Tvist om skattemæssig godkendelse af ratepensionsordninger i forbindelse med overførsel mellem to pengeinstitutter.

Sagsnummer:311/2003
Dato:28-04-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Niels Bolt Jørgensen, Poul Erik Tobiasen, Morten Westergaard
Klageemne:Ratepension - skattemæssige forhold
Overførsel - pensionskonti
Ledetekst:Tvist om skattemæssig godkendelse af ratepensionsordninger i forbindelse med overførsel mellem to pengeinstitutter.
Indklagede:Danske Bank, Haandværkerbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmål om skattemæssig godkendelse af ratepensionsordninger i forbindelse med overførsel mellem to pengeinstitutter.

Sagens omstændigheder.

I begyndelsen af 2003 blev klagerens og dennes ægtefælles, H's, engagement med indklagede I overført til indklagede II.

Ved skrivelse af 1. april 2003 returnerede indklagede II klagerens og H's ratepensioner til indklagede I, idet aftalerne efter indklagede II's opfattelse ikke opfyldte lovens krav. Indklagede II anførte bl.a. følgende:

"Lovens krav er ikke opfyldt på følgende punkter:

På konto -515, [klageren] angives, at der er indskudt kr. 50.000,00 i år. Den nyeste aftale vedrørende kontoen er underskrevet den 10.09.2002 og omhandler et éngangsindskud pr. denne dato. Der foreligger ingen underskrevet aftale om indskud i 2003.

På konto -245, [H] fremsendes aftale om éngangs-indskud kr. 50.000,00 underskrevet 12.11.2001. Kontoens værdi er vokset til kr. 97,097,94 + depotværdi kr. 46.010,00. Det tyder på, at der er indbetalt yderligere på kontoen, uden at der er underskrevet aftale herom."

Indklagede I udarbejdede de af indklagede II efterspurgte tillæg til ratepensionsaftalerne og indhentede klagerens og H's og deres arbejdsgivers underskrift herpå.

Det var indklagede I's opfattelse, at ratepensionsaftalerne herefter var fuldt gyldige.

Ved skrivelse af 19. maj 2003 til klageren og H anførte indklagede I bl.a.:

"Det er korrekt, at der skal foreligge en aftale mellem parterne om indbetalinger på ratepension, som omfatter den pågældende indbetaling - også selvom det er en frivillig arbejdsgiveradministreret ratepension. Ved indbetalingerne forelå også aftale mellem Jer og arbejdsgiver samt banken, blot var denne ikke nedfældet på skrift. Vi har derfor efterfølgende indhentet Jeres og arbejdsgivers underskrift på tillæg til Jeres ratepensioner, således at der er overensstemmelse mellem de faktisk aftalte indbetalte beløb og de skriftlige aftaler.

Der er netop her tale om frivillige arbejdsgiveradministrerede ratepensioner, hvorfor I har fuld bortseelsesret for indbetalingerne i henhold til Pensionsbeskatningslovens § 19. Det betyder, at når beløbet indbetales via arbejdsgiver og derved indeholdes i Jeres løn, så har I fuld fradragsret i den personlige indkomst for de indbetalte beløb. Efterfølgende afregner [indklagede] arbejdsmarkedsbidrag på 8% af det indbetalte beløb over for Told Skat."

Indklagede II ville kun modtage ratepensionerne, såfremt det af Told Skat blev bekræftet, at aftalerne var lovlige.

Klageren og H anmodede indklagede I om at indestå for, "at ratepensionsaftalerne er fuldt gyldige og ikke bliver ophævet og for de økonomiske konsekvenser af en eventuel ophævelse".

Ved skrivelse af 28. maj 2003 meddelte indklagede I, at man som anført i skrivelsen af 19. maj 2003 anså ratepensionsaftalerne "for fuldt gyldige på nuværende tidspunkt, hvorfor vi ikke ønsker at afgive yderligere indeståelser".

Parternes påstande.

Den 23. september 2003 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at de indklagede tilpligtes at gennemføre overførslen af ratepensionerne.

De indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at ratepensionerne på grund af uenighed om reglerne mellem indklagede I og indklagede II ikke er blevet overført. Han har ikke mulighed for at gennemskue, hvem der har ret.

En eventuel forelæggelse af sagen for Told Skat kan medføre en ophævelse/delvis ophævelse af aftalerne.

Han ønsker derfor kun sagen forelagt for Told Skat, såfremt indklagede I indestår for at holde ham og H skadesløse for alle økonomiske konsekvenser (tab) ved en ophævelse/delvis ophævelse af ratepensionsaftalerne, herunder skattemæssige-, pensionsmæssige-, afkastmæssige-, og omkostningsmæssige konsekvenser både i fortid og i fremtid.

Da indklagede I mener, at det juridiske aftalegrundlag er i orden, vil en indeståelse blot have akademisk karakter for indklagede I, men ikke for dem.

Indklagede I har anført, at man gerne vil være klageren behjælpelig med at forelægge sagen for Told Skat med henblik på gennemførelse af overførslen til indklagede II. Klageren og H kan alternativt vælge at lade ratepensionerne forblive hos indklagede I eller overføre disse til et tredje pengeinstitut.

Indklagede I vil holde klageren og H skadesløs, såfremt det måtte vise sig, at indklagede I i relation til ratepensionerne har begået en fejl, som har forårsaget et økonomisk tab hos klageren og H. Ved økonomisk tab forstås alle lidte økonomiske tab i henhold til dansk rets almindelige regler, der er en følge af en hel eller delvis ophævelse af ratepensionsaftalen.

Indklagede II har anført, at man ved anmodning til indklagede I om overførsel af ratepensionerne betingede sig, at "aftalerne ved overførslen opfylder lovens krav".

Begrundelsen for betingelsen om godkendelse af aftalerne hos Told Skat, før endelig oprettelse af ratepensionerne hos indklagede II kan finde sted.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter det foreliggende er der ikke grundlag for at kritisere, at indklagede II betinger sig, at ratepensionsaftalerne skattemæssigt godkendes af Told Skat før aftalerne endeligt kan overføres til indklagede II.

Indklagede I har under sagen påtaget sig at indestå for, at klageren og H holdes skadesløse, såfremt det i forbindelse med en forelæggelse for Told Skat.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.