Indsigelser i forbindelse med opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i relation til reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.

Sagsnummer:181/2021
Dato:09-11-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Sønderbæk, Kritte Sand Nielsen, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Tavshedspligt - øvrige spørgsmål
Netbank - øvrige spørgsmål
Konto - øvrige spørgsmål
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelser i forbindelse med opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i relation til reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelser i forbindelse med opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i relation til reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Nordea Danmark har oplyst, at klageren i 2018 blev kunde og fik oprettet en grundkonto med kontonummer -175. Klageren havde ikke Nemkonto i banken. Banken har videre oplyst blandt andet følgende:

”Den 4. marts 2021 modtog klager 7.295,90 kr. på kontonummer [-175].

Den 8. marts 2021 overførte klager 7.246 kr. til en konto i [P1].

Den 9. marts 2021 modtog klager 15.000 kr. fra en konto i [P1].

Den 11. marts 2021 overførte klager 3.500 kr. til en konto i [P2].

Den 12. marts 2021 modtog Nordea en henvendelse fra et svensk pengeinstitut, som oplyste, at klager havde modtaget 7.295,90 kr. på kontonummer -175. Det svenske pengeinstitut oplyste, at deres kunde havde været udsat for svindel og, at beløbet stammede fra en kriminel handling, hvorfor det svenske pengeinstitut bad Nordea om at tilbageføre beløbet.

Nordea forsøgte herefter at få telefonisk kontakt til klager for at få afklaret sagen. Klager reagerede ikke på Nordeas telefoniske henvendelser.

Den 13. marts 2021 overførte klager 3.000 kr. til en konto i [P2].”

Den 16. marts 2021 sendte P2 en mail til klageren. P2 anførte blandt andet:

Vi har registreret, at der den 11.03.2021 og 13.03.2021 er blevet overført i alt 6.500,00 kr. til din konto [-578].

Samtidig har vi modtaget oplysninger om, at beløbet stammer fra en kriminel handling. Det betyder, at vi har spærret din konto, mens vi undersøger sagen. Du kan derfor ikke hæve eller overføre penge fra kontoen.

Som en del af vores undersøgelse, skal vi bede om din forklaring på, hvorfor du har modtaget pengene. Derfor beder vi dig svare på følgende:

Ønsker du at tilbagebetale beløbet (Fuldt beløb eller det beløb som er tilbage på kontoen):

Hvad kan du informere om hændelsen?:

- Har du anmeldt sagen til politiet?:
- Hvis ja, oplys politiets journalnummer:
- Hvis nej, hvorfor har du ikke anmeldt sagen til politiet?:

…”

Ved mail samme dag til P2 svarede klageren at ”Det er to helt almindelige overførsler fra min egen konto i Nordea bank.” Klageren har fremlagt den videre korrespondance mellem ham og P2 frem til den 6. april 2021.

Den 16. marts 2021 henvendte Nordea sig pr. brev til klageren om transaktionen den 4. marts 2021 på 7.295,90 kr. Parterne har fremlagt den videre korrespondance mellem dem i perioden 17. marts - 10. april 2021. Af korrespondancen fremgår blandt andet:

Dato 2021

Afsender

Tekst

17. marts

Klageren

”… Der er da mig bekendt intet kriminelt foregået og de[t] håber jeg da så sandelig heller ikke der er. Jeg er da meget interesseret i at blive informeret, hvis det modsatte er tilfældet ?

Overførslen var på 10.000 sek, og kommer [fra] bekendte, samt familierelaterede venner til min kæreste. Det er der vel som sådan ikke noget forkert i ?. Jeg modtog så før[s]t pengene den 8/3, og jeg mener faktisk at jeg ringede til Nordea bank, for at få en forklaring, da jeg allerede den 4/3 fik en notifikation om overførslen.

Jeg overførte som jeg husker så pengene til [P1], da jeg har et virtuelt visa kort der, til brug for online handel, af sikkerhedsmæssige årsager.

Jeg kan se at jeg samme dag, via [P1], har købt crypto valuta, for stort set samme beløb. Jeg har en crypto konto, og uden held, forsøgt mig lidt i bitcoins. Det er der forhåbentligt da heller ikke noget galt med.

