Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner fo-retaget med Visa/dankort og MasterCard på to natklubber i Polen. Kortene var ikke bortkommet.

Sagsnummer:148/2017
Dato:24-04-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Kjeld Gosvig-Jensen, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner fo-retaget med Visa/dankort og MasterCard på to natklubber i Polen. Kortene var ikke bortkommet.
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om klagerens hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med hans Visa/dankort og MasterCard på to natklubber i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lån & Spar Bank, hvor han havde et Visa/dankort (kort nummer -879) tilknyttet hans lønkonto i banken og et MasterCard (kort nummer -839) med en tilhørende kortkonto. Kortene havde samme pinkode.

I august 2016 var klageren på ferie i Krakow i Polen. Den 11. august 2016 besøgte han først sammen med to kammerater et diskotek, F, og senere om natten den 12. august 2016 besøgte han en klub, V. Der blev ved besøg på disse natklubber foretaget i alt syv transaktioner med hans Visa/dankort og fire transaktioner med hans MasterCard, som klageren ikke kan vedkende sig. I tidsrummet fra den 11. august 2016 kl. 23:58 og fremefter blev der ifølge udskrifter fra Nets indhentet af banken registreret følgende korttransaktioner foretaget med klagerens Visa/dankort og MasterCard:

Dato

Klokkeslæt

Kort nummer

Beløb i PLN (polske zloty)

Beløb i DKK

Forretning

Status

110816

23:58

-879

-

509,97

F

Gennemført

120816

00:32

-879

-

546,40

-

Afvist – fejl i pinkode

120816

00:33

-839

-

546,40

F

Gennemført

120816

00:37

-839

-

364,26

F

Gennemført

120816

00:58

-879

625,00

1.111,10

F

Gennemført

120816

01:43

-879

360,00

637,96

V

Gennemført

120816

02:07

-879

360,00

637,96

V

Gennemført

120816

02:29

-839

3.800,00

6.731,81

V

Gennemført

120816

02:52

-839

3.920,00

6.944,40

V

Gennemført

120816

03:51

-879

3.929,00

-

-

Afvist – fejl i pinkode

120816

03:57

-879

3.929,00

6.984,81

V

Gennemført

120816

04:19

-839

4.040,00

7.156,98

V

Gennemført

120816

04:52

-839

4.400,00

7.794,73

V

Gennemført

120816

05:17

-839

4.920,00

-

-

Afvist - limit

120816

05:18

-839

3.560,00

-

-

Afvist - limit

120816

05:20

-879

4.520,00

8.035,46

V

Gennemført

120816

05:44

-879

4.880,00

-

-

Afvist - limit

120816

05:44

-879

3.000,00

-

-

Afvist - limit

120816

06:11

-839

3.000,00

-

-

Afvist - limit

120816

06.13

-879

2.560,00

-

-

Afvist - limit

120816

06:14

-879

1.200,00

2.133,31

V

Gennemført

130816

00:04

-839

1.210,00

-

-

Afvist - limit

Banken har oplyst, at årsagen til de afviste transaktioner på grund af limit var, at kortenes limit var overskredet.

MasterCardet og Visa/dankortet blev den 14. august 2016 kl. henholdsvis 09:11 og 09:16 spærret af klageren.

Klageren har oplyst, at han anmeldte forholdet til det polske politi den 14. august 2016 og har fremlagt en kvittering fra politiet affattet på polsk.

Den 16. august 2016 gjorde klageren indsigelse mod fire MasterCard transaktioner på i alt 28.672,92 kr. og syv Visa/dankort transaktioner på i alt 20.050,57 kr. Banken har oplyst, at de ikke vedkendte transaktioner blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af korrekt pinkode.

De to transaktioner med MasterCard nr. -839 kl. 00:33 og kl. 00:37, der i oversigten er markeret med fed skrift, har klageren anerkendt at have foretaget.

I en mail af 16. august 2016 til banken oplyste klageren blandt andet følgende om hændelsesforløbet:

”…

Torsdag aften den 11/8 skulle 2 kammerater og jeg en tur i byen. Vi starter med at spise og få lidt at drikke på en restaurant og omkring kl. 23.30 tager vi ind på et almindeligt diskotek kaldet [F]. På dette tidspunkt er jeg i fin kontrol og er ikke specielt beruset. Jeg kan huske, at jeg går op i baren for at bestille noget at drikke til os alle 3, hvorefter hele min hukommelse er væk.

Jeg vågner næste morgen kl. 14.00 og det eneste jeg kan huske fra aftenen efter kl. 24.00 er, at jeg har kæmpet for at finde vej hjem til vores hotel (ca. mellem kl. 06.00 og 07.30). Jeg spørger derfor mine kammerater, hvad der er sket og de siger, at de kort så mig tale med 2 piger, hvorefter de ikke kunne finde mig. Jeg tjekker derfor også om jeg har alle mine ting med hjem, hvilket jeg har (kort, pung, telefon osv.).

Da jeg vågner har jeg det sindssygt dårligt. Jeg ryster, har feber, kaster op og har knaldende hovedpine og det fortsætter frem til i dag (tirsdag den 16/8). Fredag aften den 12/8 skal vi så ud og have lidt at spise, hvor jeg vil betale med mit MasterCard, men tjeneren siger så, at der står at han ikke må tage imod mit kort når betalingen skal køres igennem, og at kortet er spærret.

