Ekspedition af salgstilbud.

Sagsnummer:271/1994
Dato:30-12-1994
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Bjarne Lau Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Værdipapirer - ikke-effektueret ordre
Ledetekst:Ekspedition af salgstilbud.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved skrivelse af 23. februar 1994 orienterede indklagede klageren om, at Tele Danmark A/S, i hvilket selskab klageren ejede 500 aktier beroende i depot hos indklagede, havde opfordret sine aktionærer til at afgive tilbud om salg af deres aktier til selskabet. Det oplystes, at tilbud om salg af aktier skulle afgives til indklagede senest tirsdag den 8. marts 1994 inden kl. 12.00. Tilbud afgivet efter dette tidspunkt ville ikke blive betragtet som rettidigt afgivet. Til brug for afgivelse af tilbud vedlagdes særlig blanket benævnt "Salgstilbud".

Klageren anmodede herefter indklagede om salg af aktierne limiteret til kurs 176. Klageren har oplyst, at hun tirsdag den 3. marts 1994, efter at salg af aktierne ikke var sket, drøftede sagen med en medarbejder hos indklagede, med hvem det aftaltes, at hun i stedet skulle indsende blanketten "Salgstilbud".

Den omhandlede blanket vedrørende salgstilbuddet er fremlagt, og det fremgår, at klageren har dateret sin underskrift 5. marts 1994. Blanketten bærer endvidere påtegning om at være telefaxet den 9. marts 1994 kl. 9.33 fra indklagedes direkte afdeling til en anden afdeling hos indklagede; blanketten er ikke påført modtagelsesstempel.

Klageren har oplyst, at hun afsendte blanketten til indklagede, således at den var fremme hos indklagede mandag den 7. marts 1994. Postvæsnet har oplyst over for hende, at der ikke var forsinkelser i postgangen denne dag. Indklagede har oplyst, at man ikke modtog blanketten den 7. eller 8. marts, men først den 9. marts 1994; blanketten blev modtaget i indklagedes direkte afdeling, som straks telefaxede den til fondsafdelingen. Samme dag orienteredes klageren om, at blanketten var modtaget for sent.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at dække hendes tab. Klageren har opgjort tabet til 14.170 kr., som udgør forskellen mellem udgiften ved aktiernes erhvervelse den 4. februar 1994, 93.050 kr., og den salgssum, hun senere har opnået, 78.880 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at der ikke har været uregelmæssig postgang, hvorfor det må antages, at tilbuddet er modtaget hos indklagede inden tilbudsfristens udløb; men på grund af den interne postgang hos indklagede er tilbuddet først overgivet til fondsafdelingen efter fristens udløb. Indklagede bør derfor betale erstatning.

Indklagede har anført, at salgstilbuddet ikke er modtaget før onsdag den 9. marts 1994 om morgenen efter fristens udløb. Det er sædvanligt, at morgenposten hos indklagede påstemples modtagelsesdatoen.

Ankenævnets bemærkninger:

Tre medlemmer - Niels Waage, Niels Bolt Jørgensen og Bjarne Lau Pedersen - udtaler:

Mod indklagedes benægtelse finder vi det ikke godtgjort, at tilbuddet blev modtaget hos indklagede før efter tilbudsfristens udløb tirsdag den 8. marts 1994 kl. 12.00. Vi stemmer derfor for, at klagerens påstand ikke tages til følge.

To medlemmer - Jørn Ravn og Niels Busk - udtaler:

Da indklagede ikke har fulgt sin sædvanlige procedure med at forsyne klagerens "Salgstilbud" med modtagelsesstempel, finder vi, at risikoen for, at det ikke foreligger tilstrækkeligt oplyst, hvornår "Salgstilbuddet" er modtaget, må bæres af indklagede. Vi stemmer derfor for, at indklagede skal betale klageren en erstatning, der udgør forskellen mellem beløbet ifølge salgstilbuddet og det beløb, hun faktisk opnåede ved salget af de omhandlede aktier.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Herefter

Den indgivne klage tages ikke til følge.