Indsigelse mod opsigelse af indlånskonto

Sagsnummer:199/2021
Dato:23-11-2021
Ankenævn: Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af indlånskonto
Indklagede:Vestjysk Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af indlånskonto begrundet i begrænset brug af kontoen samt overtræk.

Sagens omstændigheder

Klageren havde en indlånskonto med et tilknyttet dankort hos Vestjysk Bank.

Banken har fremlagt en oversigt over posteringerne på klagerens indlånskonto, hvor det fremgår, at der i perioden 1. januar 2021 til 31. april 2021 var 11 transaktioner.

Banken har også fremlagt en udskrift, hvor det fremgår, at banken den 9., 10. og 22. februar 2021 sendte rykkere på SMS til klageren med anmodning om at inddække et overtræk på 311,50 kroner.

Den 27. februar 2021 skrev klageren blandt andet følgende til banken:

”Har for lang tid [siden] forespurgt om i ville åbne mit dankort

Jeg vil gerne have svar da der ellers ikke er nogen grund til at [have en] konto hos jer

…”

Samme dag svarede en bankrådgiver fra banken:

”Jeg har set din besked - men har dog ikke mulighed for at åbne/lave et nyt kort til dig.

Jeg kan derfor anbefale, at du får kontoen flyttet til et andet pengeinstitut, som ligger nærmere bopælen.”

Banken har fremlagt en udskrift, hvor det fremgår, at banken den 6. april 2021 sendte en rykker på SMS til klageren med anmodning om at inddække et overtræk på 6,63 kroner.

Den 9. april 2021 lukkede banken klagerens konto.

Klageren har oplyst, at han den 22. april 2021 kontaktede banken, som oplyste, at de havde lukket hans konto.

Parternes påstande

Den 22. april 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Vestjysk Bank skal stille en Nemkonto til hans rådighed.

Vestjysk Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han den 22. april 2021 ikke kunne se sin konto i sin mobilbank, hvorfor han ringede til banken, som oplyste, at de den 9. april 2021 havde lukket hans konto. Banken havde ikke tidligere orienteret ham om lukningen.

Han har nu ingen Nemkonto, hvilket betyder, at han ikke kan modtage børnepenge fra Udbetaling Danmark eller andre offentlige ydelser. Banken har sagt, at han bare kan finde en anden bank. Som følge af bankens lukning af kontoen, var han nødsaget til at få en konto hos sin far.

Alle har ret til en Nemkonto, så banken kan ikke lukke en borgers konto.

Vestjysk Bank har til støtte for afvisningspåstanden blandt andet anført, at klagen er unødig, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 3.

Klageren formodes at have oprettet en Nemkonto i et andet pengeinstitut, og klageren har ikke lidt et tab. Der er på den baggrund ingen argumenter for, at en afgørelse af sagen vil have retsvirkninger, og sagen må derfor betegnes som unødig. Det er bankens opfattelse, at klageren reelt er ude på at skade banken på grund af bankens behandling af en konkurssag, hvor klageren ejede kapitalandele i det konkursramte selskab. Det er således bankens opfattelse, at klageren ikke har nogen reel interesse i en afgørelse af sagen.

Vestjysk Bank har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at klagerens konto kun har været brugt i begrænset omfang.

Derudover var kontoen ofte i overtræk, hvilket i flere omgange har givet anledning til dialog med klageren. Da klageren efter modtagelse af SMS-rykkere fra banken ikke dækkede sit overtræk på 6,63 kroner, tilbageførte banken sit gebyr på 6,63 kroner, hvorefter de lukkede kontoen.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Den 9. april 2021 lukkede banken klagerens indlånskonto. Banken har som begrundelse herfor anført, at klageren alene anvendte kontoen i begrænset omfang, og at kontoen ofte var i overtræk.

Det følger af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 15, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en basal indlånskonto til en privatkunde. Ved opsigelsen af en indlånskonto skal der foreligge en saglig begrundelse, og klageren skal have et passende varsel, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 6.

Ankenævnet finder, at det på baggrund af sagens oplysninger er uklart, om klageren modtog et passende varsel inden opsigelsen af indlånskontoen. Efter en samlet vurdering finder Ankenævnet, at banken ikke har godtgjort, at bankens opsigelse af klagerens indlånskonto var sagligt begrundet.

Klageren får herefter medhold i sin påstand om, at banken skal stille en Nemkonto til hans rådighed.

Klageren har under sagen ikke rejst krav om en basal betalingskonto, jf. lov om betalingskonti § 11, ligesom klageren ikke har gjort indsigelse mod, at hans dankort blev opsagt. Ankenævnet har derfor ikke fundet anledning til at tage stilling til disse spørgsmål.

Ankenævnets afgørelse

Vestjysk Bank skal inden for 30 dage tilbyde klageren en basal indlånskonto/Nemkonto.

Klageren får klagegebyret tilbage.