Klage imod indberetning til RKI afvist.

Sagsnummer:185/2005
Dato:15-09-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Karen Frøsig, Lotte Aakjær Jensen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1
Ledetekst:Klage imod indberetning til RKI afvist.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelse imod indklagedes indberetning af klageren til RKI.

Sagens omstændigheder.

Ved gældsbrev af 13. februar 2004 blev klagerens lån hos indklagede forhøjet med 6.868,69 kr. til 94.776,27 kr., som skulle afvikles med 1.200 kr. ultimo hver måned.

Ved skrivelse af 19. juli 2004 rykkede indklagedes inkassoafdeling klageren for betaling af ydelserne pr. den 31. maj og 30. juni 2004. Indklagede erindrede også om ydelsen pr. den 31. juli 2004 og om inddækning af en restance på klagerens lønkonto. Klageren reagerede ikke på skrivelsen.

Ved skrivelse af 3. august 2004 opsagde indklagede klagerens engagement til betaling inden den 17. august 2004. Gælden på lånet og lønkontoen var på henholdsvis 96.403,34 kr. og 5,85 kr. Af skrivelsen fremgår bl.a.:

"…

Er gælden ikke indfriet inden fristens udløb, kan konsekvensen blive, at gælden bliver overdraget til behandling ved retten. Det vil give dig yderligere omkostninger.

Behandles sagen ved retten, bliver du indberettet til RKI Kredit Information.

…"

Den 10. september 2004 rettede klageren telefonisk henvendelse til indklagede med henblik på at opnå en forligsmæssig ordning. Klageren var hverken i stand til at indfri gælden eller genoptage ydelsesbetalingerne på 1.200 kr. Ved fogedrekvisition af samme dato indbragte indklagede sagen for fogedretten i Skanderborg. Af omkostningsmæssige grunde blev sagen alene begæret berammet for 15.000 kr.

Den 16. september 2004 rettede klageren på ny telefonisk henvendelse til indklagede med tilbud om at genoptage ydelsesbetalingerne på 1.200 kr. pr. måned fra den 1. november 2004. Om baggrunden for tilbuddet har klageren anført, at hun havde fået en læreplads og derfor blev i stand til at genoptage ydelsesbetalingerne. Indklagede afslog tilbuddet. Om baggrunden for afslaget har indklagede anført, at lånet var forfaldent i sin helhed, og at man i fogedretten ønskede afklaret, om klageren havde aktiver, der kunne gøres til genstand for udlæg og dermed udgøre sikkerhed for en eventuel afdragsordning.

Ved skrivelse af 17. september 2004 blev klageren indkaldt til fogedretten.

Under fogedretsmødet, der blev afholdt den 14. oktober 2004, afgav klageren insolvenserklæring, og der blev fastsat en afdragsordning på 1.200 kr. pr. måned.

Ved skrivelse af 18. oktober 2004 fik klageren meddelelse om, at hun efter indberetningen fra indklagede var blevet registreret i RKI.

Af indklagedes generelle vilkår for privatkunder fremgår bl.a.:

"…

Hvis kunden misligholder sine forpligtelser over for banken, kan indberetning herom ske til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

…"

Parternes påstande.

Den 4. juli 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal annullere indberetningen til RKI.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede burde have tilbagekaldt fogedretssagen, da hun den 16. september 2004 meddelte, at hun på grund af lærepladsen nu var i stand til at genoptage ydelsesbetalingerne på 1.200 kr., hvilket også blev resultatet af fogedsagen.

Fogedsagen blev kun fastholdt af indklagede med henblik på at få hende registreret i RKI. Indklagede udnyttede således reglerne alene med henblik på at skade hende.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at Ankenævnet ikke kan afgøre en klage om registrering i RKI, da dette spørgsmål er henlagt til Datatilsynet efter lov om behandling personoplysninger.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at det som følge af misligholdelsen var berettiget at opsige lånet.

Da klageren den 10. september 2004 meddelte, at hun hverken kunne betale det skyldige beløb eller ydelserne, var det berettiget at indbringe sagen for fogedretten.

Man var ikke forpligtet til at acceptere klagerens tilbud den 16. september 2004 om 1.200 kr. pr. måned pr. den 1. november 2004 eller til at trække sagen tilbage fra fogedretten.

Ved fogedretssagen opnåede man, at klageren under straffeansvar afgav forklaring om sine økonomiske forhold herunder om, hvorvidt hun ejede genstande, der via udlæg kunne tjene til sikkerhed for en afdragsordning.

Da klageren ikke kunne betale det skyldige beløb og derfor afgav insolvenserklæring i fogedretten, var man berettiget til at indberettet klageren til RKI, jf. de generelle vilkår for privatkunder.

Idet klageren fortsat ikke har betalt det skyldige beløb, er det berettiget at opretholde registreringen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet kan ikke tage stilling til klagerens påstand om at blive slettet i RKI, idet klage herom skal indgives til Datatilsynet, jf. lov om behandling af personoplysninger. Ankenævnet afviser derfor klagen efter Ankenævnets vedtægter § 4.

Ankenævnet kan ikke behandle klagen vedrørende registrering i RKI. Klagegebyret tilbagebetales klageren.