Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget med et privat kort og et firmakort på to barer/natklubber i Riga. Bortkomne kort.

Sagsnummer:195/2018
Dato:14-02-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Jesper Claus Christensen, Karin Sønder-bæk, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget med et privat kort og et firmakort på to barer/natklubber i Riga. Bortkomne kort.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget med et privat kort og et firmakort på to barer/natklubber i Riga.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde en privat konto med et tilknyttet Visa/dankort -704.

Klageren var direktør i et aktieselskab, der havde en erhvervskonto i banken med et tilknyttet Visa/dankort -248. Kortet var et firmakort, som virksomheden havde bestilt til klageren.

Under et ophold i Riga i Letland blev der fra den 29. maj 2018 kl. 19.51 til den 30. maj 2018 om morgenen i henhold til transaktionslister indhentet hos Nets foretaget følgende transaktioner med klagerens private Visa/dankort -704 og med hans firmakort, Visa/dankort -248:  

Købsdato

Købstidspunkt

Kortnummer

Transaktionsbeløb

Afregnet beløb i DKK

Forretning

Vedkendt/ikke vedkendt

29-05-2018

19:51

-248

35 EUR

264,64

F1

Vedkendt

29-05-2018

23:07

-704

79 EUR

597,02

F2

Vedkendt

30-05-2018

00:44

-704

335,50 EUR

2.535,40

F3

Ikke vedkendt

30-05-2018

01:30

-704

450 EUR

3.400,69

F3

Ikke vedkendt

30-05-2018

02:16

-704

458 EUR

3.461,15

F3

Ikke vedkendt

30-05-2018

02:25

-704

100 EUR

756,11

ATM1

Vedkendt

30-05-2018

02:36

-704

430 EUR

3.249,54

F4

Ikke vedkendt

30-05-2018

03:07

-248

602 EUR

4.549,36

F4

Ikke vedkendt

30-05-2018

04:13

-248

26,99 DKK

26,99

F5

Vedkendt

30-05-2018

04:56

-248

6,53 EUR

49,35

F6

Vedkendt

30-05-2018

05:09

-248

4,5 EUR

34,01

F7

Vedkendt

Banken har oplyst, at klageren havde samme pinkode til begge Visa/dankort.

Banken har endvidere oplyst, at transaktionerne blev foretaget ved aflæsning af kortenes chip og indtastning af korrekt pinkode. Nets har over for banken bekræftet, at transaktionerne var korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Ved indsigelsesblanketter med tro- og loveerklæringer af 4. juni 2018 med overskriften ”Jeg har ikke foretaget transaktionerne – jeg havde ikke kortet” gjorde klageren over for banken indsigelse mod transaktionerne markeret med fed skrift i skemaet ovenfor, på henholdsvis 335,50 EUR, 450 EUR og 458 EUR svarende til 12.646,78 DKK foretaget med hans private Visa/dankort -704 og transaktionen på 602 EUR svarende til 4.549,36 DKK foretaget med firmakort -248. Transaktionerne var foretaget på to barer/natklubber F3 og F4.

Klageren oplyste, at de to kort formentlig var blevet stjålet den 29. maj 2018 kl. 22:00 fra hans jakke, mens han spiste, og at han først opdagede det næste morgen. Han spærrede firmakortet den 30. maj 2018 kl. 07:24. Klageren oplyste endvidere, at han ikke havde opbevaret pinkoden sammen med kortene, og at der ikke var andre, der havde haft adgang til koden.

Banken har oplyst, at klageren ikke foretog en politianmeldelse i sagen.

Ved en mail af 6. juni 2018 besvarede klageren nogle spørgsmål fra banken. Klageren anførte, at kortene lå løst i hans jakke. Han var i selskab med en kvinde, som han var faldet i snak med under middagen. De gik videre i byen sammen med nogle af hendes venner. Det var disse venner, som han havde mistænkt for at have brugt hans kort. Han frygter, at kvinden så ham indtaste pinkoden og sagde den videre til sine venner. Han blev budt på drinks af kvindens venner og købte selv enkelte drinks kontant.

Klageren anførte endvidere, at han skulle flyve hjem til Danmark fra Riga den 30. maj 2018 kl. 05:40, og han opdagede først om morgenen, at firmakortet manglede. Han troede i første omgang, at han havde sit private Visa/dankort, men det viste sig at være et andet kort. Derfor blev hans private Visa/dankort først spærret den 31. maj 2018 kl. 06:04.

Ved en mail af 13. juni 2018 til klageren afslog banken at dække de transaktioner, som klageren havde gjort indsigelse mod.

Parternes påstande

Den 18. juni 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal tilbageføre transaktionerne foretaget med de to kort på i alt 2.275,50 EUR svarende til 17.196,14 DKK.

Danske Bank har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at de ikke vedkendte transaktioner er uretmæssige, og at banken derfor skal tilbageføre dem.

Han ved ikke, hvordan pinkoden er blevet afluret, men bevisbyrden for, at han selv skulle have brugt kortene, må påhvile banken i form af videoovervågning eller fotodokumentation.

