Spørgsmål om krav på nedsættelse af renten på to kreditter

Sagsnummer:231/2020
Dato:20-01-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Mikkel Prehn, Ida Marie Moes-by, Finn Borgquist.
Klageemne:Rente - udlån
Ledetekst:Spørgsmål om krav på nedsættelse af renten på to kreditter
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav på rentenedsættelse i en periode på tre år og seks måneder på sine to kassekreditter i Spar Nord Bank.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank.

Klageren ejede en ejendom, E1, hvori han havde optaget et realkreditlån.

Klagerens engagement i banken bestod af en forbrugskonto, konto nr. -574, og en budgetkonto, konto nr. -582.

Den 21. januar 2015 indgik klageren en kassekreditkontrakt med banken om forhøjelse af hans kreditramme på konto -574 med 30.000 kr. til 50.000 kr. Renten var variabel og udgjorde for tiden 8,50 %.                 

Den samme dag indgik klageren også en kassekreditkontrakt med banken om en kreditramme på 30.000 kr. på konto -582. Renten var variabel og udgjorde for tiden 10,00 %.

Begge kreditter var gældende ”indtil videre”.

Af begge kassekreditaftaler fremgik blandt andet:

”…

Morarente (Overtræksrente) og følger af manglende betaling

Indfries kassekreditten ikke senest på forfaldsdagen, er banken berettiget til at opkræve morarente. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes med den angivne sats fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Debitor får oplysninger om ændring af morarenten på bankens hjemmeside.

Morarente udgør p.t. 26,85000 % p.a.

Pant

Til yderligere sikkerhed for skadesløs opfyldelse af samtlige debitors forpligtelser ifølge nærværende dokument, gives der i henhold til særskilt pantsætningserklæring pant i effekter tilhørende:

[klagerens cpr.nr., navn og adresse – E1]

…”

Af de ”Almindelige betingelser for lån og kreditter for privatkunder” fremgik blandt andet:

”…

Misligholdelse, morarenter og rykkergebyrer m.v.

Foruden bestemmelserne i lånedokumentet gælder:

5. Der beregnes en af Banken fastsat morarente af forfaldne ikke betalte ydelser efter Bankens regler herom. Morarentesatsen er højere end den aftalte rentesats.

6. For dispositioner udover en kredits aftalte kreditramme beregnes en af Banken fastsat overtræksrente, provision eller morarente, som kan være højere end den aftalte rentesats.

…”                  

Banken udleverede ”Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger” til klageren i forbindelse med indgåelsen af kassekreditaftalerne. Heraf fremgik blandt andet:

”…

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

?

?

Den sikkerhedsstillelse, som kræves:            

Dette er en beskrivelse af den sikkerhed, De skal stille i forbindelse med kreditaftalen.

Pant i fast ejendom Beløb dkr. 450.000,00 

[adresse, E1]

…”

Af gebyroversigt af 31. december 2019 for konto -574 fremgik, at debetrenten nu udgjorde 10,250 %, bevilliget overtræksprovision 1,750 % og morarenten 18,350 %.

Af gebyroversigt af 31. december 2019 for konto -582 fremgik, at debetrenten nu udgjorde 6,275 %, bevilliget overtræksprovision 5,625 % og morarenten 21,575 %.

Det fremgår af modtageradressen i gebyroversigterne, at klageren i den mellemliggende periode var flyttet til en ny ejendom, E2.

Klageren har oplyst, at han afsoner en fængselsdom i perioden marts 2019 til september 2022, og at han derfor i foråret 2020 anmodede banken om at nedsætte rentesatsen på begge konti til 2,00 % p.a.

Ved e-mail af 16. april 2020 tilbød banken at nedsætte rentesatsen foreløbigt frem til 1. maj 2021 mod at den fik pant i klagerens ejendom, E2.

Banken har oplyst, at friværdien i E2 var beslaglagt af SKAT, hvorfor klagerens ønske om rentenedsættelse ikke kunne imødekommes. Klageren har oplyst, at han anmodede banken om nedsættelse af renten mod, at hans far betalte udgifterne på E2, så denne ikke gik på tvangsauktion.

