Spørgsmål i forbindelse med salg af aktier ved nedlukning af investeringskredit.

Sagsnummer:278/2010
Dato:06-09-2011
Ankenævn:Henrik Bitsch, Jesper Claus Christensen, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål i forbindelse med salg af aktier ved nedlukning af investeringskredit.
Indklagede:Handelsbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmål i forbindelse med Handelsbankens salg af klagerens aktier ved nedlukning af hans investeringskredit.

Sagens omstændigheder.

Handelsbanken har anført, at klageren blev kunde i banken i 2001. Han "ernærede sig som selvstændig ved handel med værdipapirer og salg af egne ejendomme ved behov. Det er endvidere … [bankens] indtryk at … [klageren] også havde investeringskreditter i andre pengeinstitutter."

Af bankens brev af 8. januar 2008 til klageren fremgår:

"…

Forlængelse af engagement med banken

Vi har hermed fornøjelsen at kunne meddele dig, at banken har forlænget dit engagement på følgende vilkår:Kassekredit …

maksimum

0

Maksimum nedskrevet i henhold til aftale med dig.

Valutalån i CHF …

(2 stk. i alt)

maksimum CHF

415.150

Investeringskredit

…766

maksimum DKK

3.000.000Til sikkerhed for ovennævnte stilles nedennævnte:

Konto …766. Eventuelle indestående på kontoen er pantsat til sikkerhed for ethvert mellemværende med banken.

Depot …900. De til enhver tid beroende vp-effekter ligger til sikkerhed for bankens tilgodehavende. Kursværdien i depotet skal til enhver tid være 125% af den aktuelle skyld til banken.

Stoploss klausul: Overdækning er aftalt til 25% jf. ovenfor. Såfremt overdækningen falder til 10% kan banken forlange, at du indbetaler indenfor 5 dage et beløb svarende til den manglende overdækning på en pantsat konto eller stiller tilsvarende sikkerhed. Falder overdækningen yderligere med 5% til 5% af aktuel skyld, er banken uden forudgående varsel til dig berettiget , men ikke forpligtet til at sælge vp-effekter i nærværende depot for din regning med det formål at undgå tab på bankens engagement.

Ejerpantebrev kr. 350.000 med pant i matr. nr. … Værdien af dette pant er fastsat til kr. 350.000 og indgår i beregningen ved beregning af overdækning på engagementet.

Engagementet er forlænget indtil 31.12[.]2008, hvor det tages op til genforhandling.

…"

Klageren underskrev samme dag en "Kreditaftale til Erhverv" med ovennævnte konto nr. … 766, hvoraf fremgår:

"…

Beløb

Vi har aftalt med Handelsbanken, at vi kan trække op til 3.000.000,00 kr. på denne kredit inklusive rente og provision.

Afvikling

Kreditten er gældende indtil videre.

Underskrift

Vi erklærer ved vores underskrift, at kassekreditten er til erhvervsmæssigt formål.

Det er en forudsætning for denne kredit, at vi og eventuelle kautionister indleverer vores regnskab til Handelsbanken hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, og at dette ikke giver grund til bemærkninger.

Vi er bekendt med og accepterer, at Handelsbankens "Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til erhvervsmæssige formål" er en del af denne aftale, og vi har fået en kopi af aftalen.

…"

Klageren underskrev desuden samme dag den 8. januar 2008 på vegne af sin virksomhed V ApS, der var under stiftelse, en pantsætningsaftale, hvoraf fremgår:"…

Depotnummer

… 007Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse, som

[V ApS]

nu har eller senere måtte få overfor

[Handelsbanken]

I henhold til

ETHVERT MELLEMVÆRENDE

Pantsætter undertegnede

[V ApS]

Følgende effekt(er)

DE TIL ENHVER TID BEROENDE EFFEKTER ER PANTSAT TIL BANKEN.

I DEPOTET SKAL DER TIL ENHVER TID VÆRE
EN KURSVÆRDI PÅ 125% AF DE[N] TIL ENHVER
TID VÆRENDE GÆLD TIL BANKEN.

DER HENVISES TIL SEPARAT STOPP-LOSS
KLAUSUL.

