Ekspeditionstid ved indgåelse af kurskontrakt.

Sagsnummer:426/1999
Dato:16-02-2000
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Lisbeth Baastrup, Peter Stig Hansen, Leif Nielsen, Allan Pedersen
Klageemne:Realkreditbelåning - ejerskifte
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Ekspeditionstid ved indgåelse af kurskontrakt.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har pådraget sig ansvar som følge af, at et ejerskiftelån blev kurssikret en dag senere, end klageren forventede.

Sagens omstændigheder.

I perioden 20.-29. juli 1999 blev finansieringen af klagerens køb af en bestemt fast ejendom drøftet telefonisk med indklagede. Det blev bl.a. aftalt, at ejerskiftelånet skulle hjemtages på grundlag af en obligationsserie, der lukkede den 31. august 1999.

Købsaftalen vedrørende handelen blev underskrevet af klageren den 29. juli 1999 og af sælger den 2. august 1999.

Den 29. juli 1999 modtog indklagede fra ejendomsmægleren en kopi af købsaftalen underskrevet af klageren med anmodning om indhentelse af lånetilbud vedrørende ejerskiftelånet.

Den 2. august 1999 modtog indklagede den endelige købsaftale og bestilte s.d. en ejendomsmægler til at foretage vurdering af ejendommen til brug for udstedelse af lånetilbud i Unikredit.

Den 3. august 1999 fremsendte indklagede en låneansøgning vedrørende ejerskiftelånet til Unikredit med anmodning om hurtig ekspedition.

Under sagen er der fremlagt et lånetilbud fra Unikredit dateret den 3. august 1999 vedrørende et 30-årigt 7% obligationslån på 1.752.000 kr. til en aktuel kurs på 98,15.

Indklagede har oplyst, at den sædvanlige ekspeditionstid for udstedelse af et lånetilbud er på minimum 2 hverdage, hvortil kommer forsendelsestid, hvorfor låneansøgningen uanset den anførte udskrivningsdato på lånetilbudet ikke var færdigbehandlet den 3. august 1999.

På baggrund af en telefonisk henvendelse fra klageren den 5. august 1999 kontaktede indklagede Unikredit, som oplyste, at lånet var bevilget. På baggrund af denne oplysning blev der s.d. tegnet kurskontrakt til kurs 95,9, svarende til spotkurs 96,2 fratrukket terminsfradrag på 0,3.

Lånetilbudet blev modtaget af indklagede med posten den 6. august 1999.

Klageren har beregnet, at han som følge af kursfaldet fra den 4. til den 5. august 1999 har lidt et kurstab på 19.272 kr.

Parternes påstande.

Klageren har den 19. oktober 1999 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 19.272 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede under drøftelserne forud for underskrivelsen af købsaftalen oplyste, at der kunne indgås en sædvanlig købersikringsaftale, når der forelå en underskrevet købsaftale vedrørende ejendommen.

Allerede den 29. juli 1999 anmodede han indklagede om at kurssikre, men indklagede oplyste, at kurssikring først kunne ske, når sælger havde underskrevet købsaftalen.

Først under telefonsamtalen den 3. august 1999 fik han oplyst, at som følge af, at der var mindre end tre måneder til lukningen af obligationsserien, kunne der ikke kurssikres, før der forelå et lånetilbud; dette var også en overraskelse for medarbejderen.

Såfremt han havde været bekendt hermed, kunne han have valgt at optage lånet til anden side og dermed have kurssikret allerede den 2. august 1999. Han har således konstateret, at køberne af hans hidtidige ejendom ubesværet kunne kurssikre deres lån i den gamle serie direkte hos ejendomsmægleren den dag, hvor købsaftalen blev underskrevet. Han havde netop valgt finansiering via Unikredit, idet han ifølge indklagede herved kunne opnå en hurtigere sagsbehandling, fordi han var kendt som kunde.

Lånetilbudet blev udstedt den 3. august 1999, hvorfor indklagede burde have kurssikret i hvert fald den 4. august 1999.

Indklagede har anført, at klageren under drøftelserne forud for underskrivelsen af købsaftalen valgte at hjemtage ejerskiftelånet i den gamle serie, og at han i den forbindelse blev orienteret om, at kurssikring herefter først kunne ske, når der forelå et lånetilbud.

Man modtog først det endelige lånetilbud med posten den 6. august 1999, hvorefter klageren normalt ville være blevet kontaktet. På baggrund af klagerens henvendelse den 5. august 1999 blev kurssikring effektueret hurtigere end normalt.

Klageren kunne ikke forvente, at kurskontrakt ville blive tegnet, før der forelå en tilbagemelding fra Unikredit. Klageren kunne heller ikke forvente, at der ville blive tegnet kurskontrakt uden hans accept af vilkårene. Ved telefonopkaldet den 5. august 1999 kunne klageren således ikke berettiget forvente, at der allerede var tegnet kurskontrakt.

Rådgivningen af klageren har været fyldestgørende, og ekspeditionstiden har været acceptabel, hvorfor klagen ikke bør tages til følge.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter det foreliggende herunder parternes modstridende forklaringer finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at indklagede ved sin rådgivning af klageren vedrørende valg af finansiering af ejendomskøbet har begået ansvarspådragende fejl, herunder bibragt klageren en berettiget forventning om, at ejerskiftelånet kunne kurssikres, før der forelå et endeligt lånetilbud.

Indhentelsen af lånetilbudet og kurssikringen af dette blev ekspederet af indklagede straks efter sælgers underskrift på købsaftalen den 2. august 1999, hvorfor der ikke er grundlag for at pålægge indklagede erstatningsansvar på baggrund af ekspeditionstidens længde.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.