Indsigelse mod opgørelse af skødedeponeringskonto i underskudshandel, herunder mod gebyr til andelskassen. Omkostningsbidrag på engagement på grund af begrænset forretningsomfang.

Sagsnummer:258/2019
Dato:17-03-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Skødedeponeringskonto - frigivelse
Indlån - øvrige spørgsmål
Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod opgørelse af skødedeponeringskonto i underskudshandel, herunder mod gebyr til andelskassen. Omkostningsbidrag på engagement på grund af begrænset forretningsomfang.
Indklagede:Merkur Andelskasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opgørelse af skødedeponeringskonto i en underskudshandel, herunder mod gebyr til andelskassen. Omkostningsbidrag på engagement på grund af begrænset forretningsomfang.

Sagens omstændigheder

Klageren havde siden 2013 været kunde i Merkur Andelskasse, hvor hun havde en lønkonto, en opsparingskonto, to anfordringskonti, et værdipapirdepot med 100 stk. B-aktier i Novozymes samt netbankadgang.

I oktober 2017 solgte klageren en ejendom med overtagelse den 1. februar 2018 for 500.000 kr. Det fremgik af købsaftalen, at der var tale om en underskudshandel, idet ejendommen blev solgt til en pris, hvor der ikke var fuld dækning til alle pant- og udlægshavere.

Af en provenuberegning af 16. oktober 2017 fra ejendomsmægleren fremgik et budgetteret underskud ved ejendomshandlen på 116.526 kr. efter indfrielse af pantegælden. Det fremgik endvidere, at udgiften til ejendomsmægler, markedsføring mv. udgjorde 56.318 kr.

Klageren indgik herefter en aftale om ”Salg af ejendom” med andelskassen, hvorefter der blev oprettet en deponeringskonto -383 og en boligkonto -659 i andelskassen, og det blev aftalt, at andelskassen skulle indfri pantegælden i ejendommen. Det fremgik af aftalen, at andelskassen beregnede sig et ekspeditionsgebyr på 4.000 kr. i forbindelse med sagen.

Andelskassen har fremlagt kontoudskrifter for deponeringskonto -383, hvoraf fremgår, at underskuddet ved ejendomshandlen efter andelskassens indfrielse af det indestående realkreditlån og klagerens betaling af et ekspeditionsgebyr på 4.000 kr. til andelskassen udgjorde 106.182 kr. Andelskassen har udfærdiget følgende oversigt over posteringerne på deponeringskonto -383:

Dato

Posteringstekst

Beløb

Saldo

06.11.2017

Ejendomsmægler

43.632 kr.

43.632 kr.

01.02.2018

Restkøbesum

400.000 kr.

443.632 kr.

07.02.2018

Indfrielse af realkreditlån

÷544.147 kr.

÷100.515 kr.

07.02.2018

Indfrielse af realkreditlån

÷1.666 kr.

÷102.182 kr.

07.02.2018

Ekspeditionsgebyr til andelskassen

÷4.000 kr.

÷106.182 kr.

07.02.2018

Overførsel fra boligkonto -659

106.182 kr.

0 kr.

Andelskassen har endvidere fremlagt kontoudskrifter for boligkonto -659, hvoraf fremgår, at der den 19. oktober 2017 blev overført 124.000 kr. fra klagerens opsparingskonto til boligkonto -659. Efter inddækning af underskuddet ved ejendomshandlen på 106.182 kr. via boligkontoen, indgik der blandt andet et salgsprovenu på 58.500 kr. fra klagerens salg af en anden ejendom på kontoen. Herefter blev det indestående beløb på konto -659 på ca. 78.000 kr. overført til klagerens opsparingskonto.

Klageren har fremlagt en udateret mail fra ejendomsmægleren til hende, hvori følgende var anført:

” Købers advokat har også rykket for din godkendelse af refusionsopgørelsen.