Det bestrides, at han brugte firmakortet til taxikørsel efter misbruget som påstået af banken. Han betalte kontant i taxien, og han ved ikke, hvem der har brugt firmakortet i taxien. Måske samme person(er), som misbrugte det tidligere, eller måske blev det overdraget til en ny kriminel.

Han har underskrevet tro- og loveerklæringer, og han afventer derfor en eventuel politianmeldelse fra banken med sindsro, såfremt banken måtte ønske dette.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at transaktionerne, som klageren har gjort indsigelse imod, blev foretaget ved aflæsning af chip, og der blev indtastet korrekt pinkode. Transaktionerne var korrekt registreret og bogført, og der var ikke tekniske svigt eller andre fejl.

I tro- og loveerklæringerne oplyste klageren, at han mistede sine kort den 29. maj 2018 efter at have spist, formentlig omkring kl. 22:00. Kl. 23:07 var klageren igen i besiddelse af sit private Visa/dankort, der blev brugt til betaling på en bar, F2, som klageren ikke har gjort indsigelse mod.

Klagerens private Visa/dankort bortkom igen, og der blev foretaget tre ikke vedkendte betalinger på en bar, F3. Herefter blev der foretaget en kontanthævning i en hæveautomat, som klageren ikke har gjort indsigelse mod.

Efterfølgende bortkom kortene igen, idet der blev foretaget to ikke vedkendte hævninger på en bar, F4, med henholdsvis klagerens private Visa/dankort og firmakortet.

Klagerens firmakort blev herefter brugt yderligere tre gange i tidsrummet fra kl. 04:13 til kl. 05:09 henholdsvis på et hotel, F5, i en taxi, F6 samt i en lufthavnskiosk, F7. Disse transaktioner har klageren ikke gjort indsigelse imod.

Der blev ikke herefter foretaget andre uautoriserede betalinger på klagerens to kort, selv om de først blev spærret henholdsvis den 30. maj 2018 kl. 07:24 og den 31. maj 2018 kl. 06:04.

Klageren har ikke tilstrækkeligt redegjort for, hvorledes pinkoden kan være blevet afluret, ligesom klagerens beskrivelse af hændelsesforløbet ikke er i overensstemmelse med transaktionsmønstret, da han har vedkendt at have foretaget transaktioner efter det påståede misbrug.

Der har endvidere ikke været forsøg, hvor der skete indtastning af en forkert pinkode.

Det faktum, at klageren ikke kan mindes at have autoriseret betalingerne, indebærer ikke nødvendigvis, at der er sket tredjemandsmisbrug.

Banken har løftet bevisbyrden for, at der ikke forelå tredjemandsmisbrug, selv om der ikke kan fremlægges video- eller fotodokumentation, idet det på baggrund af transaktionsmønstret og klagerens mangelfulde forklaring må lægges til grund, at klageren var i besiddelse af kortene og medvirkede til de pågældende transaktioner.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene, således at det kan fastslås, om der var tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne blev foretaget af klageren selv.

Ankenævnets bemærkninger

Under et ophold i Riga i Letland besøgte klageren blandt andet to barer/natklubber, F3 og F4. Der blev foretaget tre transaktioner i F3 og en i F4 på i alt 1.673,50 EUR med hans private Visa/dankort og en transaktion i F4 med hans firmakort på 602 EUR, som klageren ikke kunne vedkende sig. Klageren har oplyst, at kortene var bortkommet.

Det fremgik af transaktionslister fra Nets, at klagerens private Visa/dankort blev benyttet til en kontanthævning i en hæveautomat i forlængelse af de tre ikke vedkendte transaktioner i F3, og at hans firmakort blev benyttet tre gange efter den ikke vedkendte transaktion i F4. Klageren har ikke gjort indsigelse mod disse betalinger.

Ankenævnet lægger til grund, at de ikke vedkendte transaktioner er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf.  lov om betalinger § 93.

Ankenævnet lægger endvidere til grund, at de ikke vedkendte transaktioner blev foretaget ved aflæsning af kortets chip og indtastning af korrekt pinkode i første forsøg.

Klagerens firmakort var knyttet til en erhvervskonto med et aktieselskab, som klageren var direktør i, som kontohaver. Klagen angår således et aktieselskabs engagement. Ankenævnet finder herefter, at denne del af klagen vedrører et erhvervsmæssigt kundeforhold, der ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence. Dette gælder, uanset om klageren eventuelt måtte være berettiget til at bruge kortet privat. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen i medfør af vedtægternes § 2, stk. 3 og 4.

Afgørelsen af spørgsmålet om hæftelse for de ikke vedkendte transaktioner foretaget med klagerens private Visa/dankort beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet har herved lagt vægt på sagens omstændigheder, herunder at klagerens beskrivelse af hændelsesforløbet - blandt andet af hvornår kortet bortkom - ikke er i overensstemmelse med transaktionslisten fra Nets, og at der er foretaget en transaktion efter tre af de ikke vedkendte transaktioner med det private Visa/dankort, som klageren har vedkendt sig. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.