Rådgivning ved køb og salg af aktier, first in / first out princippet.

Sagsnummer:106/2006
Dato:29-08-2006
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Lotte Aakjær Jensen, Jette Kammer Jensen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - skatteforhold
Ledetekst:Rådgivning ved køb og salg af aktier, first in / first out princippet.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens erstatningskrav mod indklagede i anledning af klagerens salg primo 2006 af nogle investeringsbeviser, som i medfør af first in / first out princippet blev anset for salg af papirer, som klageren havde købt ultimo 2005.

Sagens omstændigheder.

I løbet af december måned 2005 modtog klageren et større kontant beløb, som hun ønskede at investere i værdipapirer. I den anledning aftalte klageren et møde hos indklagede til den 27. december 2005. Samme dag inden mødets afholdelse sendte klageren en mail til den medarbejder hos indklagede, der skulle drøfte investeringen med hende. Klageren anførte i mailen:

"Hej [navn på indklagedes medarbejder]

Jeg har netop ringet og lagt besked, venter opringning fra dig vedr. investering af 1.200.000kr og spørgsmålet nedenfor:

Jeg har læst om en skattemæssig fordel

Jf. http://www.obligationskurser.dk se under overskriften: NYHEDER / Få stor skattefri julegave".. såfremt investeringen er mindre end 136.600 i aktier, og beløbet er investeret før årsskiftet, kan få en skattemæssig fordel.."

Kan jeg nå det? "

Af teksten på hjemmesiden fremgår bl.a.:

"Få stor skattefri julegave

23-12-2005 - 18:00

Regeringen og forligspartierne har åbnet op for en julegave som selv ikke Glistrup kunne have lavet bedre. Forenklingen af aktiebeskatningen har nemlig resulteret i et gigantisk skattehul, som gør det særdeles lukrativt at eje aktier, vel at mærke hvis man holder sig under 136.600 kr. inden det kimer ind til det nye år.

Beholder man aktierne i mindst tre år vil samtlige kursgevinster af denne aktiebeholdning i al tid og evighed være skattefrie. Uanset om aktierne om måske 10-15 år er stedet til en million eller mere, vil gevinsten være fritaget for beskatning.

Men husk, at køber du siden flere aktier eller børsnoterede aktiebaserede investeringsbeviser i det samme selskab eller den samme investeringsafdeling, vil det være de førstkøbte aktier eller beviser i den skattefrie beholdning, der betragtes som solgt, hvis man sælger nogle af aktierne eller beviserne igen.

Man skal være opmærksom på, at hvis man efter årsskiftet udskifter i sin portefølje, vil de nye aktier ikke være privilegeret af skattefriheden. Derfor er det godt med en stor spredning og mulighed for justering af porteføljen inden for foreningen, uden at det påvirker din skattefrihed. …"

På mødet den 27. december 2005 besluttede klageren sig for at købe 597 stk. investeringsbeviser i Danske Invest Danmark svarende til en kursværdi på ca. 125.000 kr. På mødet blev klagerens investeringsprofil fastlagt. Af indklagedes skrivelse af 27. december 2005 til klageren fremgår:

"Investeringsprofil

Investeringsprofilen er tilknyttet depot …

Profilen er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, du selv har givet videre til din rådgiver.

Dine oplysninger

De opsparede penge er private og ikke en del af en pensionsordning.

Din erfaring inden for investeringsområdet er begrænset.

Pengene skal bruges om 3 til 7 år.

Du er risikovillig investor. Du kan godt sove roligt om natten, selv om du ikke kan være sikker på, hvad der vil ske. Der kan forekomme store udsving i værdien af din investering fra år til år, hvilket kan betyde tab, eller at investeringens værdi er faldet en del, hvis du pludselig for brug for pengene. Du fokuserer ikke på værdistigning her og nu, men til gengæld lægger du vægt på sandsynligheden for, at det investerede beløb vokser betydeligt over tid.

På bilag A kan du se den anbefaling, som banken mener passer til investeringsprofilen. Anbefalingen viser, hvor stor en andel der skal investeres i henholdsvis obligationer og aktier.

