Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet.

Sagsnummer:60/2006
Dato:08-11-2006
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen, Poul Erik Tobiasen
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Betalingstjenester - passivitet
Passivitet - hæftelse
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om klageren som følge af passivitet har tabt sin ret til at gøre indsigelse mod en række transaktioner med sit Mastercard.

Sagens omstændigheder.

Klageren har en konto hos indklagede. Til kontoen har klageren haft tre forskellige Mastercard, hvoraf to blev lukket 10. juni 2004, mens det tredje blev spærret 2. marts 2006.

Den 27. februar 2006 indgav klageren klage til Ankenævnet med indsigelse mod sin hæftelse for en række transaktioner foretaget ved brug af Mastercardet. Klageren indleverede i denne forbindelse en oversigt over de transaktioner, som han ikke kunne vedkende sig.

Efter at have modtaget klagen rettede indklagede henvendelse til klageren med anmodning om, at klageren på tilsendte kontoudskrifter for perioden fra 1. august 2003 til 12. april 2006 udpegede de transaktioner, som han ikke mente at have foretaget. Klageren imødekom anmodningen.

Ved skrivelse af 27. juni 2006 til Ankenævnet redegjorde indklagede for klagerens indsigelser, der vedrørte 29 hævninger til et samlet beløb på 36.355,03 kr. Hævningerne vedrørte alle Internethandel eller abonnement tegnet via Internettet ved brug af klagerens Mastercard; hævningerne var sket uden anvendelse af magnetstribe, chip eller kode.

Af redegørelsen fremgår, at klageren i oktober 2003 og marts 2004 rejste indsigelser mod tre hævninger, som indklagede havde tilbageført henholdsvis den 2. november 2003 og 4. juni 2004. Klageren havde desuden den 5. februar, 9. marts samt primo maj 2004 gjort indsigelser mod fem hævninger foretaget i januar og april 2004. Beløbene var tilbageført klagerens konto, men gendebiteret i november 2004 og januar 2005, da undersøgelse foretaget via PBS viste, at hævningerne var korrekte. Klageren havde den 4. juni og 21. juni 2004 fået tilbagebetalt det samme beløb to gange vedrørende samme indsigelse; indklagede havde korrigeret dette den 22. december 2004 ved at hæve på klagerens konto. Indklagede anførte, at der herefter resterede 18 hævninger, svarende til et samlet beløb på 16.655,98 kr., hvilke posteringer klageren først havde rejst indsigelse mod ved klagen til Ankenævnet.

I en mail modtaget i Ankenævnet den 19. juli 2006 anførte klageren, at han ikke var enig med indklagede i redegørelsen. Desuden var der en transaktion på hævning af modværdien af 500 NZD samt en eller to yderligere transaktioner, som han stillede spørgsmålstegn ved.

Ved skrivelse af 1. august 2006 til Ankenævnet anmodede indklagede klageren om at nærmere præcisere sine seneste indsigelser.

Af skrivelse af 22. august 2006 oplyste klageren, at hans indsigelser vedrørte en transaktion fra den 29. april 2004 samt juni 2004.

Ved skrivelse af 28. august 2006 anførte indklagede, at klagerens indsigelse mod en transaktion 29. april 2004 først var modtaget ved skrivelsen af 22. august 2006. Indklagede henviste i øvrigt til, at klagerens indsigelser vedrørende beløb hævet 24. februar 2004 og 15. marts 2004 tidligere var behandlet.

Indklagede har anført, at klageren i perioden 1. oktober 2003 til 1. maj 2004 har fået tilsendt kontoudskrifter og betalingsoversigter.

Af indklagedes "Regler for Mastercard" fremgår:

"2 Vilkår knyttet til at indehave og anvende kortet

Betalingsoversigt og kontrol

Når der sker udbetalinger på kontoen, vil der én gang om måneden blive fremsendt en betalingsoversigt.

Du skal kontrollere din betalingsoversigt omhyggeligt. Ved internet og post- og telefonordrekøb har kortet ikke været forevist. Derfor bør du kontrollere disse transaktioner med særlig omhu.

Hvis der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der fremgår af betalingsoversigten, skal du give [indklagede] besked snarest muligt og så vidt muligt inden 14 dage efter, at du har modtaget betalingsoversigten.

[Indklagede] vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. [Indklagede] vil sædvanligvis sætte beløbet ind på din konto, mens undersøgelsen står på. Ved internet og post- og tele­fonordrekøb samt ved anvendelse af betalingskorttelefoner vil [indklagede] altid sætte beløbet ind på din konto, mens undersøgelsen finder sted. Hvis undersøgelsen viser, at du selv har foretaget transaktionen, vil [indklagede] hæve beløbet på din konto igen. Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side, afhænger dit ansvar af reglerne i lov om visse betalingsmidler §§ 11 og 12, jf. pkt. 2.7."

