Krav om udbetaling vedrørende indbetaling i 1991.

Sagsnummer:197/2005
Dato:28-11-2005
Ankenævn:John Mosegaard Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen, Astrid Thomas
Klageemne:Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Krav om udbetaling vedrørende indbetaling i 1991.
Indklagede:BG Bank (Danske Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav om udbetaling af et samlet beløb på 24.500 kr., som ifølge klageren i 1991 blev indbetalt på en GevinstGirokonto.

Sagens omstændigheder.

Klageren har under denne sag fremlagt fire girokvitteringer for indbetalinger foretaget den 4. og 9. juli, 3. oktober og 4. november 1991 på Holbæk Postkontor. Af kvitteringerne fremgår, at betalingerne skete til Gevinstgiro. Det indbetalte beløb var på i alt 24.500 kr.

Tre af kvitteringerne er påtrykt, at "Postvæsenets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for Postvæsenet inden 2 år efter indbetalingen". Den fjerde kvittering er påtrykt, at "GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen".

Af en brochure fra GiroBank fremgår:

" SÅDAN OPRETTER DE EN GEVINSTKONTO

..

2.

De indbetaler det beløb, De ønsker at starte Deres opsparing med på posthuset (husk gyldig billedlegitimation)

3.

-

Som bekræftelse på at vi har oprettet Deres GevinstGirokonto, modtager De et kontobevis med nummeret på Deres Gevinst Girokonto. Der går ca. 10 hverdage, før De modtaget kontobeviset fra os.

SÅDAN SÆTTER DE MERE IND

De kan indsætte så mange penge, De vil, når De vil.

-

Med bekræftelsen på at GevinstGirokontoen er oprettet, får De automatisk tilsendt særlige indbetalingskort. Med disse kan De indbetale beløb til Deres GevinstGirokonto på posthuset (husk at anføre Deres cpr-nr. på kortet).

KONTOUDTOG

De får kontoudtog, hver gang der har været 30 bevægelser på Deres konto, dog vil De minimum modtage et kontoudtog pr. 31. december. Desuden får De en årsopgørelse til brug for selvangivelsen.

…"

I 1996 fusionerede GiroBank med indklagede.

I forbindelse med at klageren i 2003 rettede henvendelse til indklagede med forespørgsel om indbetalingerne til GevinstGiro, meddelte indklagede ved skrivelse af 20. juni 2003, at tre millionærkonti tilhørende klageren i september 2001 var overført til et andet pengeinstitut. Klageren har anført, at disse konti ikke vedrører indbetalingerne på 24.500 kr.

Under sagens forberedelse har indklagede opfordret klageren til at fremkomme med oplysning om kontonummer i form af f.eks. kontoudskrift, årsopgørelser.

Parternes påstande.

Klageren har den 12. juli 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 24.500 kr. med tillæg af eventuelle udlodninger.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede bør udbetale de 24.500 kr., som han i sin tid indbetalte. Indklagede bør derfor nu godtgøre ham beløbet med tillæg af eventuelle gevinster.

Han har ikke modtaget oplysning om kontonummer.

Han har ikke før end under sagens forberedelse set den nu fremlagte brochure.

Han forstår ikke, hvordan indklagede kan postulere, at han ikke har haft en konto, når han kan fremlægge kvitteringerne for indbetalingerne.

Indklagede har anført, at den girokonto, hvortil betalingerne skete, var en samlekonto i GiroBank, hvortil alle kunders indbetalinger til GevinstGiro indgik. Efter indbetaling til kontoen blev den enkelte kundes indbetaling overført til det kontonummer, som kundens lodder i GevinstGiro havde fået.

De fremlagte kvitteringer indeholder ikke oplysning om klagerens kontonummer hos GiroBank. Kvitteringerne indeholder ikke oplysninger, der kan relateres til klager, og er ikke bevis for, at klageren havde en konto i GiroBank.

Klageren har udvist betydelig passivitet, idet han først i 2003 rettede henvendelse til indklagede om indbetalingerne.

Af kvitteringerne fremgår, at GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt over for GiroBank inden to år efter indbetalingen.

Det er ikke længere muligt at foretage søgning på navn eller CPR-nr. i det tidligere GiroBank-arkiv. I sommeren 2002 blev bogføringssystemet for det tidligere GiroBank lukket. Arkivet blev herefter opbevaret på mikrofiche, og søgning kan alene foretages på kontonummer. Indklagede har derfor ikke længere mulighed for at fremskaffe oplysninger om klagerens tidligere konto i GiroBank.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

De fire girokvitteringer, som klageren har fremlagt, vedrører indbetalinger foretaget i 1991 på et samlet beløb på 24.500 kr. Der er ikke fremlagt kopi af indbetalingensdelen til modtageren udfyldt med oplysning om indbetalerens identitet. De fremlagte girokvitteringer er ikke et tilstrækkeligt bevis for, at klageren hos den daværende GiroBank havde etableret en GevinstGirokonto, og at beløbet fortsat måtte stå på kontoen. Allerede som følge heraf finder Ankenævnet ikke grundlag for at tage klagerens påstand til følge, hvorfor

Klagen tages ikke til følge.