Indsigelse mod gebyr for hævning af kontanter med beta-lingskort i andre pengeautomater end pengeinstituts egne automater. Klage afvist, da der ikke forelå et økonomisk mel-lemværende.

Sagsnummer:393/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Gebyr - øvrige spørgsmål
Afvisning - tvist § 5, stk. 3, nr. 2
Ledetekst:Indsigelse mod gebyr for hævning af kontanter med beta-lingskort i andre pengeautomater end pengeinstituts egne automater. Klage afvist, da der ikke forelå et økonomisk mel-lemværende.
Indklagede:Djurslands Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod hævning af kontanter med betalingskort i andre pengeautomater end Djurslands Banks egne pengeautomater. Klage afvist, da der ikke forelå et økonomisk mellemværende.

Sagens omstændigheder

Klageren var UngPlus-kunde i Djurslands Bank, hvor hun havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

I starten af september 2020 hævede klageren kontanter med sit betalingskort i en ATM i Danmark, der var ejet af en udenlandsk virksomhed. Banken trak i den forbindelse et gebyr på 30 kr. på klagerens konto.

Klageren gjorde over for banken indsigelse mod det gebyr, som banken havde trukket.

Den 22. september 2020 godtgjorde banken pr. kulance klageren det trukne gebyr på 30 kr. med valør fra debiteringstidspunktet.

Det fremgår af bankens prisbog, at banken over for sine Standard-kunder beregner sig et gebyr på 10 kr. for hævning i ”fremmede ” pengeautomater. UngPlus-kunder skal ikke betale det pågældende gebyr.

Den 7. oktober 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har oplyst, at det beroede på en fejl i bankens gebyropkrævningssystem, at der blev opkrævet et gebyr på 30 kr. for hævning i ”fremmede” pengeautomater. Banken har rettet fejlen, så der for Standard-kunder fremover alene beregnes et gebyr på 10 kr. som anført i prisbogen. Banken har ligeledes godskrevet øvrige kunder, der på lignende grundlag er blevet opkrævet et gebyr på 30 kr.

Herudover har banken i sin prisbog opdateret den 30. oktober 2020 præciseret, at banken over for Standard-kunder beregner et gebyr på 10 kr. for hævning af kontanter med betalingskort i ”fremmede” pengeautomater i Danmark og EU-lande, der har DKK eller EUR som primær valuta. For hævning af kontanter med betalingskort i lande, der ikke har DKK eller EUR som primær valuta, beregner banken sig et gebyr på 1 %, dog minimum 30 kr.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Djurslands Bank skal ændre sine gebyrer, så de overholder gældende lovgivning.

Djurslands Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det følger af bankens prisbog, at det er gratis for hende som UngPlus-kunde at hæve kontanter i "egne" og "andre pengeautomater [der] har DKK eller EUR som primær valuta".

Endvidere er gebyret i strid med en EU-forordning fra 2019, som sikrer, at gebyret for "(...) kontanthævninger [er] på samme niveau som gebyrerne for tilsvarende indenlandske betalinger af samme værdi i den nationale valuta i det medlemsland, hvor brugerens betalingstjenesteudbyder har hjemsted".

Hun agter også i fremtiden at benytte den samme type ATM i København og andre EU-lande, så selv om hun ikke længere har et økonomisk mellemværende med banken, vil det på sigt have økonomiske konsekvenser for hende, såfremt banken ikke ændrer sine priser.

Det fremgår yderligere af bankens prisbog, at den opkræver et gebyr på 1 % eller min. 30 kr. for kontanthævninger i pengeinstitutter og automater i udlandet, hvilket ligeledes er i strid med den omtalte EU-forordning. Banken følger således ikke retningslinjerne for ”gebyr i ind- og udland for samme type hævning”.

Djurslands Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren bør afvises efter Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2, idet klageren ikke har konstateret et økonomisk tab, eftersom banken pr. kulance har returneret det opkrævede gebyr. Der er således intet konkret økonomisk mellemværende længere.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at banken fejlagtigt har opkrævet klageren et gebyr på 30 kr., som er fuldt kompenseret. Bankens opkrævningssystem er tilrettet, så opkrævning følger prisbogen. Ifølge prisbogen gælder for kunder i segmentet ”UngPlus” (klageren), at kontanthævninger af DKK og EUR aktuelt er gratis i såvel indklagedes egne som ”fremmede” ATM’er.

Bankens gebyrer er ikke i strid med gældende lovgivning.

Kontanthævninger i bankens egne ATM’er er gratis, og kontanthævninger i ”fremmede” ATM’er er gebyrbelagt.

I medfør af EU-forordning 2019/518 af 19. marts 2019 om gebyrer for grænseoverskridende betalinger I EU og vekselgebyrer må et gebyr for kontanthævninger af euro i en anden medlemsstat ikke være højere end et gebyr for kontanthævninger i Danmark.

Af Europakommissionens pjece ”Dine rettigheder, når du foretager betalinger i Europa”, side 2, fremgår under overskriften ”Ens gebyr for betalinger i euro og i lokal valuta” at, ”Det skal koste det samme at hæve kontanter i euro i en anden medlemsstat uden for bankens eget netværk af pengeautomater som i dit hjemland”.

Banken har i prisbogen opdateret den 30. oktober 2020 præciseret, at banken over for Standard-kunder beregner et gebyr på 10 kr. for hævning af kontanter med betalingskort i ”fremmede” pengeautomater i Danmark og EU-lande, der har DKK eller EUR som primær valuta. For hævning af kontanter med betalingskort i lande, der ikke har DKK eller EUR som primær valuta, beregner banken sig et gebyr på 1 %, dog minimum 30 kr.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var UngPlus-kunde i Djurslands Bank, hvor hun havde en konto med et til-knyttet Visa/dankort.

I starten af september 2020 hævede klageren kontanter med sit betalingskort i en ATM i Danmark, der var ejet af en udenlandsk virksomhed. Banken trak i den forbindelse et gebyr på 30 kr. på klagerens konto.

Den 22. september 2020 godtgjorde banken pr. kulance klageren det trukne gebyr på 30 kr. med valør fra debiteringstidspunktet.

Den 7. oktober 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet med påstand om, at banken skal ændre sine gebyrer, så de overholder gældende lovgivning. 

Ankenævnet finder, at klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende, der er omfattet af Ankenævnets kompetence.

Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.