Indsigelse mod automatisk omveksling ved modtagelse af betaling fra udlandet i engelske pund.

Sagsnummer:52/2020
Dato:08-06-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Michael Reved, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn.
Klageemne:Betalingsoverførsel fra udlandet - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod automatisk omveksling ved modtagelse af betaling fra udlandet i engelske pund.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod bankens automatiske omveksling ved modtagelse af en betaling fra udlandet i engelske pund. 

Sagens omstændigheder

Klageren, der er advokat med egen virksomhed, var kunde i Nordea Danmark.

Ved en mail af 11. september 2019 til banken anførte klageren følgende:

”… Jeg skal bruge en særskilt konto i forbindelse med indsættelse af beløb i virksomhedsskatteordningen.

Vil du oprette en sådan for mig? Tak”

Ved en mail af 17. september 2019 spurgte banken klageren, om kontoen skulle knyttes til hans privatengagement eller til et CVR-nummer. Ved en mail af samme dag til banken svarede klageren, at det skulle være privat på hans CPR-nummer.

Den 18. september 2019 oprettede banken en grundkonto -627 til klageren. Banken har fremlagt et underskriftsblad af 18. september 2019 vedrørende grundkontoen, hvoraf blandt andet fremgik, at bankens ”Vilkår for betalingskonti for privatkunder” var gældende.

Ved en mail af 18. september 2019 kl. 15:14 til banken anførte klageren følgende:

”… Bliver min nye konto [-627] ?

Jeg modtager en betaling i engelske pund. Jeg skal bruge "code".”

Ved en mail af 19. september 2019 til klageren bekræftede banken, at konto -627 var den nye konto og oplyste IBAN nummer og Swift kode.

Af en betalingsbekræftelse af 1. oktober 2019 til klageren fremgik, at han havde modtaget et beløb på 236.686 GBP, at beløbet var blevet omvekslet til kurs 839,2158, og at der var indsat 1.986.306,31 DKK på konto -627 og hævet 50 kr. i omkostninger.

Ved en mail af 26. november 2019 til banken gjorde klageren indsigelse mod, at banken havde omvekslet beløbet til DKK uden varsel og uden aftale med ham. Han anførte, at han ville have beholdt beløbet i engelske pund (GBP), da han mente, at kursen ville stige. Han oplyste, at dette rent faktisk også var sket, og at kursen på GBP den 25. november 2019 blev noteret til 873,72 og krævede, at banken erstattede hans tab.

Banken afviste klagerens krav.

Af ”Vilkår for betalingskonti til privatkunder” gældende fra den 1. oktober 2018 fremgik blandt andet:

1.3 Indbetalinger

På en betalingskonto kan indsættes beløb i den valuta, som kontoen lyder på. For kontante indbetalinger gælder dette dog kun for konti i danske kroner. Indbetaling af beløb i andre valutaer end den, som kontoen lyder på, kan kun ske efter forudgående veksling til den i punkt 4.1 nævnte kurs. …”

Af bilag 1B til vilkårene vedrørende ”Internationale betalinger” fremgik blandt andet:

”Overførsler fra udlandet ...

Overførsler uanset valuta vil blive indsat på det kontonummer, som er anført i betalingen, medmindre andet er aftalt med banken. …”

Parternes påstande

Den 8. februar 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal betale ham en erstatning på 134.153,70 kr.

Nordea Danmark har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sagen ikke skal afvises. Han har som en investering købt andele i engelske ejendomme under virksomhedsskatteordningen. Kontoen, som han ønskede oprettet til brug for sin virksomhedsskatteordning som en privat konto, har intet med hans hovedbeskæftigelse som advokat at gøre.

Banken var klar over, at han modtog en betaling i engelske pund, idet han den 18. september 2019 oplyste banken herom.

Banken burde have rådgivet ham om, at den oprettede konto -627 var i danske kroner, og at der ville ske en automatisk omveksling, medmindre andet var aftalt.

Banken burde endvidere have rådgivet ham om muligheden for at oprette en valutakonto. Banken havde god tid til rådgivning inden betalingen blev modtaget den 1. oktober 2019.

Såfremt punkt 1.3 i bankens ”Vilkår for betalingskonti til privatkunder” skal stå til troende, burde der ikke på kontoen kunne indsættes et beløb i anden valuta end danske kroner. Under alle omstændigheder fremgår det ikke af punkt 1.3, at en indbetaling af beløb i andre valutaer end danske kroner automatisk ville blive vekslet.