Nu har jeg jo ikke detaljeret adgang til min konto, men ja, der var godt med aktivitet på min konto i disse dage, med penge fra mit casino spil m.m. Og penge frem og tilbage.

Medmindre i har yderligere at tilføje, må i meget gerne og hurtigst muligt, sætte gang i at aktivere mit nemid igen, tak.”

22. marts

Banken

”… Vi skriver til dig, fordi vi har behov for, at du sender nogle vigtige oplysninger om din brug af banken, som vi ikke forstår.

Vi har forsøgt at ringe til dig, men da det ikke er lykkedes os at få kontakt, vil vi her i brevet gøre dig opmærksom på, at vi hurtigst muligt og inden den 05.04.2021 skal modtage kopier af:

 • Uddybende forklaring på modtagelse af kr. 6.500 der stammer fra en kriminel handling
 • Vi mangler oplysninger om du anvender andre banker end [P2], hvis ja hvilke
 • Dokumentation/forklaring på beløb modtaget fra konto nr. [-588]
 • Dokumentation/forklaring på låneoptagelser via [P3], samt hvorfor beløbene videreoverføres med det samme
 • Dokumentation/forklaring på hvorfor du overføre[r] en del beløb til egne konti i andre banker
 • Dokumentation/forklaring på låneoptagelser via [P4], samt hvorfor store dele af beløbene videreoverføres med det samme
 • Dokumentation/forklaring på beløb modtaget fra [A]
 • Dokumentation/forklaring på beløb modtaget fra [B]
 •  Dokumentation/forklaring på beløb der overføres til [P1] konto nr. [-727]
 • Dokumentation/forklaring på beløb der overføres til Nordea konto nr. [-175]
 • Dokumentation/forklaring på beløb der overføres til [P5] konto nr. [-107]
 • Dokumentation/forklaring på beløb der overføres til [P6] konto nr. [-690]
 • Kontoudskrifter for de seneste 12 måneder fra alle konti du har i andre banker.

Oplysningerne er vigtige, fordi vi over for myndighederne skal kunne dokumentere, at vi ved, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken. Hvis vi får brug for flere oplysninger, kontakter vi dig igen.

…”

25. marts

Klageren

”Sig mig kan i så venligst se at få afsluttet den, snart mere beklagelige sag fra jeres side ????

Jeg har jo allerede skrevet til jer at dette for det første intet har med mig at gøre, der er intet ulovligt eller mistænkeligt foregået. Vi ved allerede at det hele beror på en alt for langsom og dårlig information fra afsender bankens side til afsender, og dermed en simpel misforståelse fra deres side. Iøvrigt ved vi at der allerede er indgået aftale om at afsender betaler evt. udestående beløb.

På baggrund af jeres mistanke har min lønkonto i [P2] ligeledes været lukket i mere end en uge, så venlig[st] giv denne bank besked hurtigst muligt tak.

Da jeg har bedt jer om øjeblikkeligt at ophøre vores samarbejde og lukke mine kontoer hos jer, bedes i overføre evt indestående beløb til min nem konto.

6. april

Banken

”… Ud fra din forklaring kan jeg forstå at der ikke er mulighed for tilbagebetaling af beløbet.

Jeg orientere[r] afdeling[en] om lukning af dit engagement hos Nordea.

7. april

Klageren

”… Der skal ikke betales nogen som helst beløb tilbage, der er ingen problemer fra afsenders side, hverken med konto, bank, eller betalinger, og der er og har aldrig og overhovedet ikke væ­ret nogen der nærmer sig hverken svindel, hvidvask eller kr[i]minelle handlinger, af nogen art. …”

8. april

Banken

”… Vi har bedt dig om at medvirke til returnering af beløbet som er modtaget på din konto, hvilket du ikke har ønsket at medvirke til.

Nordea har derfor valgt at opsige dit kundeforhold.

10. april

Klageren

” Fuck dig din lille arrogante lavtstående samfundsrotte.

