Spørgsmål om krav om afvikling af kassekredit og efterfølgende opsigelse var berettiget. Alder som begrundelse for krav om nedbringelse af kredit.

Sagsnummer:19/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas, Torben Udsen
Klageemne:Udlån - ydelse
Udlån - opsigelse
Ledetekst:Spørgsmål om krav om afvikling af kassekredit og efterfølgende opsigelse var berettiget. Alder som begrundelse for krav om nedbringelse af kredit.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne sag vedrører, om Nordea Bank Danmark var berettiget til at kræve nedbringelse af M’s kassekredit, herunder om M’s alder kunne tillægges betydning. Desuden vedrører sagen, om Nordea Bank Danmark var berettiget til at opsige klagernes kreditter.

Sagens omstændigheder.

Klagerne, M og H, var kunder i Nordea Bank Danmark, hvor de hver havde en grundkonto med kredit.

Den 22. oktober 2009, hvor M var 73, skrev banken, at det var blevet tid til genforhandling af klagernes kreditter. Af brevet fremgår:

"Grundet [M]’s alder vil det ikke længere være muligt, at kreditten blot fortsætter, hvorfor jeg foreslår at kreditten omlægges til afvikling, fx med 1.800 kr. om måneden (svarende til nuværende ydelse på dit privatlån plus renterne på kreditten).

Alternativt kan I jo overveje, at vi omlægge begge til ét samlet lån, hvor I betaler 2.500,- kr., da I så ikke længere har udgiften til renterne hvert kvartal.

Giv mig lige en melding på om jeg skal gøre nogle dokumenter klar til jeres underskrifter samt hvornår I forventer at kunne komme og underskrive."

Banken og M korresponderede herefter pr. mail, men nåede ikke til enighed om en aftale om afvikling af M’s kredit.

Den 3. november 2009 skrev banken følgende:

"Vores dialog omkring kreditterne her i oktober stoppede, så lige for at følge op på tingene.

Grundet [M]’s alder vil det ikke længere være muligt, at kreditten blot forsætter, hvorfor den skal omlægges til afvikling. Udover det, så ønsker banken også, at [H]’s kredit bliver omlagt samtidig, hvorfor I bedes komme forbi afdelingen ved førstkommende lejlighed og senest inden den 25. november.

Begge kreditter er lagt sammen som et fælleslån hvor den månedlige udgør 2.500,- kr. og trækkes første gang 31.12.2009.

Alternativt til denne sammenlægning er kun, at banken opsiger begge kreditter med 3 måneders varsel jf. almindelige bestemmelser om udlån og kredit (vedlægges) og begge kreditter forfalder til fuld indfrielse 3. februar 2010."

Samme dag sendte banken et brev underskrevet af en områdedirektør, hvor banken beklagede, at klagerne havde haft en dårlig oplevelse i forbindelse med beslutningen om, at der skulle afvikles på kreditterne. Desuden fremgik det, at kreditterne løbende havde været vurderet "med udgangspunkt i jeres samlede økonomiske forhold, altså familiens samlede lån holdt op mod aktiver og indtjeningsmuligheder.". På den baggrund var det vurderet, at der skulle begyndes afvikling af kreditterne.

I starten af november 2009 blev der hævet to gebyrer på hver 250 kr. på klagernes kreditter.

M sendte en mail til banken den 6. november 2009, som banken besvarede samme dag, med bl.a. følgende:

"…

Banken ønsker jeres kreditter starter afvikling, og årsagen til dette skyldes, dels din alder samt I har gæld udenfor banken…..

….

Så det fremgår af de almindelige bestemmelse om lån og kredit afsnit 7, så kan banken opsige lån/kredit med 3 måneders varsel, og årsagen skal oplyses. (alder og ekstern gældsforhold) Og nej opsigelsen er ikke en trussel, men en realitet.

Som jeg fortalte jer på vores møde i foråret 2009, så er det normal kutyme for alle banker samt finansieringsselskaber, at se på kundens alder, jo højere alderen er, jo større risiko. …..

…."

Klagerne klagede til Ankenævnet den 9. november 2009.

Den 25. november 2009 modtog banken en anmodning fra et andet pengeinstitut, P, om at overføre klagernes engagement til P.

Den 10. december 2009 sendte banken en check på 500 kr. til klagerne og tilbagebetalte hermed det opkrævede gebyr. I brevet bad banken klagerne sende en meddelelse til banken om H’s gruppeforsikring med henblik på at kunne gennemføre engagementsoverførslen.

Den 4. januar 2010 blev engagementet overført til P.

I maj 2010 sendte banken en check på 100 kr. til klagerne, som refusion for opkrævede overtræksrenter.

Parternes påstande.

Klageren har den 9. november 2009 indbragt sagen for Ankenævnet, som forstår klagernes påstand således, at Nordea Bank Danmark skal anerkende at opsigelsen af klagernes kreditter var uberettiget og erstatte det tab de har lidt i forbindelse med opsigelsen.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at de havde en aftale med banken om, at afviklingen af kassekreditterne skulle begynde den 1. marts 2010.

Bankens begrundelse for ønsket om tidligere afvikling på grund af M’s alder er diskriminerende. I øvrigt har banken hele tiden kendt til M’s alder. Forskelsbehandlingsloven er relevant for denne sag, ligesom i sager om afslag på jobansøgninger.

De har hele tiden overholdt deres forpligtelser over for banken.

Det er ikke rimeligt, at H’s kredit også opsiges på grund af M’s alder.

Banken var for lang tid om at overflytte deres engagement, og beregnede sig derfor for mange renter. Banken behøvede ikke at vente på at H tog stilling til spørgsmålet om forsikringen.

De har måttet optage lån, der er 11.000 kr. større hos P på grund af Nordeas forhold.

Nordea Bank Danmark har anført, at banken har beklaget klagernes dårlige oplevelse i forbindelse med bankens beslutning om afvikling af kreditterne.

Bankens ønske om afvikling var begrundet i klagernes samlede økonomiske forhold herunder klagernes samlede lån og indtjeningsmuligheder og altså ikke alene M’s alder.

Banken har fulgt sædvanlig praksis ved overførsel af klagernes engagement.

Banken har tilbagebetalt det gebyr på i alt 500 kr., som banken opkrævede i forbindelse med flytningen, samt et beløb på 100 kr. til refusion af opkrævede overtræksrenter. De øvrige renter, som er trukket på klagernes konti er sædvanlige og aftalte renter.

Der er ikke længere nogen økonomisk tvist mellem parterne, hvorfor sagen skal afvises.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerne har ikke godtgjort, at Nordea Bank Danmark har lovet, at deres gæld først skulle afvikles fra 2010.

Ankenævnet lægger til grund, at klagernes engagement med Nordea Bank Danmark kunne kræves genforhandlet årligt. Ankenævnet finder, at Nordea Bank Danmark i forbindelse med genforhandlingen i 2009 har været berettiget til at kræve afvikling af gælden under hensyn til klagernes økonomiske mulighed for at betale denne. Ankenævnet finder, at klagernes alder kan indgå som et relevant moment ved denne vurdering.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at Nordea Bank Danmark begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med engagementsoverførslen til P.

Banken har tilbagebetalt det opkrævede gebyr på i alt 500 kr., der i øvrigt ikke ses at have forbindelse til ekspeditioner udført i anledning af engagementsoverførslen, og tilskrevne overtræksrenter.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:
Klagen tages ikke til følge.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.