Indsigelse mod bankens inddækning af overtræk på klagerens konto med ratepensionsudbetaling (modregning).

Sagsnummer:444/2021
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Winther Christensen, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Ratepension - øvrige spørgsmål
Ratepension - udbetaling
Modregning - øvrige spørgsmål
Modregning - trangsbeneficium
Modregning - pensionskonto
Ledetekst:Indsigelse mod bankens inddækning af overtræk på klagerens konto med ratepensionsudbetaling (modregning).
Indklagede:Vestjysk Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse mod bankens inddækning af overtræk på klagerens konto med ratepensionsudbetaling (modregning).

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i daværende Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank), hvor han blandt andet havde en konto -963, et Visa/Dankort og en ratepensionskonto -582 med et tilknyttet depot -458. Klageren har oplyst, at han også havde netbankadgang. Banken har oplyst, at den hverken kan be- eller afkræfte, om klageren havde netbankadgang, da han sidenhen har skiftet pengeinstitut.

Af bankens almindelige forretningsbetingelser gældende fra den 21. november 2019 fremgår blandt andet:

”…

8. Modregning

Vestjysk Bank kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Vestjysk Bank. Det gælder dog ikke den del af din løn eller offentlige ydelser m.v., som er nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger. Visse indlån er efter lovgivningen sikret mod kreditorforfølgning og dermed modregning.

Vestjysk Bank giver besked ved modregning.

…”

Af en udbetalingsoversigt af 27. maj 2019 fremgår, at klageren efter betaling af indkomstskat på 39 % af 31.777,90 kr. fik udbetalt 19.386,90 kr. i ratepensionsudbetaling den 3. juni 2019.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt oprettede klageren en ny konto i et andet pengeinstitut, hvortil han flyttede sin NemKonto. Hans løn, pension (ikke ratepensionsudbetalingerne) mv. blev herefter indbetalt på denne konto. Af et kontoudtog for konto -963 fremgår, at klageren inden flytningen af NemKontoen fik udbetalt i alt 25.411,30 kr. fra blandt andet løn, pension og huslejeindtægter i maj 2019, og at der i samme måned blev hævet for i alt 18.159,86 kr. på kontoen. Der var en gæld på konto -963 på 218.034,30 kr. pr. 31. maj 2019.

Ved brev af 19. juni 2019 meddelte banken, at den havde spærret klagerens Visa/Dankort, da han havde flyttet sin NemKonto til et andet pengeinstitut. Klageren har oplyst, at hans netbankadgang også blev spærret. Banken har oplyst, at den i forbindelse med spærringen af kontoen tog sagen til inkasso.

I november 2019 blev klagerens ejendom solgt på tvangsauktion, hvorefter han havde misligholdt gæld til banken på 1.682.830 kr. på konto -617. Banken har oplyst, at konto -617 blev oprettet til opgørelse af klagerens hæftelse i forbindelse med tvangsauktionen, og at den aldrig har været anvendt til andet.

Af aftale om udbetaling af ratepension af 16. januar 2020 fremgår blandt andet:

”…

Aftale om udbetaling af din ratepension [-582] efter ændring pr. 1. januar 2020

Rateudbetaling før indkomstskat                   

Kontonummer

Opsparingstype

Sidste udbetaling

Årlig           udbetaling

[konto -582]

Ratepension

1. juni 2022*

32.134,57 kr.

I alt før indkomstskat

 

 

32.134,57 kr.

*Dog kun så længe værdien af ratepensionen er tilstrækkelig.

Forudsætninger for udbetalingen

  • Udbetalingsperioden løber over 10 kalenderår, så sidste udbetaling sker i 2022
  • Første udbetaling 1. juni 2013.
  • Pensionen udbetales årligt forud.
  • Værdien af din ratepensionskonto er 95.770,92 kr. pr. 31. december 2019.

...

Vi har aftalt, at beløbet efter betaling af indkomstskat udbetales til kontonummer [-963].

…”

Af en udbetalingsoversigt af 27. maj 2020 fremgår, at klageren efter betaling af indkomstskat på 39 % af 32.134,57 kr. fik udbetalt 19.603,57 kr. i ratepensionsudbetaling den 2. juni 2020.