Af indklagedes "Generelle vilkår for privatkunder" fremgår:

"6 Kontrol af kontobevægelser

Kunden skal føre kontrol med bevægelserne på en konto ved hjælp af kontoudskrifter og/eller bankens forskellige informationskanaler, fx Netbank, Netbank Konto-kik, telefonbanken eller bankens pengeautomater. Hvis der er uvedkommende posteringer på kontoen, skal kunden straks reklamere over for banken. En postering, der er sket uberettiget, vil blive tilbageført.

7 Forbehold ved indbetalinger

Er der ved en åbenbar fejl indsat et beløb, som kunden ikke er berettiget til, kan banken hæve beløbet igen uden kundens samtykke."

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre de omstridte betalinger.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han mundtligt over for en medarbejder i sin afdeling har gjort indsigelse mod hævningerne. Medarbejderen forsikrede, at indklagede senere ville dokumentere forholdene skriftligt over for ham. Men dette er ikke sket. Han forstår nu, at indklagedes medarbejder i flere tilfælde ikke har gjort som lovet, herunder ikke ekspederet hans indsigelse.

Han har i alle tilfælde henvendt sig så hurtigt som muligt og inden for 12 dage til indklagede.

Han anser det for uacceptabelt, at indklagede henviser til, at han har udvist passivitet.

Indklagede har anført, at det af reglerne for Mastercard fremgår, at indklagede foretager undersøgelser af indsigelser. Sædvanligvis indsættes beløbet på kundens konto, mens undersøgelsen finder sted. Hvis undersøgelsen viser, at kunden selv har foretaget transaktionen, vil indklagede på ny hæve beløbet.

Ved klagerens indsigelser har man tilbageført indsigelsesbeløbet, mens indsigelsen er blevet undersøgt. I fem tilfælde foretog man imidlertid gendebitering, da indsigelsen var urigtig.

Nogle af klagerens indsigelser er tidligere blevet behandlet, og da klageren i den mellemliggende periode har affundet sig hermed, kan klageren ikke på ny fremkomme med sin indsigelse.

Vedrørende en indsigelse, nemlig vedrørende 3. marts 2004 fik klageren tilbagebetalt beløbet to gange henholdsvis 4. og 21. juni 2004. Som følge heraf hævede indklagede den 22. december 2004 det for meget indsatte beløb. Dette er i overensstemmelse med indklagedes generelle vilkår for privatkunder.

For så vidt angår de indsigelser, som klageren først under klagesagen er fremkommet med, bemærkes, at det af indklagedes regler for Mastercard fremgår, at indsigelser så vidt muligt skal gøres inden 14 dage.

De indsigelser, klageren ikke kan vedkende sig, er fra perioden 3. september 2003 til 29. april 2004. Posteringerne er fremgået af betalingsoversigter fremsendt til klageren. Posteringerne står mellem klagerens øvrige hævninger med Mastercard, men da transaktionerne vedrører køb over Internettet i USD eller NZD, adskiller posteringerne sig visuelt fra almindelige posteringer, idet de fylder to linjer pr. transaktion mod normalt en linje. Ved en sædvanlig gennemgang af betalingsoversigterne burde klageren være blevet opmærksom på misbruget tidligere end den 27. februar 2006.

Da klageren tidligere har indgivet indsigelser mod hævninger, er han ikke ubekendt over for at kontrollere betalingsoversigter eller indsigelsesproceduren.

Klagerens undladelse af at kontrollere posteringer og manglende reaktion har bevirket, at misbruget har kunnet fortsætte i en længere periode. Havde klageren reageret over for misbruget, ville man have haft mulighed for at begrænse tabet. Klageren har derfor fortabt sin ret til at gøre indsigelse vedrørende transaktioner, der er ældre end 60 dage.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det lægges som ubestridt til grund, at klagerens indsigelser vedrørende transaktioner med klagerens Mastercard angår transaktioner i perioden 3. september 2003 til 29. april 2004 og skyldes andres uberettigede brug af klagerens Mastercard.

Indklagede har i perioden fremsendt kontoudskrifter og betalingsoversigter, hvoraf de omstridte hævninger er fremgået. Ankenævnet finder, at klageren på grundlag heraf burde have konstateret misbruget, og at han inden rimelig tid efter modtagelsen af kontoudskrifter og betalingsoversigter burde have rettet henvendelse til indklagede herom. Det må lægges til grund, at de omhandlede overførsler til udlandet kunne have været tilbageført eller forhindret, hvis dette var sket.

Klageren har ikke godtgjort, at han har fremsat indsigelser, der ikke er blevet behandlet af indklagede.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.