Indbetaling af ekstraordinært afdrag.

Sagsnummer:234/1991
Dato:20-11-1991
Ankenævn:Frank Poulsen, Søren Geckler, Arnold Kjær Larsen, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Pantebreve - indfrielse
Ledetekst:Indbetaling af ekstraordinært afdrag.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 28. marts 1980 udstedte klageren et pantebrev på 400.000 kr. med en rente på 16% p.a. Af pantebrevet, der nu administreres af indklagede, fremgår bl.a.:

"Fra debitors side indestår pantebrevet uopsigeligt indtil 11/9-87, hvorefter pantebrevet kan opsiges til fuld indfrielse med een måneds varsel til en termin.

Ved hvert ejerskifte erlægges et ekstraordinært afdrag på 10% af pantebrevets restgæld på overdragelsestidspunktet med tillæg af renter fra foregående termin. Overgang til ægtefælle, medejer og/eller livsarvinger betragtes ikke som ejerskifte.

Efter betaling af ekstraordinære afdrag, herunder ejerskifteafdrag, nedsættes den årlige ydelse forholdsmæssigt."

Det fremgår i øvrigt, at pantebrevets terminer er 11. marts og 11. september, samt at renten fra 11. september 1987 er 13% p.a.

I maj 1990 fremsendte klageren efter aftale med indklagede en check på 81.791,11 kr. til dækning af ekstraordinært afdrag på pantebrevet på 80.000 kr. samt renter heraf. Ved skrivelse af 29. maj 1990 kvitterede indklagede for modtagelsen af beløbet og oplyste, at restgælden herefter var 243.466,31 kr., og at den halvårlige ydelse var nedsat med 5.876 kr.

Den 29. april 1991, på hvilket tidspunkt pantebrevets restgæld udgjorde 227.609,82 kr., rettede klageren telefonisk henvendelse til indklagede med henblik på at aftale indbetaling af et nyt ekstraordinært afdrag på 220.000 kr. Indklagede oplyste imidlertid, at man ikke ville acceptere et nyt ekstraordinært afdrag.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre ham 4.100 kr.

Indklagede har under sagens forberedelse for Ankenævnet meddelt, at man er indstillet på, at pantebrevets bestemmelser vedrørende opsigelse tillige anvendes på ekstraordinære afdrag og har herudover nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at han ved en telefonisk henvendelse til indklagede den 1. maj 1990 fik oplyst, at ekstraordinære afdrag kunne foretages når som helst til kurs 100 blot ved indsendelse af en check. Da klageren den 29. april 1991 rettede henvendelse til indklagede med henblik på at aftale et ekstraordinært afdrag, meddelte klageren tillige, at det var hans hensigt at opsige lånet til fuld indfrielse til næste termin den 11. september 1991. Indklagede meddelte herefter klageren, at det ikke var muligt at foretage ekstraordinære afdrag. Klageren havde til hensigt at indbetale et ekstraordinært afdrag pr. 11. maj 1991 på 220.000 kr., hvilket beløb henstår i et andet pengeinstitut til en forrentning på 8%. Klageren finder, at indklagede bør godtgøre ham differencen mellem forrentningen af dette beløb i pengeinstituttet og pantebrevsrenten for perioden 11. maj - 11. september 1991 beregnet til 3.666,66 kr. samt diverse omkostninger som indeståelsesgebyr, administration og porto, eller i alt 4.100 kr.

Indklagede har anført, at der ikke er hjemmel i pantebrevets bestemmelser til, at klageren kan fordre erlæggelse af ekstraordinært afdrag udenfor ejerskiftetilfælde. Uanset at indklagede modtog et ekstraordinært afdrag den 15. maj 1990, er der ikke på denne baggrund eller på anden måde skabt en berettiget forventning hos klageren om, at pantebrevets bestemmelser fremover skulle være fraveget. Indklagede er dog af kulancemæssige grunde villig til at acceptere, at pantebrevets bestemmelser vedrørende opsigelse tillige anvendes på ekstraordinære afdrag, således at klageren med afgivelse af det ekstraordinære afdrags størrelse og med en måneds varsel til en termin kan indbetale ekstraordinære afdrag. Klageren har imidlertid indfriet pantebrevet pr. 11. september termin 1991 og har således ikke ønsket at benytte sig heraf.

Ankenævnets bemærkninger:

Da pantebrevet alene indeholder en bestemmelse om fuldstændig indfrielse med en måneds varsel til en termin, har indklagede ikke været pligtig at modtage det ekstraordinære afdrag, med mindre der mellem parterne blev indgået anden aftale. Det findes imidlertid ikke godtgjort, at en sådan aftale er indgået.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.