Checks, indløsning af krydset check.

Sagsnummer:18/1990
Dato:30-04-1990
Ankenævn:Peter Blok, Bjørn Bogason, Per Overbeck, Niels Busk, Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Checks, indløsning af krydset check.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren solgte i juli 1985 gennem en bilforhandler sin bil for 380.000 kr. Bilforhandleren overgav den 25. juli 1985 en med klageren som remittent af Handelsbanken udstedt krydset check på 285.000 kr. til en tredjemand. Indklagedes Frederiksværk afdeling indløste checken samme dag.

På checkens bagside er klagernes navn tillige med den pågældende tredjemands navn anført.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale klageren 285.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Til støtte for påstanden har klageren anført, at endossementet er falsk, idet klageren ikke selv har endosseret den. Endvidere havde indklagedes Frederiksværk afdeling intet kundeforhold eller kendskab til klageren. Indklagede har optrådt uansvarligt ved at udbetale et beløb af den omhandlede størrelse til den pågældende til trods for dennes for indklagede kendte økonomiske svage stilling. Klageren har i denne forbindelse henvist til, at checkindehaverens engagement med indklagede var misligholdt, og tvangsauktion var begæret over den ejendom, som indklagede havde sikkerhed i. Indklagede var endvidere bekendt med, at checkindehaveren var uden arbejde fra oktober 1984 til februar 1986. Indklagede kunne således ikke have nogen grund til at tro, at checkindehaveren var i lovlig besiddelse af checken.

Indklagede har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at den indløsende afdeling var uden kendskab til, hvorledes klagerens navn var påført checken, og at checkindehaveren ikke var retmæssig checkindehaver. Checkindehaveren var kunde i den indløsende afdeling. Indklagede har således handlet i overensstemmelse med checklovens § 38 og kan ikke pålægges erstatningsansvar, jf. checklovens § 21.

Ankenævnets bemærkninger:

Det må lægges til grund, at den person, der indløste den krydsede check i indklagedes Frederiksværk afdeling, selv var kunde i denne afdeling, og at der således ikke foreligger nogen overtrædelse af checklovens § 38. En stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt indklagede ved erhvervelsen af checken har udvist grov uagtsomhed, jf. checklovens § 21, findes at ville forudsætte bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må ske for domstolene, afviser Ankenævnet sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.