Krav i forbindelse med ansøgning om finansiering af andel af ejendom. Krav om godtgørelse for omkostninger til inkasso og pantebrevsudlæg.

Sagsnummer:368/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - låneanmodning
Inkasso - inkassoomkostninger m.v.
Ledetekst:Krav i forbindelse med ansøgning om finansiering af andel af ejendom. Krav om godtgørelse for omkostninger til inkasso og pantebrevsudlæg.
Indklagede:BankNordik
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav i forbindelse med ansøgning om finansiering af andel af ejendom. Krav om godtgørelse for omkostninger til inkasso og pantebrevsudlæg.

Sagens omstændigheder

Klagerens nu afdøde mor, der var kunde hos BankNordik, havde et sommerhus. Sommerhuset var belånt med et realkreditlån på oprindeligt 562.000 kr. hos Totalkredit.

Efter moderens død overtog klageren og hans nu afdøde bror, P, i februar 2013 sommerhuset. Klageren og P indtrådte i den forbindelse som debitorer på realkreditlånet. P var kunde hos BankNordik. Klageren var ikke kunde hos BankNordik.

I foråret 2017 afgik P ved døden, og klageren ønskede at overtage P’s halvdel af sommerhuset. Klageren har oplyst, at han i sommeren 2017 henvendte sig til banken og spurgte om muligheden for at få forhøjet realkreditlånet, hvilket banken afviste med begrundelsen, at sommerhuset var maksimalt belånt.

I februar 2018 henvendte klageren sig til banken og søgte om finansiering. Ved e-mail af 7. februar 2018 til banken ved rådgiveren R anmodede klageren om henstand med to terminer på realkreditlånet. I fortsættelse af en telefonsamtale anmodede R i en e-mail af 9. februar 2018 klageren om at sende økonomiske oplysninger. Den 11. februar 2018 sendte klageren forskellige økonomiske oplysninger til banken. Den 12. februar 2018 meddelte banken, at den ville vende tilbage til klageren, når sommerhuset var vurderet. Klageren har anført, at han gentagne gange herefter forgæves forsøgte komme i telefonisk kontakt med R. Banken har på den anden side anført, at den gentagne gange forgæves forsøgte at komme i telefonisk kontakt med klageren, og at den forgæves forsøgte at få et møde i stand med klageren, eventuelt hjemme hos klageren. Klageren har bestridt dette.

Ved e-mail af 3. april 2018 anmodede bobestyreren i boet efter P banken om at meddele, om den ville finansiere klagerens overtagelse af sommerhuset, herunder om Totalkredit ville bevilge gældsovertagelse. Den 18. og 23. april 2018 sendte klageren ansættelseskontrakt og oplysninger om sit ansættelsesforhold til banken. I en e-mail af 9. maj 2018 anmodede klageren R om at kontakte ham telefonisk. I e-mails af 13. juni og 20. juli 2018 2018 rykkede klageren og bobestyreren for bankens stillingtagen.

Den 3. juli 2018 afgik klagerens far ved døden.

Den 31. juli 2018 betalte klageren en restance for december termin 2017 til Totalkredit på ca. 5.300 kr.

I en e-mail af 8. august 2018 til bobestyreren i boet efter P meddelte R, at banken ikke ønskede at medvirke til, at klageren overtog hele ejendommen. Klageren har anført, at han den 13. august 2018 modtog en inkassoskrivelse fra en advokat med krav om øjeblikkelig betaling af to restancer for marts og juni termin på Totalkreditlånet og varsel om, at sagen i modsat fald ville blive overgivet til fogedretten med begæring om tvangsauktion. Klageren har anført, at han rejste indsigelse mod inkassoskrivelsen.

I en e-mail af 23. august 2018 til bobestyreren i P’s bo oplyste klageren, at han i en telefonsamtale med banken den 30. juli 2018 havde meddelt, at han ikke længere var interesseret i at optage et lån hos banken, da arven efter hans far kunne dække overtagelsen af sommerhuset og restancer til Totalkredit. I en e-mail af 30. august 2018 til klageren meddelte banken, at den ikke kunne hjælpe klageren med en gældsovertagelse af lånet hos Totalkredit, og at klageren kunne kontakte Totalkredit direkte og drøfte en eventuel gældsovertagelse efter betaling af restancer.

