Indsigelse mod afregningskurs ved salg af svenske aktier via netbank.

Sagsnummer:501/2021
Dato:09-09-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Andreas Moll Års-nes, Tina Thygesen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Værdipapirer - afregningskurs
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Indsigelse mod afregningskurs ved salg af svenske aktier via netbank.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod afregningskurs ved salg af svenske aktier via netbank.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Arbejdernes Landsbank, hvor han blandt andet havde en lønkonto, en aktiesparekonto med et tilhørende værdipapirdepot og netbankadgang.

Den 26. oktober 2021 kl. 12:51 afgav klageren via netbank ordre om salg af 448 stk. aktier i et svensk selskab, Aegirbio AB, fra sit værdipapirdepot. Aktien var noteret på børsen First North Stockholm. Ordren blev afgivet som en markedsordre.

Af en fondsnota fra banken til klageren fremgik, at ordren blev afregnet den 26. oktober 2021 kl. 12:52 via en dansk/udenlandsk samarbejdspartner til kurs 67,50 SEK, og at klageren efter afregning af kurtage den 28. oktober 2021 fik indsat 22.351,82 DKK på sin aktiesparekonto.

Banken har fremlagt udskrifter, der viser kursen på aktien på tidspunktet for ordremodtagelsen og på tidspunktet for ordrens gennemførelse.

Den 1. november 2021 gjorde klageren over for banken indsigelse mod salgskursen på aktierne, idet han anførte, at kursen var SEK 72, da han handlede.

Banken oplyste, at salgskursen var korrekt og oplyste, at aktien tidligere på handelsdagen den 26. oktober 2021 kortvarigt blev handlet til kurs 72 SEK, men det var før det tidspunkt, hvor klageren afgav sin ordre.

Af bankens ”Vilkår for handel med værdipapirer” gældende fra den 29. juli 2020 fremgik blandt andet:

Ordretyper’

Markedsordre

En markedsordre er karakteriseret ved, at kunden afgiver en ordre til Banken om køb eller salg af et værdipapir, der gennemføres bedst muligt jf. Bankens ordreudførelsespolitik under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe eller afhænde det pågældende værdipapir.”

Parternes påstande

Den 1. november 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal betale differencen mellem kurs 67,50 SEK og kurs 72 SEK.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det fremgik af bankens systemer, at han solgte til kurs 72 SEK, og at han klikkede på denne kurs.  Han har ikke fået den kurs, som han har handlet til. Der skal ikke stå en kurs, hvis den ikke passer.

Salget af aktierne er alene blevet afregnet til kurs 67,50 SEK.

Banken mener, at han har handlet til en kurs, som han ikke er blevet oplyst om.

Arbejdernes Landsbank har anført, at den af klageren krævede afregning til kurs 72 SEK ikke repræsenterede markedskursen på tidspunktet for ordreafgivelsen.

Banken har handlet aktierne til den kurs, som repræsenterede markedskursen på tidspunktet for ordreafgivelsen, hvorfor klageren ikke har lidt et tab.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Arbejdernes Landsbank, hvor han blandt andet havde en løn-konto, en aktiesparekonto med et tilhørende værdipapirdepot og netbankadgang.

Den 26. oktober 2021 kl. 12:51 afgav klageren via netbank ordre om salg af 448 stk. aktier i et svensk selskab, Aegirbio AB, fra sit værdipapirdepot. Ordren blev afgivet som en markedsordre.

Det fremgår af bankens ”Vilkår for handel med værdipapirer”, at en markedsordre er karakteriseret ved, at kunden afgiver en ordre til banken om køb eller salg af et værdipapir, der gennemføres bedst muligt jf. bankens ordreudførelsespolitik.

Af en fondsnota fra banken til klageren fremgik, at ordren blev gennemført den 26. oktober 2021 kl. 12:52 til kurs 67,50 SEK.

Da klageren ved afgivelse af ordren via netbank valgte ordretypen markedsordre, finder Ankenævnet, at klageren herved accepterede, at salget ikke skete til en forud fastsat kurs, men til den bedst mulige kurs, som kunne opnås.

Ankenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at tilsidesætte afregningskursen eller for at pålægge banken at betale noget beløb til klageren i forbindelse med handlen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.