Spørgsmål om renter af et tilgodehavende vedrørende et indlån, der blev opgjort og sendt ved en check, som bortkom og aldrig blev indløst.

Sagsnummer:260/2018
Dato:03-10-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, George Wenning, Ida Marie Moesby og Jørn Ravn.
Klageemne:Rente - øvrige spørgsmål
Passivitet - øvrige spørgsmål
Check - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om renter af et tilgodehavende vedrørende et indlån, der blev opgjort og sendt ved en check, som bortkom og aldrig blev indløst.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om klageren har krav på renter af et tilgodehavende vedrørende et indlån, der blev opgjort i 2016 og sendt til klageren ved en check, som bortkom og aldrig blev indløst.

Sagens omstændigheder

Klageren havde en konto nr. -655 i Arbejdernes Landsbank. Ved et brev af 8. april 2016 sendte banken følgende besked til klageren:

”Vi har konstateret, at din private konto [-655] anvendes til erhvervsmæssige transaktioner, hvilket er i strid med formålet og de vilkår, der er knyttet til kontoen. På den baggrund skal vi oplyse dig, at såfremt den uretmæssige anvendelse af din konto ikke er ophørt inden den 1. maj 2016, ser vi os nødsaget til at opsige kontoforholdet med kort varsel og lukke kontoen.”

Ved et brev af 16. juni 2016 til klageren opsagde banken kontoen. Af brevet fremgik:

”Vi har konstateret at du ikke har imødekommet bankens opfordring om at stoppe erhvervsmæssige transaktioner på kontoen, som meddelt i vores brev pr. 8. april 2016. Som anført i brevet er dette i strid med bankens forretningsbetingelser og vi er derfor nødsaget til at opsige dit kontoforhold.

Din konto vil blive opgjort d. 18. juli 2016 og evt. indestående vil blive fremsendt pr. check.”

Kontoen blev ophævet den 22. august 2016, hvor banken sendte en check til klageren på 29.361,85 kr. Beløbet svarede til kontoens aktuelle saldo med fradrag af et gebyr på 250 kr. for ”Andet arbejde” og med tillæg af 7,45 kr. i renter. Rentesatsen på kontoen udgjorde 0 % for saldo op til 10.000 kr. og 0,1 % for saldo over 10.000 kr. Debet- og overtræksrenten udgjorde 17 % pålydende / 18,115 % nominel.

Checken blev ikke indløst.

Den 27. juli 2018 indgav klageren en klage over Arbejdernes Landsbank til Ankenævnet. Klagerens påstand var, at banken skulle frafalde gebyret på 250 kr. og udbetale kontoindeståendet med tillæg af renter svarende kontoens debetrentesats.

På forespørgsel fra banken oplyste klageren et kontonummer til sin ægtefælles konto i et andet pengeinstitut, hvortil han ønskede beløbet overført.

Banken afviste klagerens rentekrav, men tilbød et forlig hvorefter banken til fuld og endelig afgørelse af sagen ville overføre checkbeløbet på 29.361,85 kr. med tillæg af gebyret på 250 kr., i alt 29.611,85, til den af klageren anviste konto mod en erklæring fra klageren om, ”at den originale check vil blive indleveret i en af bankens filialer, hvis den senere fremfindes.”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt endelig påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal betale beløbet på 29.611,85 kr. med tillæg af renter, 17,05 % om året, fra den 22. august 2016.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har tilbageholdt det indestående beløb på 29.361,85 kr. og pålagt ham et uautoriseret gebyr på 250,00 kr. Hele fejlen i denne sag, er hos banken.

Da banken uden særlig begrundelse, opsagde hans eneste bankkonto, skulle banken have udbetalt det indestående beløb til ham, enten i kontanter, eller på check. Med en check kunne han have indløst beløbet i bankens afdeling på Hovedbanegården.

Han modtog imidlertid aldrig nogen check.

Gennem over to år nægtede banken at tale med ham eller besvare hans henvendelser personligt eller via brev. Banken reagerede først, da han henvendte sig til Ankenævnet.

Banken kunne for længst have udskrevet en ny check, da den oprindelige check, der skulle være sendt til ham, ville være ugyldig på grund af overskridelse af indløsningsdatoen.

Senere begrundede banken sin manglende udbetaling med Statens hvidvaskregler, hvilket var uberettiget, da han anmodede om at få pengene overført til sin ægtefælles konto i et dansk pengeinstitut.

Ud over at godtgøre ham gebyret på 250 kr. bør banken forrente hans tilgodehavende med en rentesats, der svarer til banken egne rentesatser.

Arbejdernes Landsbank har anført, at det fremgik af opsigelsesbrevet et eventuelt indestående vil blive fremsendt pr. check. Brevet og checken blev sendt til klagerens folkeregisteradresse.

Der er ikke grundlag for at pålægge banken at betale renter.

Klager rettede personlig henvendelse den 29. april 2016 til bankens filial på Frederiksberg vedrørende bankens brev af 8. april 2016, hvor klager udviste en truende adfærd over for bankens personale. Klager blev opfordret til, at komme igen en anden dag.

Opsigelsen af juni 2016 var berettiget, da klageren i strid med vilkårene anvendte sin private konto til erhvervsmæssige formål.

Klageren henvendte sig ikke til bankens klageansvarlige, før han klagede til Ankenævnet. Det fremgår ikke af bankens systemer, at banken tidligere skulle have modtaget henvendelser fra klager vedrørende det forhold, som han klager over.

Trods gentagne henvendelser fra banken under sagen, hvor banken har tilbudt at betale beløbet til klageren, har klageren undladt at medvirke til at løse sagen forligsmæssigt.

Ankenævnets bemærkninger

Arbejdernes Landsbank opsagde i sommeren 2016 klagerens daværende indlånskonto i banken.

I opsigelsen til klageren meddelte banken, at kontoen ville blive opgjort den 18. juli 2016 og at eventuelt indestående vil blive fremsendt pr. check.

Kontoen blev opgjort den 22. august 2016, hvor banken beregnede sig et gebyr på 250 kr. og udstedte en check til klageren på restindeståendet, som udgjorde 29.361,85 kr. Checken er ikke blevet indløst.

Banken har under sagen tilbudt at frafalde gebyret på 250 kr. og at betale 29.611,85 kr. mod en erklæring fra klageren om, ”at den originale check vil blive indleveret i en af bankens filialer, hvis den senere fremfindes.”

Ankenævnet finder ikke, at det kan pålægges banken at betale renter af beløbet med en rentesats svarende til debet- og overtræksrentesatsen på den opgjorte indlånskonto.

Ankenævnet finder heller ikke, at det kan pålægges banken at betale renter af beløbet efter renteloven. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det ikke er godtgjort, at klageren forud for klagen til Ankenævnet havde givet banken fyldestgørende oplysninger om en konto, hvortil pengene kunne overføres, og at han ikke har underskrevet en indeståelse for at tilbagelevere den originale check, hvis den måtte fremkomme.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.