Indsigelse vedrørende betaling af tredjemands regning.

Sagsnummer:190/1994
Dato:30-12-1994
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Bjarne Lau Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Betalingsformidling - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse vedrørende betaling af tredjemands regning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Den 11. august 1992 betalte indklagede 3.914,80 kr. vedrørende en telefonregning udstedt til klagerens tidligere samlever. Beløbet blev trukket på klagerens økonomikonto hos indklagede, hvorefter kontoens saldo var 13.149,63 kr. (negativ). Kreditmaksimum på klagerens konto var da 10.000 kr.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at indsætte 3.914 kr. på hendes konto med valør 11. august 1992.

Under sagens behandling er nogle andre af klageren fremførte klagepunkter bragt i orden.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hævningen af de 3.914 kr. er sket med urette. Overførslen medførte bl.a. overtræksprovision, uanset at hun den 1. juli 1992 havde anmodet om at få kassekreditten forhøjet fra 10.000 til 20.000 kr. Hun fik imidlertid først svar herom ved udgangen af august måned 1992.

Indklagede har anført, at klageren den 11. august 1992 henvendte sig og anmodede om hjælp til betaling af en telefonregning, som var forfalden til betaling den 15. juni 1992. Som følge af, at der ikke var dækning på den tidligere samlevers konto til at honorere regningen, accepteredes det, at beløbet blev trukket på klagerens konto, uanset at der herved opstod et overtræk.

Ankenævnets bemærkninger:

Efter det foreliggende finder Ankenævnet, at det må lægges til grund, at klageren anmodede indklagede om, at hendes tidligere samlevers telefonregning blev betalt ved træk på hendes økonomikonto hos indklagede. Som følge heraf finder Ankenævnet ikke grundlag for at tage klagerens påstand til følge, hvorfor

Den indgivne klage tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.