Anbefaling Bilag A

Anbefalingen er tilpasset investeringsprofilen fra den 27.12.2005, som er tilknyttet depot … . Anbefalingen viser, hvor stor en andel der skal investeres i henholdsvis obligationer og aktier.

Som eksempel har vi vist, hvordan fordelingen kan opnås via investering i investeringsforeningsbeviser. Investeringen kan også foretages ved køb af obligationer eller aktier.

Obligationer

%

Aktier

%

Danske Invest Dannebrog

40

Danske Invest Danmark

10

Danske Invest Lange Danske Obligationer

5

Danske Invest Verden

15

BG Invest Udenlandske Obligationsmarkeder

5

Danske Invest Europa

10

BG Invest Norden

5

Danske Invest Japan

10

I alt

50

I alt

50Indklagede har anført, at der på mødet blev aftalt et nyt møde til primo januar 2006 med henblik på investering af yderligere af klagerens midler. Som følge af klagerens forhold blev mødet imidlertid aflyst.

Den 4. januar 2006 anmodede klageren telefonisk indklagede om at købe bl.a. 4.128 stk. investeringsbeviser i Danske Invest Danmark svarende til en værdi på ca. 900.000 kr. Klagerens rådgiver oprettede umiddelbart efter telefonsamtalen en kundekommentar i indklagedes it-system, hvoraf fremgår:

"…

Kunden kontaktede mig pr. telefon den 04.01.2006 for at få investeret sine frie midler i værdipapirer. Vi inv. For tkr. 900 i DI Danmark, tkr. 100 i DUI Østeuropa og tkr. 200 i Carlsberg. Hendes profil siger 50 / 50 aktier / Obl men hun vil gerne investere i 100 % aktier!"

Af sagen fremgår, at klageren medio januar 2006 over for indklagede gav udtryk for sin utilfredshed med, at hun ikke havde været oplyst om, at hun, hvis værdipapirhandlerne havde været foretaget via indklagedes netbank, havde opnået en besparelse på kurtagen. Indklagede refunderede i denne forbindelse et kurtagebeløb på 2.400 kr. Indklagedes medarbejder oprettede i denne forbindelse en kundekommentar i it-systemet, hvoraf fremgår:

"… Derudover har jeg også oplyst endnu en gang, at såfremt hun sælger nogle af hendes DI Danmark som både blev købt før og efter nytår vil den skattefrie overgangsordning falde bort! Kunden var i forbindelse med refunderingen ganske tilfreds nu og håber at vi kunne undgå misforståelse i fremtiden.

…"

Som følge af et kursfald i Danske Invest Danmark besluttede klageren medio februar 2006 at sælge 725 stk. Danske Invest Danmark.

Klageren har anført, at hun i forbindelse med en kontakt med skattevæsenet primo marts 2006 tilfældigt blev opmærksom på, at hun skattemæssigt var stillet således, at de investeringsbeviser, der var købt i 2005 i Danske Invest Danmark, ansås solgt i forbindelse med salget af investeringsbeviserne medio februar 2006. Klageren rettede herefter henvendelse til indklagede med anmodning om, at hun blev holdt skadesløs i denne forbindelse. Dette afviste indklagede.

Parternes påstande.

Klageren har den 20. april 2006 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at hun ønsker, at indklagede skal stille hende, som om hun ikke skal beskattes, når hun efter den 1. januar 2009 vælger at sælge 597 stk. investeringsbeviser i Danske Invest Danmark.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun i forbindelse med investeringen ultimo december 2005 blev gjort opmærksom på, at det var vigtigt at beholde de papirer, der var købt i 2005, i tre år med henblik på at opnå en skattefri gevinst.