Den 3. og 28. september 2018 betalte klageren i alt ca. 11.000 kr. til Totalkredit til dækning af én restance samt terminsydelsen for september 2018.

Den 2. november 2018 indgav klageren klage til Ankenævnet.

Den 8. november 2018 meddelte fogedretten klageren, at Totalkredit havde anmodet om at få foretaget pantebrevsudlæg for 7.900,07 kr. Klageren blev samtidig indkaldt til et møde i fogedretten den 23. november 2018. Af brevet fremgik, at ejendommen kunne sælges på tvangsauktion fire uger efter foretagelse af udlæg. Den 18. december 2018 blev der efter det oplyste foretaget udlæg i sommerhuset til Totalkredit.

Den 8. januar 2019 indbetalte klageren 8.400,70 kr. i et såkaldt afværgebeløb til dækning af restance for juni 2018 termin på Totalkreditlånet samt omkostninger til fogedgebyr og inkasso- og mødesalær m.v., og klageren afværgede derved, at Totalkredit indgav begæring om tvangsauktion.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt sagen påstand om, at BankNordik skal trække begæringen om tvangsauktion tilbage samt dække omkostningerne, der er påløbet i forbindelse med inkassobegæringen.

BankNordik har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han i december 2017 kom i restance med én termin, da hans arbejdsskadeerstatning var sluppet op. Han kontaktede Totalkredit, der henviste ham til at tage kontakt til banken. Han kontaktede banken og satte banken ind i sagen om restancen, overtagelse af realkreditlån og P’s andel af sommerhuset. Han indleverede de dokumenter, som banken efterspurgte. Den 12. februar 2018 kvitterede banken for det fremsendte uden i øvrigt at kommentere, om der manglede noget. Derefter skete der ingenting, og der kom flere restancer på realkreditlånet. R svarede henholdende på hans henvendelser. Banken behandlede ikke hans ansøgning. Det er usandt, når banken hævder, at den forgæves forsøgte at få kontakt med ham. Banken har ikke dokumenteret dette ved f.eks. fremlæggelse af e-mails. Han rettede adskillige gange henvendelse til R, men hørte ikke mere til R.

Han sendte hurtigst muligt i april 2018 oplysninger om sit ansættelsesforhold til banken. Sommerhuset var i mellemtiden blevet vurderet.

Restancerne kunne nemt være undgået, hvis R havde handlet rettidigt. Hvis banken havde afslået finansiering, kunne boet efter P have iværksat et salg gennem ejendomsmægler på markedsvilkår.

Han orienterede den 30. juli 2018 telefonisk R om sin fars død og om hans ændrede muligheder for at løfte de økonomiske forpligtelser over for Totalkredit og P’s bo. I telefonsamtalen indvilligede R i, at sagen nu afventede behandlingen af faderens bo under forudsætning af, at han betalte mindst én af de tre restancer. I overensstemmelse hermed betalte han en restance den 31. juli 2018. R kontaktede efter telefonsamtalen på egen hånd og uden hans tilladelse bobestyreren i boet efter P og meddelte, at banken ikke ville medvirke til finansiering af hans overtagelse af P’s andel af sommerhuset. Banken gav uberettiget udtryk for, at det var bankens beslutning, selvom det var ham, der havde anmodet banken om at indstille behandlingen af hans låneansøgning med henvisning til hans arv. Banken ønskede tilsyneladende at opnå bobestyrerens tilsagn til tvangsauktion.

R anmodede uberettiget bankens/Totalkredits inkassoafdeling om at overgive sagen til inddrivelse via en advokat. Inkassoskrivelsen af 13. august 2018 fra advokaten var i strid med den telefoniske aftale med R. Der var heller ikke varslet korrekt over for ham. Han havde alene modtaget én rykker for hver af de tre restancer. Han havde ikke modtaget inkassovarsler fra Totalkredit, banken eller andre. Sagsbehandlingen i forbindelse med inkassobegæringen og den efterfølgende udlægsforretning var fejlagtig, og udlægsforretningen i fogedretten var ugyldig. Han betalte i september 2018 for marts restancen og for september termin. Henvendelsen fra fogedretten af 8. november 2018 var alene baseret på én restance til Totalkredit for juni terminen.

