Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Mastercard transaktioner på natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:270/2018
Dato:03-10-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, George Wenning, Ida Marie Moesby og Jørn Ravn.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Mastercard transaktioner på natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Mastercard transaktioner på natklub i Polen.

Sagens omstændigheder

Den 29. juni 2018 besøgte klageren en natklub, N1, i Gdansk i Polen.

Den samme aften blev der gennemført følgende betalinger med kortet:

Nr.

Tidspunkt

Beløb, kr.

Godkendelse

Forretning/

Terminal*

Status

1

22.13

200,04

Chip og pin

N1

Gennemført,

vedkendt

2

22.20

600,13

Chip og pin

N2

Gennemført,

ikke vedkendt

3

22.29

1.200,27

Chip og pin

N2

Gennemført,

ikke vedkendt

 

22.57

2.818,81

Chip

N2

Ikke gennemført

 

22.59

-

Correction

 

 

4

23.01

2.818,81

Chip og underskrift

N2

Gennemført,

ikke vedkendt

* Forretningssted/terminal: Banken har oplyst, at N2 er registreret med samme adresse som N1. Banken har anført, at der er tale om forskellige terminaler på samme forretningssted.

Den 20. juli 2018 indgav klageren indsigelse mod de tre ikke vedkendte hævninger til banken, der afviste indsigelsen.

Den 9. august 2018 indgav klageren klage til Ankenævnet.

Banken har under klagesagen tilbageført 2.818,81 kr. til klageren vedrørende den ikke vedkendte transaktion foretaget med chip og underskrift.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal tilbageføre de ikke vedkendte hævninger.

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hans kort er blevet misbrugt. Han ved ikke, hvordan misbruget er sket. Han var på N1, men ikke på N2. Et vidne kan bekræfte dette. Hans kode kan være blevet afluret på N1, og kortet kan være listet op af hans lomme, hvor det lå løst, eller det kan være blevet kørt igennem terminalen flere gange eller gennem forskellige terminaler.

En svindler kan have brugt kortet på terminalen, der var registreret som tilhørende N2, på N1 eller et andet sted.

Der er tale om et usædvanligt forløb med hævninger på i alt ca. 4.800 kr. i løbet af 41 minutter.

Banken antyder, at hævningerne nr. 1-3 var til 20 drinks. Dette hænger ikke sammen.  Et vidne kan bekræfte, at han ikke har købt 20 drinks til deling mellem ham og vidnet.

Han hæver i 99 % af tilfældene i lokal valuta, når han bruger kortet i udlandet, hvilket fremgår af hans historik. De ikke vedkendte hævninger var i danske kr.

Banken har ikke fremlagt dokumentation/nota for hævningerne. I mangel af dokumentation har man ikke en chance, hvis éns kort bliver stjålet kortvarigt og misbrugt.

En svindler har også forsøgt sig med hans underskrift vedrørende transaktionen på 2.818,81 kr. Banken har ikke fremlagt nogen dokumentation for denne transaktion, hvorfor det også må antages, at de andre transaktioner er svindel.

Banken er kommet med skiftende forklaringer vedrørende terminalen, der var registreret som tilhørende N2. Banken har i tidligere indlæg erkendt, at det ikke var bevist, at de ikke vedkendte transaktioner blev foretaget på N1’s adresse. I sit seneste indlæg har banken anført, at der er tale om den samme adresse, uanset om der står N1 eller N2 på kontoudtoget.

SEB Kort Bank Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at det er ikke sandsynligt, at der er tale om tredjemandsmisbrug.

Klageren har forklaret, at han aldrig har været på N2. Det er imidlertid en kendt sag, at terminaler ofte tages med til ejerens nye restaurant ved ejerskifte. N1 og N2 er desuden registreret med den samme adresse.

Klageren har vedkendt sig den første transaktion. De to efterfølgende, ikke vedkendte transaktioner fremtræder som multipla af den første, hvilket svarer til, at klageren er startet med en drink og derefter har købt flere. Klageren har anført, at bankens beregning svarer til, at der skulle være købt 20 drinks på 16 minutter. Banken har ikke adgang til den bagvedliggende købstransaktion, men bemærker, at man også kan byde drinks til venner og andre.

Klageren har endvidere påberåbt sig, at det er yderst usædvanligt, at han foretager transaktioner i udlandet i danske kr. Den vedkendte transaktion på N1 blev imidlertid også foretaget i danske kr.

Klagerens kort var ikke bortkommet. Det forekommer usandsynligt, at nogen kunne tage kortet fra klageren, bruge det og lægge det tilbage, uden at klageren eller de personer, han var sammen med, opdagede det.

Klageren har anført, at hans kort må være blevet kopieret og misbrugt. Alle transaktioner blev gennemført ved brug af chip. Et chipkort kan ikke kopieres.

Der var tale om et atypisk misbrugsforløb. Det normale forbrug ved et stjålent kort er, at tyven forsøger at hæve så meget som muligt, inden kortet spærres, typisk ved kontanthævninger eller let omsættelige varer. Det vil være atypisk kun at benytte kortet et sted og at lægge det tilbage til kortholder.

For så vidt angår transaktionen på 2.818,81 kr. blev den første charge back afvist af forretningsstedet med henvisning til, at ydelsen var leveret. Banken har anmodet om, men har ikke modtaget en kopi af den underskrevne nota. Et forretningssted har ikke pligt til at fremlægge kopi af en underskrevet nota. Banken lavede efterfølgende en charge back sag til Mastercard. Da banken den 1. juli 2019 endnu ikke havde hørt fra Mastercard, har banken valgt at tilbageføre transaktionen til klageren.

SEB Kort Bank Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagens afgørelse kræver en egentlig bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

SEB Kort Bank har under klagesagen tilbageført en af de ikke vedkendte hævninger på 2.818,81 kr. til klageren.

Kravet angår herefter de to øvrige ikke vedkendte transaktioner på 600,13 kr. og 1.200,27 kr. Ankenævnet lægger til grund, at chippen på klagerens Mastercard blev aflæst ved disse transaktioner, at transaktionerne skete ved brug af korrekt pinkode, og at transaktionerne blev korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.              

Klageren får klagegebyret tilbage.