I juni 2020 modregnede banken klagerens pensionsudbetaling fra 2. juni 2020 i hans misligholdte gæld til banken. Banken har oplyst, at den mundtligt havde oplyst klageren om en fredningsperiode på otte dage, i hvilken han kunne disponere over pensionsudbetalingen. Klageren har oplyst, at banken ikke havde oplyst ham om en fredningsperiode. Inden pensionsudbetalingen havde klageren misligholdt gæld på konto -963 på 54.055,19 kr.

Af et kontoudtog for konto -963 fremgår blandt andet:

 

Dato

Tekst

Indsat/Hævet

Saldo

30.06.2021

Rettelse fejl indb.

-31.016,10

-34.451,62

01.06.2021

PENSION

31.016,10

-3.435,52

02.06.2020

PENSION

19.603,57

-34.451,62

05.11.2019

Tilbf. gebyr

400,00

-54.055,19

Klageren har oplyst, at han i 2020 bad banken ændre den konto, hvortil ratepensionsudbetalingerne blev udbetalt, til en konto i det andet pengeinstitut. Banken sendte i den forbindelse et tillæg til ratepensionen til ham, som han skrev sit nye kontonummer på, underskrev og returnerede i en af bankens filialer formentlig den 24. august 2020. Klageren har ikke fremlagt en kopi af tillægget.

Banken har oplyst, at den meddelte klageren, at pensionsordningen skulle overføres til et andet pengeinstitut via en overførselsanmodning, da udbetalingskontoen ikke blot kunne ændres til en konto i et andet pengeinstitut.

Af en årsoversigt over klagerens engagement i banken fra 30. december 2020 fremgår blandt andet:

”…

KONTOOVERSIGT FOR EGNE KONTI

Indestående:                                                                                                …                                                                                                     [konto -582] Ratepension privat                 …                       930,61 [kr.]

Gæld:                                                                                                           …                                                                                                    [konto -617] Misligholdt gæld                     …           1.682.830,35- [kr.]  [konto -963] Misligholdt gæld           …                34.451,62- [kr.]

…”

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt fik klageren overflyttet ratepensionen til det andet pengeinstitut. 

 

 

Parternes påstande

Den 13. oktober 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Vestjysk Bank skal betale 19.603,57 kr. til ham.

Vestjysk Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken har ydet mangelfuld rådgivning omkring udbetalingen af hans ratepension, og at banken uberettiget modregnede hans kreditorbeskyttede pensionsudbetaling af 2. juni 2020 på kr. 19.603,57 kr., i hans gæld til banken.

Pensionsudbetalingerne gik ind på konkurskonto –963, der var spærret for ham at hæve fra. Banken havde desuden lukket for hans netbank, så han kunne ikke disponere derfra, ligesom han heller ikke kunne få oplysninger fra banken ad denne vej.

Banken oplyste ham ikke på noget tidspunkt om en fredningsperiode, i hvilken han kunne hæve pensionsudbetalingen fra konto –963. Havde han kendt til fredningsperioden, havde han anmodet om at hæve pensionsudbetalingen fra den spærrede konto -963 inden for fristen. Det er heller ikke korrekt, at banken først modregnede efter en fredningsperiode på otte dage, idet pengene blev sat direkte ind på konto –963 til nedbringelse af den misligholdte gæld.

Han handlede i god tro med forventning om, at banken ændrede udbetalingskontoen til hans nye konto i det andet pengeinstitut efter, at han udfyldte og returnerede tillægget til ratepensionen efter bankens instruks. Banken oplyste ham ikke om, at han ikke kunne ændre udbetalingskonto til et andet pengeinstitut, men fremsendte netop selv tillægget til hans underskrift. Banken undlod dog at registrere tillægget.

Banken ydede ham først rådgivning om muligheden for at flytte ratepensionen til det andet pengeinstitut, da han rykkede for, at udbetalingen skete dertil i henhold til tillægget. Det skete i en e-mail fra banken af 29. januar 2021 og ikke ved hans første anmodning om flytning af udbetalingen, som han allerede fremsatte i 2020. Han bad herefter det andet pengeinstitut om at overtage kontoen.