Banken og R har søgt at berige sig på hans bekostning ved at forsøge at gennemtvinge en tvangsauktion på et meget løst grundlag for at få mulighed for at erhverve en ejendom i et attraktivt område til en brøkdel af værdien. Tvangsauktionen bortfaldt ved hans betaling den 8. januar 2019, men han har stadig krav på godtgørelse af de omkostninger mv., som han blev påført ved den uberettigede fogedforretning. Banken og Totalkredit må selv indbyrdes fordele kravet mellem sig. Der bør endvidere foretages en undersøgelse af, om R har været involveret i lignende sager med ejendomme på tvangsauktion.

BankNordik har anført, at klageren indledningsvist ansøgte om finansiering hos banken. Da klageren ikke var eksisterende kunde, skulle han gennem den sædvanlige proces for optagelse af nye kunder, og banken insisterede på at mødes personligt med klageren. Ansøgningen kunne ikke færdigbehandles, da klageren ikke fremsendte den nødvendige dokumentation.

I juli 2018 meddelte klageren, at han stod til at modtage en ikke uvæsentlig arv efter sin far, og at han ikke havde behov for finansiering hos banken. Sagen var dermed slut hos banken, da der ikke længere var nogen aktuel ansøgning om finansiering.

Det faktum, at klageren var i restance med nogle ydelser på realkreditlånet, havde ikke noget med banken at gøre, og banken havde ingen indflydelse på Totalkredits inkassoprocedure. Banken meddelte flere gange klageren, at han måtte henvende sig direkte til Totalkredit. Banken gav på ingen måde klageren indtryk af, betaling af en del af restancen hos Totalkredit skulle stoppe en eventuel inkassosag.

Ifølge klageskemaet ønsker klageren, at begæring om tvangsauktion af sommerhuset trækkes tilbage, og at de omkostninger som inkassobegæringen medførte, afholdes af banken. Det var Totalkredit, der havde fremsat en sådan eventuel begæring, og banken havde ingen indflydelse herpå. Banken må derfor frifindes for påstanden vedrørende begæring om tvangsauktion samt påstanden vedrørende omkostninger ved inkassosagen. Klageren må henvende sig til Totalkredit herom.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hans nu afdøde bror, P, ejede i fællesskab et sommerhus, der var belånt med et lån hos Totalkredit. Klageren var ikke kunde i BankNordik. I forbindelse med P’s død ønskede klageren at overtage P’s andel af sommerhuset, og klageren søgte i februar 2018 banken om finansiering heraf samt bistand til opnåelse af henstand med betaling af restancer til Totalkredit.

Klageren har anført, at han indleverede de af banken ønskede oplysninger, og at han gentagne gange herefter forgæves forsøgte komme i telefonisk kontakt med rådgiveren R i banken. Banken har anført, at den ikke modtog alle de ønskede oplysninger, og at den gentagne gange forgæves forsøgte komme i telefonisk kontakt med klageren. I juli 2018 meddelte klageren, at han ikke længere søgte finansiering hos banken, da han ventede en arv efter sin far.

Det beroede på bankens egen vurdering, om den ønskede at medvirke til finansiering af klagerens overtagelse af P’s andel af sommerhuset. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken i sin behandling af klagerens anmodning om finansiering eller bistand til henstand med betaling af restancer til Totalkredit har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken havde givet klageren tilsagn om, at betaling af en del af restancen hos Totalkredit ville stoppe en inkassosag fra Totalkredit.

I august 2018, hvor klageren var i restance med betaling af lånet til Totalkredit, blev der indledt en inkassosag mod klageren, og i november 2018 begærede Totalkredit et pantebrevsudlæg. I januar 2019 betalte klageren et såkaldt afværgebeløb til dækning af en tilbageværende restance på Totalkreditlånet samt omkostninger til inkassosagen. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har pådraget sig et selvstændigt ansvar i forbindelse med Totalkredits inkassosag og udlægsforretning.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Det ligger uden for Ankenævnets kompetence at foretage en undersøgelse af R’s handlinger som ønsket klageren.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.