Vi skal derfor venligst anmode dig om at underskrive refusionsopgørelsen og returnere denne til vort kontor til videre ekspedition. Du kan også maile retur med din godkendelse.

Herefter kan restbeløbet på din deponeringskonto kr. 10.000,00 frigives, dog fratrukket refusionssaldoen kr. 722,11 som vil blive overført til køber.

Herefter kan både vi og købers advokat nemlig lukke sagen.”

Klageren rettede efterfølgende henvendelse til andelskassen for at få udbetalt restbeløbet på deponeringskontoen, jf. ovenstående mail fra ejendomsmægleren.

Andelskassen oplyste, at der ikke var noget restbeløb til udbetaling til klageren i forbindelse med ejendomshandlen.

Den 13. marts 2019 foretog en kreditor udlæg i klagerens 100 stk. B-aktier i Novozymes for et beløb på 10.589,46 kr. Ved et brev af 14. marts 2019 fra kreditors advokat blev udlægget anmeldt over for andelskassen, der registrerede udlægget den 15. marts 2019.

Den 22. januar 2019 sendte andelskassen via netbank en meddelelse ud til alle privatkunder, hvor fremgik, at visse priser og gebyrer blev ændret fra henholdsvis 1. marts og 1. april 2019. Af en vedhæftet oversigt over prisændringer for privatkunder fremgik, at omkostningsbidrag privat den 1. april 2019 blev forhøjet fra 75 kr. pr. kvartal til 100 kr. pr. kvartal.

Af bankens prisliste, der fandtes på andelskassens hjemmeside, fremgik endvidere blandt andet:

”Omkostningsbidrag, privat, forudbetalt, pr. kvartal* 100 kr.

*Omkostningsbidraget opkræves hos alle private kunder med transaktionskonti. Dog opkræves der kun ét omkostningsbidrag pr. husstand. Derudover fritages følgende kunder for at betale omkostningsbidrag:

- andelshavere med tre andele eller derover

- kunder med lån eller kredit hos Merkur på 50.000 kr. eller derover

- kunder med Totalkreditlån via Merkur

- kunder med Triodos og/eller Sparinvest værdipapirer for 100.000 kr. eller derover (kursværdi)

- børn og unge under 29 år”

Fra den 1. juli 2019 trak andelskassen et omkostningsbidrag på 100 kr. hvert kvartal hos klageren.

Parternes påstande

Den 1. juli 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Merkur Andelskasse skal betale 10.000 kr. samt nedsætte et opkrævet gebyr på 4.000 kr. i forbindelse med hendes ejendomshandel. Desuden har andelskassen uberettiget givet en kreditor adgang til hendes aktier samt uberettiget opkrævet 100 kr. pr. kvartal i omkostningsbidrag.

Merkur Andelskasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hushandlen tog meget lang tid, idet ejendomsmægleren gav nøglen til køberne omkring tre måneder før egentlig overtagelse, og det kom der komplikationer ud af. Refusionsopgørelsen blev derfor meget forsinket, og hendes penge forsvandt.

Der blev overført 124.000 kr. fra hendes opsparingskonto til boligkonto -659 til dækning af underskuddet i forbindelse med hussalget, selv om underskuddet var meget mindre.

Det fremgik af en mail fra ejendomsmægleren, at der i forbindelse med refusionsopgørelsen blev frigivet 10.000 kr. på deponeringskontoen. Der blev i forbindelse med hussalget deponeret flere penge end underskuddet, og da handlen endelig var færdig, manglede hun 10.000 kr., som andelskassen ikke kunne finde. Desværre havde andelskassen ophævet kontoen, så hun ikke kunne se beløbet.

Derudover tog andelskassen 4.000 kr. i gebyr for ingenting, idet den alene skulle læse få papirer igennem.

Hendes rådgiver i andelskassen, der nu er gået på pension, lavede mange fejl. Hendes tre sønner havde den samme rådgiver, og rådgiveren lavede mange fejl og ydede en rådgivning, som var ”helt hen i vejret”.

