Udlån. Omlægning. Hæftelse.

Sagsnummer:86/1990
Dato:25-06-1990
Ankenævn:Peter Blok, Arnold Kjær Larsen, Erik Sevaldsen, Lars Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - hæftelse
Ledetekst:Udlån. Omlægning. Hæftelse.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Med henblik på omlægning af klagerens og dennes ægtefælles lån i indklagedes Esbjerg afdeling forhøjedes ved udlånkontrakt underskrevet af klageren og dennes ægtefælle den 15. februar 1990 et eksisterende boligindskudslån hos indklagede med 103.326,84 kr. til 253.000 kr. Provenuet, 100.434,69 kr., afregnedes den 21. februar til ægtefællens privatkonto, hvorfra der den 20. februar blev trukket 61.293,70 kr. til indfrielse af ægtefællens privatlån, den 15. februar 26.500 kr. til delvis indfrielse af klagerens privatkonto og den 28. februar 357,21 kr. til endelig indfrielse af klagerens privatkonto.

I forbindelse med, at boligindskudslånet forhøjedes, blev kontobetegnelsen ændret til privatboliglån. Dette medførte, at der fandt en rentetilskrivning på 3.280,51 kr. sted, og at klageren modtog 2 kontoudskrifter fra indklagede, et, der afsluttede boligindskudslånet, og et, der viste privatboliglånet.

Klageren og dennes ægtefælle har herudover et valutalån samt forskellige pensionskonti hos indklagede.

Klageren har efter at have rettet henvendelse til afdelingen indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at hun ikke hæfter for låneforhøjelsen af 15. februar 1990.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Til støtte for påstanden har klageren anført, at hun ikke har disponeret over provenuet, og at det ikke fremgår af indklagedes kontoudskrifter, hvorledes der er disponeret over beløbet. Lånet er afregnet den 21. februar 1990, men det fremgår af de kontoudskrifter, hun modtog den 20. februar 1990, at restgælden på privatlånet udgjorde 0 kr.

Klageren har endvidere anført, at det af klageren og ægtefællen i 1989 optagne boligindskudslån efterfølgende af afdelingen er blevet dateret den 4. marts 1988. I forbindelse med optagelse af dette lån stillede afdelingen klageren og ægtefællen i udsigt, at yderligere låneoptagelse med henblik på sanering af deres økonomi ikke ville blive nødvendig.

Indklagede har til støtte for den nedlagte påstand anført, at det omstridte låneprovenu efter aftale med klagerne er anvendt til indfrielse af lån og nedbringelse af overtræk. Indklagede har fremlagt kontoudskrifter samt en oversigt over klagerens og dennes ægtefælles samlede gæld til indklagede før og efter låneomlægningen.

For så vidt angår boligindskudslånet er dette optaget den 4. marts 1988. Efter lånekontrakten var udfærdiget forøgedes klagerens og ægtefællens lånebehov med 20.000 kr., og en allonge på forhøjelsen blev udfærdiget. Denne allonge er tillige underskrevet den 4. marts 1988.

Ankenævnets bemærkninger:

Efter den af indklagede afgivne redegørelse med tilhørende bilag må det lægges til grund, at provenuet af låneforhøjelsen på ca. 103.000 kr. i henhold til udlånskontrakten af 15. februar 1990 er anvendt til indfrielse af gælden på klagerens privatkonto og klagerens ægtefælles privatlån samt til nedbringelse af gælden på ægtefællens privatkonto. Der er herefter ikke grundlag for at antage, at klageren ikke hæfter for gælden ifølge den af hende underskrevne udlånskontrakt.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.