Opsigelsesgrund. Betingelser for opsigelse.

Sagsnummer:262/1991
Dato:12-11-1991
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Kirsten Nielsen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Udlån - opsigelse
Ledetekst:Opsigelsesgrund. Betingelser for opsigelse.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


I slutningen af 1986 ydede indklagede klageren et boliglån på 120.000 kr. Ifølge gældsbrevet skulle lånet afvikles med en kvartalsvis ydelse på 4.000 kr., første gang den 31. december 1986. Det var endvidere i gældsbrevet anført:

"Hvis den pr. 4. december 1986 indgåede aftale om overførsel fra kontonr. til budgetkontonr. [.....] ikke overholdes af debitor, forfalder lånet til betaling uden opsigelse."

Til sikkerhed for lånet håndpantsatte klageren et ejerpantebrev på 120.000 kr. med pant i klagerens faste ejendom.

Efter at afdelingen i november 1990 havde spærret klagerens lønkonto og dankort og anmodet klageren om at indlevere resterende checkblanketter, ID-kort og kundekort under henvisning til, at lønkontoen var overtrukket med 2.364 kr., meddelte klageren, at hun ønskede at overføre lønkonto og budgetkonto til et andet pengeinstitut. Under en efterfølgende brevveksling meddelte indklagedes juridiske afdeling klageren, at det af bestemmelserne i gældsbrevet fremgik, at lånet forfaldt til betaling uden opsigelse, såfremt den indgåede aftale om overførsel fra klagerens lønkonto til budgetkontoen ikke overholdtes. Indklagede krævede derfor, at klageren genoprettede en budgetkonto i afdelingen, der havde ydet lånet, og indsatte et beløb hver måned, der var tilstrækkelig til dækning af ydelsen på boliglånet samt ydelser på foranstående prioriteter.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at hun er berettiget til at overføre sin budgetkonto og lønkonto til et andet pengeinstitut, uden at dette medfører, at lånet forfalder til fuld indfrielse.

Indklagede har efter sagens indbringelse for Ankenævnet meddelt, at man er indstillet på, at der alene foretages en månedlig opsparing på en budgetkonto svarende til 1/12 af den årlige ydelse på boliglånet, men har herudover nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at hun er opmærksom på, at hun har skrevet under på den omhandlede betingelse i december 1986, men at hun er af den opfattelse, at forudsætningerne for at fastholde betingelsen er bristet, idet klageren af indklagede er blevet så dårligt behandlet, at der ikke længere er mulighed for et samarbejde mellem parterne. Klageren finder derfor, at det vil være åbenbart urimeligt at fastholde betingelsen. Det forhold, at indklagede nu alene forlanger en månedlig opsparing på 1/12 af den årlige ydelse på boliglånet, medfører, at budgetkontoen formelt er fastholdt, men reelt er ophævet, hvilket er en juridisk uacceptabel omgåelse.

Indklagede har anført, at der i forbindelse med etableringen af det i sagen omhandlede lån blev indgået aftale om overførsel af et beløb hver måned til en budgetkonto. Dette er særligt fremhævet i låneaftalen, og det var for indklagede en afgørende forudsætning for ydelsen af lånet. Klageren har erklæret sig indforstået hermed ved sin underskrift på lånedokumentet, og indklagede finder ikke, at det forhold, at klagerens øvrige engagementer nu er overført til et andet pengeinstitut, ændrer herved.

Ankenævnets bemærkninger:

Det er i gældsbrevet vedrørende boliglånet anført, at lånet forfalder, såfremt den mellem klageren og indklagede indgåede aftale om overførsel til budgetkontoen ikke overholdes, og klageren har ved at underskrive gældsbrevet tiltrådt denne betingelse. Ankenævnet finder ikke, at betingelsen, der må antages at have sammenhæng med, at klageren til sikkerhed for boliglånet har håndpantsat et ejerpantebrev, kan tilsidesættes som urimelig, ej heller på baggrund af det mellem parterne passerede. Efter indklagedes tilkendegivelse om, at man er indstillet på at lempe betingelsen, findes indklagede imidlertid ikke at have nogen berettiget interesse i, at budgetkontoen hos indklagede opretholdes, og indklagede findes herefter alene at kunne forlange, at klageren hver måned indbetaler 1/12 af den årlige ydelse til lånets konto.

Som følge heraf

Indklagede bør anerkende, at klageren ikke er forpligtet til at bevare en budgetkonto hos indklagede, men kan alene forlange, at klageren hver måned indbetaler 1/12 af den årlige ydelse på klagerens boliglån til lånets konto. Klagegebyret tilbagebetales klageren.