Indsættelse og returnering af girokort. Fejl.

Sagsnummer:580/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Niels Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Fejlekspedition - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsættelse og returnering af girokort. Fejl.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 29. juni 1992 indsatte klageren 14.182 kr. på sin konto hos indklagedes Hornbæk afdeling. Indsættelsen af beløbet skete i form af et girokort trukket på et anpartsselskabs girokonto. På indbetalingsbilaget var anført:

"Kvittering afgives med dækningsforbehold for checks m.v."

Indklagede har oplyst, at afdelingen den 1. juli 1992 søgte indbetalingen clearet hos GiroBank, men ikke modtog nogen reaktion, hvorfor der forløb en uges tid, før man blev klar over, at girokortet ikke var blevet honoreret. Omkring medio juli 1992 fandt afdelingen frem til, at indbetalingen vedrørte klagerens konto, og klageren kontaktedes med forespørgsel om udstederen. Omkring den 20. juli 1992 rettede afdelingen henvendelse til GiroBank, som fejlagtigt oplyste, at det omhandlede selskab ikke havde nogen girokonto. I slutningen af juli 1992 oplyste klageren afdelingen om selskabets girokontonummer, hvorefter afdelingen på ny rettede henvendelse til GiroBank, som nu oplyste, at der ikke havde været dækning for den pågældende betaling, og at girokortet ved en fejl var returneret til selskabet i stedet for til indklagede. Den 13. august 1992 tilbageførte afdelingen 14.182 kr. fra klagerens konto, hvorved denne gik i overtræk.

Efter at have korresponderet med indklagede har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 14.182 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at han har lidt et tab på 14.182 kr., idet beløbet er anvendt til udlæg for en tredjemand og på grund af den langsommelige behandling ikke kan tilbageføres. Indklagede har udvist fejl ved sagens ekspedition, og klageren har været i god tro om indbetalingens værdi henset til, at indklagede først halvanden måned efter indbetalingen tilbageførte beløbet. Klageren bestrider, at det på indbetalingskvitteringen tagne forbehold kan gøres gældende efter halvanden måned.

Indklagede har anført, at som følge af det beskrevne hændelsesforløb, som skyldtes fejl hos Girobank og ikke hos indklagede, skete tilbageførslen af beløbet først den 13. august 1992. Tilbageførslen er sket i overensstemmelse med det dækningsforbehold, der fremgår af kvitteringen. Der findes ikke regler eller praksis svarende til den for checks gældende vedrørende bestemte frister ved returnering af dækningsløse girokort.

Ankenævnets bemærkninger:

Det må lægges til grund, at årsagen til det lange tidsrum, der forløb, før klagerens indbetaling ved girokortet blev tilbageført, var en fejl begået af GiroBank, og Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at der tillige er begået fejl af indklagede. Denne kunne efter det oplyste ikke over for GiroBank påberåbe sig nogen bestemt frist for returnering af det dækningsløse girokort. Ankenævnet finder herefter, at indklagede i overensstemmelse med det tagne dækningsforbehold har været berettiget til at tilbageføre indbetalingen som sket.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.