Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage begrundet i, at sagen var afgjort ved dom.

Sagsnummer:402/2017
Dato:24-04-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Kjeld Gosvig-Jensen, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Formalitetsafgørelse - ankenævnets kompetence
Afvisning - domstol § 5, stk. 1, litra e
Ledetekst:Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage begrundet i, at sagen var afgjort ved dom.
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage med henvisning til, at det spørgsmål, som klagen angik, var afgjort ved dom.

Sagens omstændigheder

Klageren havde en kassekredit med et maksimum på 30.000 kr. i Lån og Spar Bank. Til kontoen var der knyttet et betalingskort.

Ved en dom afsagt af Retten i Hillerød den 26. oktober 2017 blev klageren i en sag, der var anlagt af banken, dømt til at betale 33.024,57 kr. vedrørende kreditten med tillæg af renter og omkostninger. Af dommen fremgik blandt andet:

”…

På den baggrund, og idet det ikke ved den i øvrigt stedfundne bevisførelse findes at være godtgjort eller sandsynliggjort, at kontoen eller et betalingskort hørende til kontoen er blevet udsat for misbrug, tager retten sagsøgers påstand til følge …

…”

Den 12. december 2017 indgav klageren via sin far en klage til Ankenævnet med påstand om, at Lån og Spar Bank ”selv kommer til at stå inde for det af os påståede misbrug, da vi i sagen har påpeget at det ser mærkeligt ud at der flere gange bliver hævet samme beløb op til 10 gange på en dag, ligesom der er noget som tyder på en fast overførsel i USD hver måned, alt sammen noget min datter ikke kender noget til, da hun har afleveret hævekortet i banken tilbage i tiden før misbruget finder sted, men har ikke modtaget nogen kvittering på aflevering af kortet.”

Ved brev af 29. december 2017 blev sagen afvist af Ankenævnets sekretariat med henvisning til, at de spørgsmål, som klagen angik, var afgjort ved dommen.

Ved e-mail af 3. januar 2018 gjorde faderen på klagerens vegne indsigelse mod sekretariatets afvisning. Faderen anførte, at klagen også vedrørte, at banken uberettiget havde afslået at tilvejebringe underliggende dokumentation for udvalgte posteringer.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at sagen realitetsbehandles.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at klagen handler om mere end hæftelsesindsigelserne, som er omfattet af dommen, nemlig det forhold at banken har nægtet at fremlægge underliggende dokumentation for de omtvistede posteringer, hvilket hun ifølge Finanstilsynet lovmæssigt har krav på. Banken har afslået dette, selvom hun har tilbudt at betale for bankens arbejde.

Igennem hele forløbet har hun og faderen udbedt sig underliggende dokumentation. I retten påstod en medarbejder hos banken, at underliggende dokumentation ikke kunne fremlægges. Efterfølgende oplyste bankens direktør, at det kunne man godt. Banken ville imidlertid ikke fremlægge dokumentationen, før hun havde betalt.

Lån & Spar Bank har anført, at sagen er afgjort ved endelig dom og derfor skal afvises.

Klageren kunne under sagsforberedelsen for byretten have forlangt, at det nu ønskede materiale blev fremlagt.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerens krav angår mellemværendet mellem hende og Lån og Spar Bank i henhold til en kassekredit. Dette mellemværende er afgjort ved endelig dom afsagt af retten i Hillerød den 26. oktober 2017. Ankenævnet har derfor ikke kompetence til at behandle klagen, jf. § 5, stk. 1, litra e i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnet tiltræder herefter sekretariatets afvisning af klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.