Der bliver jeg for alvor først virkelig nervøs og da jeg kommer hjem på hotellet tjekker jeg selvfølgelig min netbank med det samme. Her kan jeg se, at der er hævet henholdsvis 3.800 PLN og 3.920 PLN på et sted, der hedder [V].

Jeg ringer til Nets og får mine kort spærret og kan de følgende dage se at der opkræves en masse penge på både mit MasterCard og mit Visa/Dankort.

…”

I bankens ”Spørgeskema Dankort” underskrevet af klageren den 6. september 2016 oplyste klageren, at han stadig havde sit kort, at kortet havde været i hans pung, og at han ikke have nedskrevet koden eller fortalt koden til andre personer.

Banken afviste klagerens indsigelse, idet kortene havde været til stede, og chippen var blevet aflæst, og korrekt pinkode var blevet indtastet på begge kort.

Den 4. maj 2017 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har under sagens forberedelse på forespørgsel fra Ankenævnet oplyst, at det ikke har været muligt via Nets eller på anden måde at indhente nærmere oplysninger hos Visa eller MasterCard om, hvorvidt der har været andre indsigelsessager mod henholdsvis F eller V.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Lån & Spar Bank skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner eventuelt med fradrag af selvrisiko på 1.100 kr.

Lån & Spar Bank har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke kender til de omtalte transaktioner, og at han ikke var vidende om, at de blev foretaget.

Der blev tilsyneladende proppet noget i hans drink, og han blev derved udnyttet, efter at han ankom til F med sine kammerater den 11. august 2016 omkring kl. 23.30 og bestilte noget at drikke til dem alle tre. Han kan herefter ikke huske noget, førend han vågnede næste dag omkring kl. 14, bortset fra at han kæmpede for at finde hjem til sit hotel om morgenen den 12. august 2016.

Han har anmeldt sagen til det polske politi og har efterfølgende både været i kontakt med det danske politi og sin læge med henblik på at få taget en blodprøve, men det blev ikke gjort. På et tidspunkt bad politiet om yderligere oplysninger, som han fremsendte, men han har herefter ikke hørt fra dem.

Han kan via søgning på google se, at andre har haft tilsvarende oplevelser i Krakow.

Han har ikke tidligere fået misbrugt sine kort, og hændelsesforløbet stemmer ikke overens med hans levemåde og hans økonomiske sans.

Det følger af den dagældende lov om betalingstjenester, at banken som udgangspunkt hæfter for kortmisbrug eventuelt med fradrag af selvrisikoen, og at en afvisning af kravet kun kan finde sted i yderst sjældne tilfælde. Banken har ikke løftet sin bevisbyrde, blot fordi chippen har været aflæst, og pinkoden har været indtastet.

Lån & Spar Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv. En stillingtagen hertil forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at transaktionsmønstret ikke stemmer med et sædvanligt misbrug ved afluring af pinkode, og at det har formodningen imod sig, at en uvedkommende tredjemand skulle have tilbageleveret begge misbrugte kort til klageren efter gennemført misbrug. Samlet set er det ikke sandsynliggjort, at der foreligger tredjemandsmisbrug.

Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at der har fundet en ”uberettiget anvendelse” sted, således at ansvars- og tabsbegrænsningsreglerne i den dagældende lov om betalingstjenester § 62 er anvendelige.

Transaktionerne er korrekt registreret og bogført, og Nets er ikke orienteret om rapporter eller indikationer på, at der har været tekniske svigt, registrerings- eller bogføringsfejl i forbindelse med indløsning fra de pågældende forretninger i den omhandlede periode.

Banken har løftet bevisbyrden i medfør af den dagældende lov om betalingstjenester § 64.

De ikke vedkendte transaktioner blev gennemført ved aflæsning af kortenes chip og indtastning af korrekt pinkode, og begge kort var i klagerens besiddelse under forløbet og har ikke været bortkommet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger som anført af Lån & Spar Bank til grund, at chippen på klagerens Visa/dankort og MasterCard blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved transaktionerne, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt., følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.

Klageren har anført, at han tilsyneladende blev dopet, og at transaktionerne blev foretaget, uden at han var vidende om det. Ankenævnet finder, at klagerens oplysning til brug for indsigelsessagen om, at kortene ikke havde været bortkommet, må forstås således, at kortene ikke med hans viden og samtykke havde været bortkommet.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv eller med klagerens samtykke.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen og Kjeld Gosvig-Jensen – udtaler:

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for at afvise sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive – udtaler:

Som sagen er oplyst, finder vi, at det har formodningen imod sig, at klageren skulle have godkendt beløbsstørrelsen på de omtvistede transaktioner. Vi lægger herved vægt på, at der er gennemført en række meget store betalinger på kort tid, hvilket ikke synes foreneligt med almindeligt forbrug på en natklub, samt at andre har beskrevet tilsvarende hændelsesforløb i Krakow. Vi lægger til grund, at der er tale om tredjemandsmisbrug og finder, at klagerens selvrisiko derfor skal fastsættes efter § 62 i den dagældende betalingstjenestelov (nu lov om betalinger § 100). Vi stemmer herefter for, at klageren får medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnet kan herefter ikke behandle klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.