Kode noteret andetsteds.

Sagsnummer:273/1991
Dato:12-11-1991
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Kirsten Nielsen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Lov om betalingskort af 6. juni 1984 - ikke ansvar for tab
Ledetekst:Kode noteret andetsteds.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Den 3. marts 1991 mellem kl. 22.30 og 22.40 blev der forøvet et tyveri fra klagerens et-værelses kollegielejlighed, hvorunder bl.a. en pung indeholdende klagerens dankort og en sparebøsse indeholdende den til kortet hørende PIN-kode blev stjålet. Den 4. marts 1991 kl. 00.15 blev kortet meldt bortkommet ved en opringning til PBS, og kl. 00.30 anmeldtes tyveriet til politiet.

Klageren har om tyveriet oplyst, at hun netop var kommet hjem fra et weekendbesøg hos sine forældre og var gået ca. 20 meter væk fra sin uaflåste lejlighed, bl.a. med henblik på at tømme sin postkasse. Da hun forlod lejligheden var lyset tændt og persiennerne lukket, så det ikke var muligt at se ind i lejligheden udefra. Da klageren ca. 10 minutter efter vendte tilbage, var døren last, og da hun kom ind i lejligheden, var tyven forsvundet gennem havedøren.

I tidsrummet mellem tyveriet af kortet og kortets spærring, blev der den 3. marts 1991 kl. 23.31 hævet 2.000 kr. i en DK-Kontanten og den 4. marts 1991 kl. 00.01 påny hævet 2.000 kr. i samme DK-Kontanten. Indklagede har efterfølgende meddelt klageren, at hun selv hæfter for beløbet på 4.000 kr. under henvisning til, at hun har handlet groft uagtsomt.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at hun alene hæfter for 1.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hun ikke finder, at hun har handlet groft uagtsomt ved at opbevare den til kortet hørende PIN-kode i en sparebøsse, da hun i en et-værelseslejlighed ikke har mulighed for at opbevare kort og PIN-kode i 2 forskellige rum. Der er i betalingskortloven intet anført om, at det anses for grov uagtsomhed at opbevare PIN-kode sammen med kortet, og klagerens sparebøsse var endvidere ikke opbevaret således, at den var et iøjnefaldende bytte for en indbrudstyv. Klageren finder derfor, at hun alene har udvist simpel uagtsomhed og således kun kan holdes ansvarlig for 1.000 kr.

Indklagede har anført, at klageren har handlet groft uagtsomt ved at forlade sin ulåste bolig på et kollegie med mange beboere og ved at have opbevaret den til kortet hørende PIN-kode i samme rum som dankortet. Den sparebøsse, hvori klageren har opbevaret PINkoden, må endvidere antages at være den første genstand, en tyv vil stjæle ved et indbrud. Sparebøssen er endvidere nem at åbne, selvom man ikke er i besiddelse af en nøgle.

Ankenævnets bemærkninger:

Efter betalingskortlovens § 21, stk. 1, nr. 1, er kortindehaveren med den beløbsgrænse på 5.000 kr., der følger af den i medfør af stk. 2 udstedte bekendtgørelse, ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug af kortet, hvis "kortindehaveren eller nogen, som han har overladt kortet til, har mistet dette ved grov uagtsomhed". Ankenævnet finder ikke, at det kan betegnes om groft uagtsomt, at klageren uden at låse forlod sin kollegielejlighed i ca. 10 minutter for at ordne nogle ærinder i umiddelbar nærhed af lejligheden. For så vidt uagtsomhed med hensyn til opbevaring af PIN-koden anses for omfattet af betalingskortlovens bestemmelse, findes klageren heller ikke at have handlet groft uagtsomt ved at opbevare koden i en sparebøsse, der ligesom pungen befandt sig i lejlighedens eneste rum.

Indklagede bør derfor anerkende, at klageren ikke hæfter for nogen del af det lidte tab på 4.000 kr., hvorved bemærkes, at der i henhold til betalingskortlovens § 21, stk. 1, nr. 1, ikke påhviler kortindehaveren nogen hæftelse for simpel uagtsomhed.

Som følge heraf

Indklagede bør anerkende, at klageren ikke hæfter for nogen del af det tab, der er lidt ved misbruget af hendes dankort. Klagegebyret tilbagebetales klageren.