Lønkonto, bevis for udbetaling.

Sagsnummer:84/1994
Dato:04-10-1994
Ankenævn:Niels Waage, Jørn Rytter Andersen, Niels Busk, Erik Sevaldsen, Søren Stagis
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Lønkonto, bevis for udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved personlig henvendelse til en af indklagedes afdelinger hævede klageren den 4. januar 1994 et beløb på sin lønkonto.

På udbetalingsbilaget er der foruden klagerens underskrift som "kvittering for beløbets modtagelse" manuelt anført 10.000 kr., mens maskinstemplet viser en udbetaling på 1.000 kr. Saldo før udbetaling var 12.265,29 kr.

Den 5. januar 1994 om morgenen konstaterede afdelingen en negativ kassedifference for den omhandlede kasse på 9.002,90 kr. Efter en gennemgang af den foregående dags bilag blev man opmærksom på uoverensstemmelsen mellem udbetalingsbilagets manuelt udfyldte talangivelse og maskinafstemplingen.

Trods klagerens protest debiterede indklagede klagerens konto med 9.000 kr. den 5. januar 1994. Debiteringen bevirkede, at kontoen blev overtrukket med 8.000 kr.

På klagerens opfordring gennemgik indklagede den 11. januar 1994 på ny samtlige bilag og den elektroniske journal fra den 4. januar 1994.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre 9.000 kr. til hans konto med valør den 5. januar 1994.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han anmodede om udbetaling af 1.000 kr., og at han fik udbetalt dette beløb. Han kiggede ikke nærmere på udbetalingsbilaget, men bemærkede, at de maskinstemplede beløb stemte overens med hans konto.

Indklagede har anført, at klageren har kvitteret for modtagelsen af 10.000 kr., idet ekspeditionen fandt sted i overensstemmelse med sædvanlig procedure, hvor udbetalingsbilaget kvitteres af kunden, før der sker maskinafstempling og debitering af kundens konto. Klageren har således ikke på det tidspunkt, hvor han kvitterede for beløbets modtagelse, kunnet have haft anden opfattelse end, at kvitteringen gjaldt udbetalingen af 10.000 kr. At klageren rent faktisk fik udbetalt 10.000 kr. støttes af, at der den pågældende dag var en kassedifference på 9.000 kr., og at man trods en omfattende gennemgang af bilags- og journalmateriale ikke har fundet andre uoverensstemmelser.

Ankenævnets bemærkninger:

Spørgsmålet om, hvilken af de to modstridende opfattelser af begivenhedsforløbet, der må lægges til grund, findes alene at kunne afgøres efter afholdelse af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.