Krav om udbetaling af pension til slægtsarvinger efter længstlevende ægtefælle. Spørgsmål om anvendelse af ”svogerskabsreglen” i arvelovens § 15 på pensionsudbetalinger.

Sagsnummer:181/2016
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Forsikring - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Pensionskonti - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om udbetaling af pension til slægtsarvinger efter længstlevende ægtefælle. Spørgsmål om anvendelse af ”svogerskabsreglen” i arvelovens § 15 på pensionsudbetalinger.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Sagen vedrører krav om udbetaling af pension til slægtsarvinger efter længstlevende ægtefælle. Spørgsmål om anvendelse af ”svogerskabsreglen” i arvelovens § 15 på pensionsudbetalinger.

Sagens omstændigheder

Nu afdøde A var kunde i Danske Bank, hvor han havde en ratepension og en alderspension. I pensionsaftalerne var der indsat en begunstigelsesbestemmelse om ”nærmeste pårørende”. A havde endvidere pensioner i pensionsselskaberne P1 og P2 med en begunstigelsesbestemmelse om ”nærmeste pårørende”.

A’s tidligere ægtefælle, H, var afgået ved døden den 8. august 2012, og A overtog boet efter reglerne om forenklet privat skifte som eneste arving. A afgik ved døden på et ikke oplyst tidspunkt. Boet efter A blev udleveret til skifte ved bobestyrer.

Hverken A eller H efterlod sig livsarvinger. A’s slægtsarvinger er hans nevø, der er klager i sagen samt en niece, N. H’s slægtsarvinger er en søster og en halvsøster. I bomødereferat af 24. august 2015 bestemte bobestyreren, at arven efter A skulle fordeles efter den såkaldte ”svogerskabsregel” i arvelovens §§ 15 og 16, således at arven skulle fordeles ligeligt mellem A’s og H’s slægtsarvinger.

I en mail af 3. november 2015 til bobestyreren meddelte P2, at A’s pension hos P2 efter P2’s opfattelse skulle udbetales til klageren og N, men at dette - hvis bobestyreren ikke var enig - var op til skifteretten at afgøre. Bobestyreren svarede, at pensionen efter hans opfattelse skulle fordeles ligeligt mellem A’s og H’s slægtsarvinger i medfør af arvelovens §§ 15 og 16.

Den 16. november 2015 meddelte banken klageren, at den ikke havde mulighed for at afgøre, hvordan A’s pensioner hos banken skulle udbetales, og at dette var et internt anliggende mellem arvingerne. Klageren har oplyst, at arvingerne er indbyrdes uenige om udbetalingen.

I en mail af 23. november 2015 til klageren meddelte bobestyreren, at udbetalingen af pensionerne skulle ske udenom boet og bobestyrerbehandlingen, hvorfor det var op til pensionsselskaberne at afgøre, hvordan udbetalingerne skulle ske.

Den 25. november 2015 udbetalte P1 A’s pension til klageren og N. I et brev af 21. juni 2016 meddelte P2, at pensionsordningerne hos P2 ville blive udbetalt til klageren og N.

Parternes påstande

Den 9. maj 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal udbetale A’s ratepension og alderspension til ham og N.

Danske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sagen bør afgøres af Ankenævnet, som er det rette forum til afgørelse af netop denne type tvister, der har givet anledning til forskellig praksis indenfor de forskellige pengeinstitutter og pensionsselskaber. Begrebet ”nærmeste pårørende” har givet anledning til fortolkningstvivl, og det er i retspraksis uafklaret, om svogerskabsreglen skal finde anvendelse.

Pensionerne skal udbetales til ham og N. Banken er ikke berettiget til at indstille udbetalingen og deponere beløbet. Der er hverken tale om et direkte lån eller en analogi til et lån. Betingelserne for deponering er således ikke opfyldt. Banken er ikke berettiget til at deponere pensionsmidlerne, blot fordi banken er i tvivl om, hvorvidt beløbet skal udbetales efter svogerskabsloven eller til A’s arvinger.

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der er uenighed i den juridiske teori og praksis om, hvorvidt pensioner og forsikringer skal udbetales i henhold til arvelovens regler om svogerskabsarv i §§ 15 og 16. Der foreligger to skifteretsafgørelser, hvorefter forsikringssummerne skal udbetales med halvdelen til førstafdødes og længstlevendes slægtsarvinger. Disse afgørelser er dog ikke i overensstemmelse med antagelser den juridiske teori. Der er således tale om et principielt juridisk spørgsmål, som bør afgøres af domstolene, jf. § 5, stk. 3 nr. 4 i Ankenævnets vedtægter.

Danske Bankhar til støtte for frifindelsespåstanden anført, at der er berettiget tvivl om, hvem der er rette beløbsmodtager, hvorfor banken er berettiget til at deponere pengene i henhold til deponeringsloven eller en analogi heraf.

Ankenævnets bemærkninger

Nu afdøde A var kunde i Danske Bank, hvor han havde en ratepension og en alderspension. I pensionsaftalerne var der indsat en begunstigelsesbestemmelse om ”nærmeste pårørende”. Hverken A eller A’s tidligere afdøde ægtefælle, H, efterlod sig livsarvinger.

Der er uenighed mellem A’s og H’s slægtsarvinger om, hvorvidt pensionerne skal udbetales alene til A’s slægtsarvinger, herunder klageren, eller om pensionerne skal fordeles ligeligt mellem A’s og H’s slægtsarvinger i medfør af arvelovens §§ 15 og 16. Banken og klageren er enige om, at dette spørgsmål er uafklaret i retspraksis.

Efter det oplyste lægges det til grund, at der er enighed om, at klageren og N i hvert fald har ret til halvdelen af pensionerne. Ankenævnet finder derfor, at banken skal udbetale halvdelen af pensionerne til deling mellem klageren og N.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til, hvordan den resterende halvdel af pensionerne skal fordeles, er en civilretlig tvist mellem arvingerne. Ankenævnet afviser derfor at tage stilling til fordelingen heraf i medfør af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Danske Bank skal inden 30 dage udbetale halvdelen af pensionerne til klageren og N.

Ankenævnet kan ikke tage stilling til, hvordan den resterende halvdel af pensionerne skal fordeles.

Klageren får klagegebyret tilbage.