sin opsigelse af hele hans engagement i banken.

Samme dag klagede klageren til banken og skrev blandt andet følgende:

”Man kan ikke fastholde noget, man ikke har grundlag for eller dokumentation herom! Jeg har aldrig fået at vide, at kontoen lukker den 26. marts 2021.  […] At jeg fik at vide, at kontoen ikke lukker, var Lunar banks fejl, [og det] er ikke mit problem jo. I gav mig [ikke] engang tid til at finde en anden bank, i gav mig [ikke] engang lov eller tid til at reagere på det. Enhver kan se det er dybt ulovligt og fuldstændig uretfærdigt og forkert.”

Banken har fremlagt kontoudskrifter fra klagerens privatkonto for perioden 1. september 2020 til 27. maj 2021.

Parternes påstande

Den 1. april 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lunar Bank A/S skal åbne hans Nemkonto igen eller yde ham kompensation for den tid, han har brugt på at fremføre sin sag.

Lunar Bank A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken valgte at lukke hans konti uden at informere ham om det. Da han ringede til banken, sagde medarbejderen, at han var blevet informeret om opsigelsen per mail af 15. oktober 2020, hvilket ikke passer. Rigtigt nok skrev banken, at hele hans engagement blev standset, men han havde efterfølgende talt med dem om misforståelsen. I den forbindelse oplyste banken, at den alene lukkede hans erhvervskonto og ikke hans privatkonto, som er hans Nemkonto. Dette fremgår af de fremlagte e-mails.

Banken nævner ikke, hvor mange gange han havde telefonsamtaler med bankens medarbejdere, der hverken kunne forklare hvad reglerne var, herunder hvad man må og ikke må med hensyn til transaktioner via leverandørservice. På daværende tidspunkt havde han et firma. Det var sandt nok, at han ikke havde lavet en ordentlig plan for, hvordan han kom til at tjene penge i firmaet og så videre. Men da han begyndte at opkræve penge fra de kunder, som han i flere måneder havde arbejdet for, fik han at vide af en revisor, at den bedste måde var via leverandørservice.

 

Banken har ikke andet end indicier og formodninger og valgte at lukke hans konto uden gyldig grund. Privatkontoen blev lukket, selvom banken lovede ikke at lukke den. Banken krænkede hans privatliv ved at bestemme, hvad han måtte og ikke måtte bruge penge på, herunder for eksempel at han ikke måtte foretage køb i en kiosk, fordi de forhandler spil.

Banken behandlede ham uanstændigt, men han valgte ikke at klage på dette tidspunkt, da han ikke ville ødelægge forholdet til banken. Desuden modtog og betalte han for to nye hævekort, to uger inden banken valgte at lukke kontoen. Det giver ikke mening, at de sendte ham nye kort, når kontoen blev lukket.

Lunar Bank A/S har anført, at klageren ikke har kunnet redegøre for aktiviteten på sine konti på en sådan måde, at det berettigede til en videreførelse af kundeforholdet. Banken har handlet i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til hvidvaskloven og bankens egne almindelige betingelser.

Hvis transaktionen på 968.750 kroner var blevet gennemført, ville den have medført et betydeligt overtræk, hvilket klageren vidste. Der har ikke været transaktioner på over 40.000 kroner på klagerens virksomhedskonto. Klagerens virksomhed eksisterede kun fra 5. august 2020 til 25. november 2020. Dermed har klageren kort tid efter den mislykkede overførsel ophørt enkeltmandsvirksomheden.

 

Fra erhvervskontoen var der flere transaktioner med teksten ”lån” til en tredjemand samt mange udbetalinger til privatkontoen. Fra den private konto, blev de omtalte overførsler enten overført til andre private personer oftest med teksten “lån”, hævet kontant eller overført til spilhjemmesider, hvorfor det for banken kunne være svært at opnå den ønskede gennemsigtighed på de to konti.

 

Klageren modtog udbetalinger fra sin kommune den sidste dag i måneden, hvorfor dette antages at være en form for understøttelse. Dette var i samme periode, hvor klageren havde oprettet sin virksomhedskonto og foretog flere udbetalinger til sig selv, som ikke kunne bekræftes at udgøre løn.

 

Klageren modtog opsigelsen på sin business-konto, hvor han blev gjort opmærksom på, at hele kundeforholdet blev opsagt. Klageren blev opsagt med begrundelsen, at anvendelsen af kontoen ikke stemte overens med de oplysninger og den beskaffenhed, som klageren afgav ved oprettelsen.

 

Den 9. november 2020 blev klageren endnu en gang gjort opmærksom på, at der var tale om en opsigelse af hele kundeforholdet. Samme dag blev der taget kontakt vedrørende klagerens private konto, da der var en høj spilaktivitet fra kontoen fra den 26. maj 2020 til den 1. september 2020. Her sås en tydelig tendens til, at der fra tredjemand blev overført penge, som derefter blev indsat på spilhjemmesider.

 

Grundet manglende kommunikation mellem medarbejdere i banken blev klageren forklaret, at hans private konto ikke blev lukket, så længe spilaktiviteten blev skåret ned. I den efterfølgende periode sås der ikke samme spilaktivitet fra kontoen.

 

I forbindelse med en ny overførselsservice blev banken igen opmærksom på klagerens private kundeforhold. Dette skyldes, at klageren skulle have modtaget 548.893,35 kroner den 9. marts 2021 og 291.255,35 kroner den 12. marts 2021 på sin private konto. Transaktionerne blev stoppet i clearing af banken, hvorfor de ikke blev gennemført. En overførselsservice af denne størrelse på en privatkonto er yderst usædvanlig, hvorfor banken valgte at spærre kontoen. Dette blev blandt andet gjort i henhold til hvidvaskloven. Banken valgte derfor efterfølgende at spærre og ophæve kundens private konto uden varsel.

 

Det er beklageligt, at klageren modtog to opsigelser, samt at der var tvetydige forklaringer på, hvorvidt kunden var opsagt på både privat og erhverv. Klageren var i kontakt med forskellige medarbejdere fra forskellige afdelinger, og der er interne begrænsninger i adgangen til visse informationer.

 

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Lunar Bank A/S, hvor han havde en privatkonto og en erhvervskonto.

Ved brev til klageren af 15. oktober 2020 opsagde banken klagerens kundeforhold. Banken anførte, at klageren brugte banken på en anden måde, end han havde oplyst ved kundeforholdes oprettelse.

Den 10. november 2020 oplyste banken, at klagerens private konto ikke blev lukket. Den 9. og 12. marts 2021 stoppede banken to overførsler på i alt knap 850.000 kroner til privatkontoen.

Den 28. marts 2021 meddelte banken klageren, at den fastholdt opsigelsen af hele hans engagement i banken.

En stillingtagen til sagen beror på, om banken var berettiget til at opsige kundeforholdet med klageren. I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvorledes virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Det følger af hvidvasklovens § 47, at Finanstilsynet påser pengeinstitutters overholdelse af loven. Ankenævnet er imidlertid bekendt med, at Finanstilsynet ikke træffer afgørelse i konkrete sager, hvor en kunde klager over en virksomhed omfattet af hvidvaskloven. Ankenævnet har på den baggrund besluttet at realitetsbehandle sagen.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation, behandling af dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse af klagerens kundeforhold i banken var uberettiget.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.