…"

På vegne af V ApS aftalte klageren og banken en stop-loss klausul med en overdækning på 25 % for depot nr. … 007 og konto nr. … 843 svarende til aftalen for klagerens kredit og depot.

Den 27. januar 2008 blev V ApS’ kredit med konto nr. … 843 forhøjet til 2.250.000 kr.

Klageren anmodede ved breve af 18. marts 2010 banken om købs- og salgsnotaer for 2008 og 2009 vedrørende sit og V ApS’ depot.

Af klagerens brev af 30. april 2010 til banken fremgår:

"…

Indsigelse i.f.t. bankens opsigelse af engagement jfr. skrivelser dateret 22.ds.

Vedr. Aktieinvesteringskreditter for undertegnede og mit selskab [V ApS]

Jfr. Vedlagte kopi af udskrift fra Sø- og Handelsretten er det min og selskabet opfattelse, at en værdifuld mængde aktier i palmeselskaberne UIE/UP … uretmæssigt er blevet omlagt til Handelsbankens eget depot, hvilket for en større del af aktierne er foretaget UDENOM Fondsbørsens autoriserede åbne handelssystem, og ved at banken alene har indberettet dispositionerne med anført INTERN KODE.

Jeg har tidligere meddelt banken, at jeg og selskabet anser at have en betydelig UIE/UP aktieværdi stående i de af banken omlagte depoter, hvilket banken i telefonsamtale meddelte, at det ikke foreligger således.

Banken i skrivelse dateret 22.ds.. meddelt opsigelse af engagementer hvilket jeg som anført anser for uberettiget.

Endvidere anser jeg bankens manglende fremsendelse af de den 18. Marts d.å. rekvirerede kopisæt af aktienotaerne for urimelig.

Jeg har derfor set mig nødsaget til at indbringe hele spørgsmålet for Pengeinstitutankenævnet.

…"

Af bankens brev af 10. maj 2010 til klageren og V ApS fremgår:

"…

I brevet gør du opmærksom på, at du gør indsigelser omkring opsigelsen af dit og [V ApS] u/tvangsopløsning engagement med banken, med bl.a. baggrund i manglende kopi af fondsnotaer for årene 2008 og 2009.

Banken har tidligere meddelt dig og selskabet, at dette vil vi gerne gøre mod et passende gebyr. Idet disse notaer er vigtige for dig og selskabet har vi ekstraordinært besluttet, at gøre dette uden gebyr. Vi vedlægger derfor 45 stk. handelsnotaer på dig privat og 20 stk. handelsnotaer på [V ApS] u/tvangsopløsning.

Det fremgår af notaerne, hvordan aktierne er handlet og om Handelsbanken er modpart på nogle af handlerne. Banken indberetter alle handler til fondsbørsen. Vi er derfor uforstående overfor din anklage omkring uretmæssig omlægning af aktier fra dit og selskabets depot i banken til fordel for Handelsbanken. Vi skal endnu en gang bekræfte, at alle aktier i marts og april 2009 er solgt bedst muligt.

Vi håber, at disse fondsnotaer kan medvirke til en afklaring af dine spørgsmål.

Banken fastholder vor opsigelse af 22. april 2010 og vi ser os nødsaget til at inddrive vor fordring via domstolene, medmindre der kan indgås en aftale, som tilfredsstiller banken.

For god ordens skyld beder vi dig kontakte banken inden 7 dage, så en aftale kan indgås. I modsat fald vil sagen blive overgivet til domstolene.

…"

Klageren indbragte den 17. maj 2010 sagen for Pengeinstitutankenævnet. Ved brev af samme dag afviste Ankenævnets sekretariat den del af klagen, som vedrører V ApS, da nævnet efter fast praksis ikke behandler klager fra aktie- og anpartsselskaber.

Banken har under sagens forberedelse for Ankenævnet fremlagt fondsnotaer for 2009 vedrørende klagerens og V ApS’ depoter. Klageren har anført, at notaerne afviger fra notaer, han tidligere har modtaget.

Parternes påstande.