Banken var i ond tro, da den ikke registrerede ændringen af udbetalingskontoen efter, at han returnerede tillægget, og heller ikke meddelte ham det. Sikkert fordi pensionsudbetalingen skulle indgå til modregning på konto -963, selvom pensionskontoen er kreditorbeskyttet.

Vestjysk Bank har anført, at banken var berettiget til at foretage modregning i klagerens pensionsudbetaling til nedbringelse af hans gæld til banken. Bankens ret til modregning fremgår af de almindelige forretningsbetingelser, punkt 7.

Pensionsudbetalingerne stod på konto -963 i en fredningsperiode på otte dage, hvorefter beløbet var ”frit” og banken kunne modregne til nedbringelse af klagerens gæld. Banken modregnede i klagerens pensionsydelse otte dage efter udbetaling den 2. juni 2020. Banken modregnede ikke i hans pensionsudbetaling fra juni 2021.

Banken oplyste mundtligt til klageren, at han i en fredningsperiode på otte dage kunne flytte de udbetalte pensionsmidler fra konto -963. Han havde således rimelig tid til at flytte midlerne og derved undgå modregningen. Banken informerede ham om udbetalingerne ved udbetalingsoversigter sendt til ham, ligesom det er fremgik af hans netbank, hvis han havde en sådan. Klageren anmodede ikke på noget tidspunkt inden for fredningsperioden om udbetaling af midlerne fra pensionsordningen.

Banken oplyste klageren, at pensionsudbetalinger ikke kan udbetales til en konto i et andet pengeinstitut end der, hvor pensionsordningen er placeret. Banken rådgav derfor om muligheden for at flytte selve pensionsordningen til pengeinstituttet, hvis klageren ønskede, at udbetalingen skulle ske dertil – hvorefter banken ikke ville kunne foretage modregning i udbetalingerne. Banken oplyste, at det andet pengeinstitut måtte sende en overførselsanmodning, da banken ikke egenhændigt kunne overføre pensionsordningen.

Der var ikke tale om et egentligt bankskifte til det andet pengeinstitut, idet banken aldrig modtog en overførselsanmodning. Forholdet synes at være, at klageren på et for banken ukendt tidspunkt oprettede en konto i pengeinstituttet, som han begyndte at anvende. Kontooprettelsen skete formentlig i juni 2019, da der siden dette tidspunkt ikke blev sat løn/folkepension ind på konto -963. Konto -963 var i overtræk, og da klageren begyndte at lade sine indtægter indgå til et andet pengeinstitut, spærrede banken konto -963. Han blev i den forbindelse taget til inkasso.

Det forekommer meget usandsynligt, at klageren ikke vidste, at han kunne skifte pengeinstitut, da ingen er forpligtet til at forblive i et pengeinstitut mod deres ønske.

Klageren havde tilstrækkelig indtægt via sin folkepension til, at modregningen ikke var i strid med trangsbeneficiet. Banken havde ikke det fulde overblik over hans økonomiske forhold, da han anvendte et andet pengeinstitut.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i daværende Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank), hvor han blandt andet havde en konto -963 med misligholdt gæld til banken, et Visa/Dankort og en ratepension med et tilknyttet depot. Ratepensionen blev ifølge aftale udbetalt årligt i juni måned til konto -963.

I juni 2020 foretog banken modregning i en ratepensionsudbetaling på 19.603,57 kr. indsat på konto -963 til nedbringelse af klagerens gæld til banken.

Klageren overførte en del af sit engagement i banken til et andet pengeinstitut. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken modtog den fornødne overførselsanmodning fra det nye pengeinstitut til at overføre ratepensionen, forud for pensionsudbetalingen i juni 2020.

Ankenævnet lægger efter det af banken oplyste til grund, at klageren inden for en fredningsperiode på otte dage efter udbetalingen af pensionen den 2. juni 2020 kunne have disponeret over pensionsudbetalingen.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med overførsel af ratepensionen til et andet pengeinstitut eller i forbindelse med pensionsbetalingen i juni 2020.

Det bemærkes herved, at Ankenævnet ikke finder, at der er grundlag for at fastslå, at beløbet var nødvendigt til dækning af almindelige leveomkostninger, jf. princippet i retsplejelovens § 509.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.