Dankort. Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:480/1993
Dato:15-04-1994
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Dankort. Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren har under denne sag nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at betale klageren 500 kr.

Indklagede har nedlagt påstand principalt om afvisning, subsidiært frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at hun den 22. september 1992 kl. ca. 16.05 i indklagedes dankortautomat i indklagedes Kjellerup afdeling forgæves forsøgte at hæve 500 kr. Hun forsøgte to gange, men automaten udbetalte intet beløb. Hendes forsøg blev overværet af en tredjemand, og pågældende har under klagesagen afgivet skriftlig erklæring om, at automaten ved det første forsøg viste fejl vedrørende PIN-koden, medens der ved andet forsøg ingen indsigelser var, men der kom alligevel ingen penge eller kvittering ud. Den 25. september 1992 modtog klageren kontoudtog fra sin konto i et andet pengeinstitut, hvoraf fremgik, at hun var blevet debiteret 500 kr. med henvisning til indklagedes automat.

Indklagede har oplyst, at indklagedes interne revision har undersøgt sagen, og at det ud fra indklagedes EDB-registreringer kan konstateres, at klageren efter et forgæves forsøg (på grund af den PIN-kode-fejl) den 22. september 1992 kl. 16.07 på at hæve 500 kr., kl. 16.08 hævede 500 kr. i den pågældende automat. Den pågældende afdeling havde ikke differencer i kassebeholdningen den pågældende dag.

Til støtte for afvisningspåstanden har indklagede anført, at en afgørelse vil forudsætte en bevisførelse i form af vidne- og partsforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, hvorfor sagen bør afvise, jvf. Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at man efter henvendelse fra klageren iværksatte en tilbundsgående undersøgelse; kassebeholdningen blev optalt og sammenlignet med datamateriale fra automaten, og det konstateredes, at der den omhandlede dato ikke var nogen difference. Indklagede er ikke bekendt med andre klager over samme automat eller andre automater i almindelighed.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at en afgørelse af denne sag, der alene drejer sig om en bevisvurdering, forudsætter bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske ved Ankenævnet, men må ske for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge af det anførte

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.