Klageren har den 17. maj 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Handelsbanken skal genoprette de af banken omlagte/realiserede aktier i hans og V ApS’ depoter samt fremsende de fondsnotaer, som han anmodede om ved brev af 18. marts 2010.

Handelsbanken har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at han i 2008 i ca. 10 år via en investeringskredit i banken overvejende havde investeret i "palmeaktierne": UP (United Plantations) og UIE (United International Enterprises).

I 2008 udvidede han sine personlige investeringer og supplerede med langsigtede investeringer i UIE via etableringen af V ApS.

I efteråret 2008 var overdækningsprocenterne under pres. Han stillede yderligere supplerende sikkerhed.

UP og UIE leverede gode resultater.

Det var overraskende, at banken valgte at realisere disse aktier, da der fortsat var udsigt til gode resultater for 2009. Begge selskaber er yderst veldrevne.

Realiseringen af disse aktier sikrede netop ikke kreditterne.

Både han og V ApS har stadig en betydelig aktieværdi stående i de af banken omlagte depoter, hvilket banken bestrider.

Banken har foretaget en omlægning fra depotet tilhørende ham og/eller selskabet til et depot tilhørende banken. Der foreligger således indberettede handler til fondsbørsen med "intern" indberetningskode.

Han har kontaktet børsen for at rekvirere en udskrift af samtlige handelsindberetninger - inkl. de med interne koder - for hele realiseringsperioden dvs. fra 11. marts 2009 til 15. april 2009 vedrørende ca. 150 indberetninger for UIE.

Banken har efter sommeren 2009 meddelt at have foretaget en ophævelse af hans konti og overført til en sammenlagt saldo (+ og -) til en såkaldt samlekonto uden at oplyse vedrørende rentesats m.m. Dette har forringet overblikket. Banken har endvidere ændret kontienes adresse til c/o Handelsbanken.

Banken udsendte ikke årsopgørelserne. Han måtte rykke for dem. Da han modtog dem, kunne han konstatere, at banken med rødt havde stemplet dem modtaget: "07 JAN 2010/04. FEB 2010". Banken havde valgt at tilbageholde dem.

Banken har (pr. den 11. maj 2010) ikke ekspederet hans anmodning ved brev af 18. marts 2010 om fondsnotaer.

De af banken fremsendte notaer, afviger fra tidligere udsendte.

Bankens økonomiske oplysninger bestrides.

Handelsbanken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at Ankenævnet alene behandler klager over private kundeforhold, jf. § 2, stk. 2 i vedtægterne.

Klageren er efter bankens opfattelse ikke privatkunde, hvilket har baggrund i hans status som selvstændig erhvervsdrivende/selskab, der professionelt beskæftiger sig med handel med værdipapirer.

Banken har til støtte for frifindelsespåstanden bl.a. anført, at banken via de for Ankenævnet fremlagte notaer har dokumenteret, at banken samtidig med udtagelse af aktier fra klagerens depot har videresolgt disse, således at der er fuld overensstemmelse mellem købs- og salgskurser.

Det er således ikke rigtigt, når klageren hævder, at banken skulle have overtaget aktierne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet bemærker, at nævnets sekretariat har afvist den del af klagen, som vedrører V ApS, da nævnet efter fast praksis ikke behandler klager fra aktie- og anpartsselskaber.

Ankenævnet finder ikke, at den øvrige del af klagen skal afvises på det foreliggende grundlag.

Ankenævnet bemærker i øvrigt, at det af § 2, stk. 2 i nævnets vedtægter fremgår, at klager fra erhvervsdrivende kan behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Klageren har bl.a. anført, at de af Handelsbanken forelagte fondsnotaer afviger fra tidligere udsendte notaer, at banken har foretaget en omlægning fra depotet tilhørende ham og/eller selskabet til et depot tilhørende banken, at der foreligger indberettede handler til fondsbørsen med "intern" indberetningskode og at han stadig har en betydelig aktieværdi stående i de af banken omlagte depoter.

Ankenævnet finder, at en afklaring af ovenstående og sagens nærmere omstændigheder vil kræve en bevisførelse, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, hvorfor sagen afvises i henhold til § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.