Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:184/2016
Dato:19-10-2016
Ankenævn:Kari Sørensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører en hævetransaktion i en pengeautomat hos Nordea Bank, hvor klageren gør gældende, at han ikke modtog det hævede beløb.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Den 27. marts 2016 (påskesøndag) forsøgte klageren med sit Visa/dankort at hæve 1.500 kr. i en af bankens pengeautomater.

Klageren har oplyst, at transaktionen blev afbrudt, og at han ikke kunne åbne den luge, hvor pengesedlerne skulle ligge.

Dagen efter hævede klageren 1.000 kr. i den samme pengeautomat.

Efterfølgende konstaterede klageren, at der var blevet hævet 1.500 kr. på hans konto den 27. marts 2016.

Efter påske kontaktede han banken og gjorde indsigelse imod transaktionen, idet han anførte, at beløbet ikke var blevet udbetalt.

Banken har oplyst, at bankens pengeautomater er indrettet således, at hvis en kundes penge, som forelægges i automaten, ikke bliver taget, vil pengene enten falde i en dropboks eller blive optalt og fremgå af afstemningen. En efterfølgende kunde ved pengeautomaten vil dermed heller ikke kunne tage penge, som ikke tilkommer denne.

På baggrund af klagerens indsigelse foretog banken op til den 19. april 2016 en afstemning af pengeautomaten. Afstemningen viste ingen fejl ved maskinen og ingen ”kassedifference”.

Banken har endvidere oplyst, at den er i besiddelse af videooptagelser fra den 27. marts 2016, hvor klageren hævede pengene i pengeautomaten. Videoen viser, at klageren foretog hævningen og puttede pengene fra automaten i sin pung.

Klageren har bestridt, at videooptagelserne er fra den 27. marts 2016.

Banken har fremlagt en udskrift af journalrullen fra pengeautomaten, hvoraf de registrerede transaktioner med klagerens Visa/dankort den 27. marts 2016 fremgår. Ifølge journalrullen blev der registreret en hævning på 1.500 kr. Kortet blev sat ind kl. 12.26.31. Pinkoden blev indtastet kl. 12.26.40. Beløbet blev valgt kl. 12.26.45. Kortet blev forelagt kl. 12.26.46, og chippen blev aflæst. Kortet blev taget kl. 12.26.56. Pengene kom ud kl. 12.27.00 og blev taget kl. 12.27.07.

Parternes påstande

Den 19. maj 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal indsætte 1.500 kr. på hans konto.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hæveforsøget den 27. marts 2016 var forgæves, idet pengeautomaten ikke udbetalte de 1.500 kr.

Først da han efterfølgende i en anden forbindelse åbnede sin kontooversigt, så han, at der var blevet hævet 1.500 kr. på hans konto.

Han kunne ikke kontakte banken i påsken, men han kontaktede banken umiddelbart efter påske. Han talte med en kvindelig medarbejder, der oplyste, at det var sket før, at pengeautomaten ikke havde udbetalt de penge, som kunden havde hævet, og at hun ville sørge for, at han fik tilbageført de 1.500 kr.

Det bestrides, at videooptagelserne, som han har set i banken, er fra den 27. marts 2016. Optagelserne må være fra en anden dag. Overvågningen og teknikken må undersøges, og alt må kontrolleres. Også oplysningen om en dropboks, at den fungerer som anført af banken, og navnet på optælleren samt kontrol af eventuelle lignende fortilfælde hos den ansatte må undersøges, da det er endnu en usikkerhedsfaktor. Oplysningen om en dropboks er netop et bevis på, at systemet kan fejle og ikke er sikkert. Det er derfor bankens ansvar.

Den person, der hævede fra pengeautomaten efter ham, har tilsyneladende udover sine egne penge kvit og frit kunnet tage hans 1.500 kr.

Efter hans indsigelse mod hævningen oplyste bankens filialdirektør, at han skulle vælge pengeautomaten i venstre side. Dette er han uforstående over for, når banken netop oplyste, at der ikke var problemer med pengeautomaten i højre side.

Nordea Bank har anført, at de omhandlede 1.500 kr. ifølge pengeautomatens journal blev taget den 27. marts 2016 kl. 12.26.56.

Videooptagelserne fra den 27. marts 2016 viser endvidere, at klageren foretog hævningen i pengeautomaten og puttede pengene i sin pung.

Ud fra de samlede oplysninger kan det konkluderes, at transaktionen i det hele var korrekt registreret og skete uden tekniske svigt eller fejl.

Det bestrides, at banken har sagt, at den skulle have haft lignende tilfælde, som det klageren påstår skete ved hans transaktion. Det bestrides endvidere, at banken skulle have lovet klageren at refundere pengene uden videre.

Baggrunden for at banken fortalte klageren, at han kunne vælge en anden automat uden for filialen var, at den ene automat har ind- og udbetalinger, mens den anden automat kun har udbetalinger. Banken mente, at klageren eventuelt ville foretrække den automat, som alene havde en udbetalingsfunktion.

Ankenævnets bemærkninger

Det følger af lov om betalingstjenester § 64, at bevisbyrden for, at en betalingstransaktion er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl påhviler banken.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, at Ankenævnet derfor må afvise at afgøre sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.