Derudover gav andelskassen uberettiget kreditors advokat adgang til hendes aktier. Andelskassen kan ikke tillade, at kreditor kan gøre krav på så stort et beløb, når skylden er meget mindre.

I juli 2019 begyndte andelskassen uberettiget at trække 100 kr. i omkostningsbidrag. Hun fik oplyst, at omkostningsbidraget ikke tidligere var blevet trukket, idet hun havde haft lån og realkredit. Hun har imidlertid ikke haft nogen lån hos andelskassen, kun opsparing. Hun har heller ikke optaget nogen realkreditlån via andelskassen. Hun er uforstående over for, at hun pludselig skal betale omkostningsbidrag.

Merkur Andelskasse har anført, at klageren støtter sit krav på en mail fra ejendomsmægleren om et restbeløb på 10.000 kr. på deponeringskontoen i andelskassen, der kan frigives med fradrag for refusionssaldoen i købers favør.

Da der var tale om en underskudshandel, hvor salgsprisen ikke gav dækning til det indestående realkreditlån, var der ikke noget restbeløb på deponeringskontoen, der kunne frigives til klageren, jf. de fremlagte kontoudtog for deponeringskonto -383.

Det fremgik af aftalen ”Salg af ejendom”, at andelskassen beregnede sig et ekspeditionsgebyr på 4.000 kr. for at bistå klageren med oprettelse af en deponeringskonto samt indfrielse af indestående lån i ejendommen.

Andelskassen registrerede udlægget i klagerens aktier i depot den 15. marts 2019 for et beløb på 10.589,46 kr. Det betyder, at dette beløb skal tilgå kreditor, forinden der kan ske udbetaling af et eventuelt salgsprovenu til klageren. Der er ikke givet kreditors advokat adgang til klagerens aktier i øvrigt.

Andelskassen opkræver et omkostningsbidrag hos kunder, der alene har mindre transaktionsarrangementer. Det sker for at afdække omkostninger, der knytter sig til denne drift. Omkostningsbidraget fremgår af andelskassens prisliste. Klageren opfylder ikke betingelserne for at blive fritaget af omkostningsbidraget.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Merkur Andelskasse, hvor hun havde en lønkonto, en opsparingskonto, to anfordringskonti, et værdipapirdepot med 100 stk. B-aktier i Novozymes samt netbankadgang.

I oktober 2017 solgte klageren en ejendom for 500.000 kr. og indgik aftale med andelskassen om at bistå hende med oprettelse af en deponeringskonto og indfrielse af bestående pantegæld i ejendommen. Der var tale om en underskudshandel, og andelskassen har fremlagt kontoudskrifter for deponeringskontoen, hvoraf fremgår, at underskuddet ved ejendomshandlen efter andelskassens indfrielse af det indestående realkreditlån og klagerens betaling af et ekspeditionsgebyr på 4.000 kr. udgjorde 106.182 kr.

Ankenævnet finder det på denne baggrund godtgjort, at der ikke indestod 10.000 kr. på deponeringskontoen i banken.

Ankenævnet finder, at andelskassen i henhold til aftalen med klageren var berettiget til at beregne sig et ekspeditionsgebyr på 4.000 kr. i forbindelse med indfrielse af klagerens bestående realkreditlån m.v. Gebyret kan ikke tilsidesættes som urimeligt.

Ankenævnet finder endvidere, at andelskassen efter anmeldelsen af udlægget foretaget i fogedretten i klagerens aktier, der lå i depot i andelskassen, var forpligtet til at registrere/notere udlægget som sket.

Ankenævnet finder, at andelskassen var berettiget til at beregne sig et omkostningsbidrag på 100 kr. pr. kvartal i henhold til andelskassens prisliste. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte omkostningsbidraget, eller at bidraget opkræves samlet hvert kvartal.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.