Hun ringede til indklagede den 4. januar 2006 for at aflyse det allerede aftalte møde, idet hendes kæreste ikke kunne deltage. Samtalen endte imidlertid ikke blot med, at hun havde ladet sig overtale til at foretage en handel uden sin kærestes deltagelse, men at hun havde investeret for alle sine penge, ca. 1,3 mio. kr. Indklagedes medarbejder burde den 4. januar 2006 i forbindelse med købet af yderligere investeringsbeviser i Danske Invest Danmark have gjort hende opmærksom på first in / first out reglen.

Indklagede underrettede hende ikke om first in / first out princippet, og hun var derfor ikke bekendt med, at hun ikke ville kunne købe flere investeringsbeviser i Danske Invest Danmark eller eventuelt sælge de sidst købte uden at miste muligheden for en skattefri gevinst vedrørende papirerne købt ultimo 2005. Indklagede kunne heller ikke forlade sig på, at hun havde læst og forstået artiklen i hos Euroinvestor.

Efter investeringen den 4. januar 2006 gik der nogle uger, hvor hun flere gange kontaktede indklagede. Hun nævnte, at hun havde intention om at sælge en del af investeringsbeviserne og oplyste, at hun af hensyn til den skattemæssige gevinst beholdt det antal beviser, som var købt før årsskiftet, så hun ikke gik glip af den skattefrie gevinst. De medarbejdere, for hvem hun nævnte denne intention, samtykkede blot heri.

Det er uden betydning for sagens afgørelse, at hun foretog yderligere investeringer, som ikke var i overensstemmelse med hendes investeringsprofil.

Indklagede har anført, at indklagedes medarbejder ikke præcist erindrer, hvad der foregik på mødet den 27. december 2005. Det følger imidlertid af indklagedes forretningsgang, at rådgivere altid skal rådgive om skattemæssige forhold i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. Medarbejderen kan ikke erindre, i hvor stort omfang dette blev fraveget under indtryk af, at klageren havde læst en artikel, som hun havde refereret til i en mail. Medarbejderen kan huske, at klageren blev orienteret om, at ethvert salg af værdipapirer som udgangspunkt har skattemæssige konsekvenser.

Indklagedes medarbejder har om telefonsamtalen den 4. januar 2006 oplyst, at klageren på en meget kontant facon instruerede om, hvilke papirer der skulle købes. Hun havde på forhånd sat sig ind i, hvilke papirer hun ønskede at købe. Medarbejderen var overrasket over, at det aftalte møde nu skulle erstattes af en kort telefonsamtale, men også over, at klageren disponerede i strid med sin investeringsprofil. Klageren virkede ikke interesseret i at modtage rådgivning over telefonen.

Af kundekommentaren den 19. januar 2006 fremgår, at medarbejderen da var af den opfattelse, at han på et tidligere tidspunkt havde oplyst klageren om first in / first out princippet. Medarbejderen kan imidlertid ikke erindre, hvornår han mere præcist oplyste klageren herom. Det kan have været ved mødet den 27. december 2005, men også ved telefonsamtalen den 4. januar 2006. Det bemærkes, at den omhandlede medarbejder har betydelig erfaring inden for pensions- og investeringsområdet.

Indklagede bør ikke gøres erstatningsansvarlig som påstået af klageren bl.a. som følge af, at klageren over for indklagede havde tilkendegivet at have læst en artikel, hvoraf first in / first out princippet fremgår. Det må i øvrigt lægges grund, at medarbejderen oplyste klageren om princippet.

Salget af de 725 stk. Danske Invest Danmark beviser skete via netbank uden indklagedes medvirken. Det må lægges til grund, at det skete på et tidspunkt, hvor indklagede mindst to gange tidligere havde orienteret klageren om de skattemæssige konsekvenser ved first in / first out princippet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren har anført, at indklagede undlod at rådgive hende om first in / first out princippet, og at hun således ikke var bekendt med, at hendes salg af investeringsbeviser i Danske Invest Danmark i februar 2006 i skattemæssig henseende ville blive betragtet som et salg af de i december 2005 erhvervede papirer. Indklagede har heroverfor anført, at klageren blev rådgivet herom. Da en stillingtagen til dette tvistepunkt vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, afviser Ankenævnet klagen efter Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1, hvorfor

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.