Det er anført i bilag 1B til Vilkår for betalingskonti til privatkunder, der vedrører internationale betalinger, at overførsler, uanset valuta, vil blive indsat på det kontonummer, som er anført i betalingen, medmindre andet er aftalt med banken. Det må fortolkes således, at banken ikke automatisk og uden aftale med kontohaver vil veksle en overførsel. Det fremgår ikke af bilaget, at banken automatisk og uden aftale foretager omveksling.

På det foreliggende grundlag kan det således ikke klart udledes af bankens betingelser, at en indbetaling i anden valuta end danske kroner automatisk vil blive vekslet.

Han ønsker erstatning for bankens fejlagtige omveksling uden hans accept. Han kunne ikke forudse, at banken automatisk ville foretage omveksling. Banken vekslede 236.686 GBP til kurs 839,21 den 1. oktober 2019. Den højeste kurs som Nationalbanken efterfølgende har noteret er 895,89 den 16. december 2019. Differencen udgør 134.153,70 DKK, som udgør hans hidtidige tab. Han tager forbehold for at forhøje erstatningsbeløbet, såfremt kursen på GBP stiger udover 895,89.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren handlede som led i sit erhverv, eftersom klageren som advokat – der er klagerens hovedbeskæftigelse - til brug for sin virksomhedsskatteordning skulle have etableret en konto. Det følger af Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4, at sagen bør afvises, da Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold, og klager fra erhvervsdrivende i øvrigt falder uden for Ankenævnets kompetence.

Banken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at det fremgår af bankens Vilkår for betalingskonti for privatkunder, at der på klagerens konto kun kan indsættes beløb i den valuta, som kontoen lyder på – i dette tilfælde DKK. Det fremgår også, at indbetaling på kontoen af beløb i anden valuta, f.eks. britiske pund, kun kan ske efter forudgående veksling. Derudover fastsætter vilkårene, at overførsler uanset valuta vil blive vekslet og indsat på det kontonummer, som er anført i betalingen, medmindre andet er aftalt med banken.

Dette betyder, at overførsler som modtages i anden valuta end den valuta, som klagerens konto lyder på, automatisk veksles til den valuta, kontoen lyder på, medmindre andet forudgående er aftalt. Klageren havde ikke indgået en forudgående aftale med banken om, at den ikke måtte veksle beløb modtaget i anden valuta til DKK.

Ønskede klageren en anden ordning, kunne han forud for overførslen f.eks. have anmodet om oprettelse af en valutakonto, så der ikke skete en automatisk veksling.

Banken ekspederede således modtagelsen af overførslen, herunder omvekslingen, korrekt og i overensstemmelse med bankens forretningsbetingelser. Overførslen blev indsat på klagerens grundkonto, som var anført i betalingen som modtagerkonto. Da modtagerkontoen er en DKK-konto, blev beløbet omvekslet til danske kroner forud for indsættelsen.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Klageren bad den 11. september 2019 banken om at oprette en særskilt konto i forbindelse med indsættelse af beløb i virksomhedsskatteordningen.

Den 18. september 2019 blev der oprettet en grundkonto -627 til klageren i banken. Det fremgik af bankens ”Vilkår for betalingskonti til privatkunder”, der var gældende for kontoen, at der på kontoen kun kunne indsættes beløb i den valuta, som kontoen lød på, og at indbetaling af beløb i andre valutaer kun kunne ske efter forudgående veksling. Af bilag 1B til vilkårene vedrørende ”Internationale betalinger” fremgik, at overførsler uanset valuta ville blive indsat på det kontonummer, som var anført i betalingen, medmindre andet var aftalt med banken. Den 18. september 2019 spurgte klageren, om konto -627 var hans nye konto, og oplyste, at han ville modtage en betaling i engelske pund og bad om ”code”.

Ankenævnet finder, at bankens modtagelse af overførslen i engelske pund og omvekslingen til danske kroner blev håndteret korrekt og i overensstemmelse med bankens vilkår for betalingskonti. Da overførslen var i engelske pund og skulle indsættes på klagerens konto i danske kroner, måtte klageren påregne, at en omveksling ville finde sted.

Klageren oplyste i mailkorrespondancen med banken om oprettelse af kontoen, at han modtog en betaling i engelske pund, men han gav ikke yderligere oplysninger om overførslen, herunder om størrelsen af overførslen og om, og at det var hans hensigt at lade beløbet stå i engelske pund. Henset til sagens konkrete omstændigheder finder Ankenævnet ikke, at klageren anmodede banken om rådgivning, eller at omstændighederne tilsagde, at der var behov for, at banken af egen drift ydede klageren rådgivning, jf. bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder § 8.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.