I juni 2020 anmodede klageren realkreditinstituttet om henstand på realkreditlånet i klagerens E2. Realkreditinstituttet svarede ved e-mail af 2. juni 2020, at klageren kunne anmode banken om henstand i op til tre måneder, hvilket klageren gjorde samme dag.

Ved e-mail af 16. juni 2020 afslog banken klagerens forespørgsel med følgende begrundelse:

”…

Du har forespurgt på muligheden for henstand på [realkreditlånet] i [E2], eller nedsættelse af renten på bankfinansieringen.

Som [navn på medarbejder] har skrevet til dig i mail af 16. april 2020, er det en betingelse at Spar Nord kan få pant i ejendommen, svarende til engagementet. Jævnfør tingbogsoplysningerne er der sket beslaglæggelse af friværdien i ejendommen, og vi kan derfor ikke opnå den nødvendige sikkerhed for engagementet.

…”

Den 22. juni 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Ved e-mail af 5. august 2020 tilbød banken klageren per kulance at nedsætte rentesatsen til 2,00 % p.a. uden sikkerhed foreløbig frem til den 1. maj 2021 på konto –574 og konto -582, hvorefter kontienes rentesatser ville blive rettet tilbage til nuværende satser. Bankens tilbud var betinget af, at klageren trak sagen ved Ankenævnet tilbage.

Klageren afslog ved e-mail af 5. august 2020.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Spar Nord Bank skal nedsætte renten på hans to konti i banken til 2,00 % p.a. indtil han igen er betalingsdygtig.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken skal nedsætte renten på hans to konti indtil han er igen er betalingsdygtig.

Banken er bekendt med, at han er indsat i perioden marts 2019 til september 2022, og at han derfor ikke er betalingsdygtig i denne periode. De høje renter vil bare øge hans gæld til banken yderligere.

Til sikkerhed for bankens nedsættelse af renten har hans far tilbudt at betale udgifterne til E2, så ejendommen ikke går på tvangsauktion. Han har altså forsøgt at give banken den nødvendige sikkerhedsstillelse for, at renten kan nedsættes.

Han er uforstående overfor, at banken var villig til at nedsætte renten til den 1. maj 2021, men ikke indtil hans løsladelsesdato, hvorfra han igen vil have mulighed for at tjene penge. Det er ikke tilstrækkeligt blot at nedsætte renten indtil 1. maj 2021, da han på det tidspunkt vil stå i samme situation.

Spar Nord Bank har anført, at banken ikke kan tilpligtes af nedsætte renten på kassekreditten på klagerens to konti.

Banken tilbød per kulance at imødekomme klagerens anmodning om nedsættelse af renten på de to konti til 2,00 % p.a. indtil den 1. maj 2021. Klageren afslog tilbuddet, som herefter bortfaldt.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at banken imødekom klagerens anmodning om nedsættelse af renten til 2,00 % p.a., hvorfor der ikke længere verserer en formueretlig tvist. Der er derfor ikke grundlag for at behandle sagen i Ankenævnet, hvorfor sagen bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han havde en forbrugskonto og en budgetkonto. I januar 2015 indgik klageren kassekreditaftaler for begge konti med en kredit på 50.000 kr. på forbrugskontoen og en kredit på 30.000 kr. på budgetkontoen. Rentesatserne var variable for tiden 8,50 % på forbrugskontoen og 10,00 % på budgetkontoen. Morarenten var 26,85 % for begge kassekreditter. Pr. den 31. december 2019 var rentesatserne ændret til 10,250 % i debetrente, 1,750 % i bevilliget overtræksprovision og 18,350 % i morarente på forbrugskontoen og 6,275 % i debetrente, 5,625 % i bevilliget overtræksprovision og 21,575 % i morarente på budgetkontoen.

Grundet afsoning af fængselsdom fra marts 2019 til september 2022 anmodede klageren i foråret 2020 banken om at nedsætte renten på begge konti til 2,00 % p.a., hvilket banken afslog.

Ankenævnet finder ikke, at rentesatserne kan tilsidesættes som urimelige, og Ankenævnet kan ikke pålægge banken at imødekomme klagerens anmodning om rentenedsættelse i den periode, hvor han afsoner sin fængselsdom.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

 

Klageren får ikke medhold i klagen.