Jeg håber du mister dit job i forbindelse med den dag jeg opretter.

Det er det mindste ansvar du kan tage for dit sølle liv.

Det her er absolut yderst alvorligt og du slipper ikke godt fra det her.”

Parternes påstande

Den 14. april 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Nordea Danmark skal anerkende, at opsigelsen af hans engagement var uberettiget, og at banken skal anerkende, at den under forløbet har handlet uretmæssigt over for ham.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken i forbindelse med en simpel overførsel af 10.000 svenske kroner fra familierelaterede bekendte til hans forlovede groft misbrugte sin stilling, og at bankens behandling af ham som kunde var uanstændig og uacceptabel, hvilket bør få konsekvenser.

Der skulle ikke betales noget beløb tilbage, der var ingen problemer fra afsenders side, hverken med konto, bank, eller betalinger, og der har aldrig været noget der nærmede sig hverken svindel, hvidvask eller kriminelle handlinger, af nogen art.

Han og hans forlovede har fælles økonomi, og det var tilfældigt, at hans konto blev anvendt til overførslen. Afsender anede ikke, hvad der foregik før efter 3-5 dage, hvor hun modtog et almindeligt brev med posten.

Uden hans viden udpegede banken to tilfældige små transaktioner på hans konto, som banken uberettiget informerede P2 om, ligesom banken ”hængte ham ud” som kriminel.

Hans NemID blev uden videre spærret, og han fik en besked fra banken om, at hans konto var spærret, da pengene fra overførslen på 10.000 svenske kroner stammede fra et kriminelt forhold. Spærringen af hans NemID medførte, at han i ti dage var afskåret fra at bestille coronatest, hvilket var påkrævet blandt andet på hans arbejde.

Alle involverede parter stod uforstående over for bankens handlinger, samt for den måde banken har behandlet ham på.

I tre uger foretog banken sig ikke noget, selvom han havde forklaret sagen, og selvom han gentagne gange bad om, at P2 blev kontaktet og oplyst om bankens fejl.

Først den 7.-8. april 2021 sendte banken deres sidste mail, hvor de stadig fablede om de 7.295,90 kr. vedrørende overførslen fra Sverige og om tilbagebetaling af beløbet.

Hans forlovede har oplyst, at afsenders bank den 14. april 2021, har sendt et brev til Nordea om, at der intet kriminelt er foregået, og at beløbet ikke kræves tilbagebetalt.

Afsender og afsenders bank, har endvidere oplyst, at det er Nordea Bank, der selv sendte oplysningerne om mulig svindel tilbage til Sverige.

På den baggrund er der her tale om både løgne og purre opspundne konspirationsteorier og beskyldninger, og han mener, at dette muligvis har været ulovlige handlinger fra Nordea Banks side, som, hvis det er sandt, må kunne retsforfølges.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at finanstilsynet påser, at banken overholder hvidvaskloven, jf. lovens § 47. Ankenævnet har derfor ikke kompetence til at behandle sagen, jf. § 4 i Ankenævnets vedtægter.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren ikke ønskede at medvirke til returnering af beløbet på 7.295,90 kr. som afsenders pengeinstitut havde anmeldt som svindel til Nordea samtidig med, at klagerens forklaring på midlernes oprindelse ikke stemte overens med de oplysninger, som Nordea havde modtaget om sagen fra det svenske pengeinstitut.

Banken er i henhold til hvidvaskreglerne underlagt en række forpligtelser i relation til kendskab til sine kunder og overvågning af transaktioner.

Det fremgår af hvidvasklovens § 11, at transaktioner skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med bankens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt om midlernes oprindelse og om eventuelle usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre.

Banken var ikke betrygget i klagerens forklaringer om midlernes oprindelse og klagers transaktionsmønstre. Banken var derfor berettiget til at opsige kundeforholdet. Banken vurderer selv, hvilke krav banken vil stille i forhold til opfyldelse af disse forpligtelser i hvidvaskloven.

Klagerens sprogbrug var upassende og grænseoverskridende, jævnfør klagerens mail af 10. april 2021. Det er uacceptabelt og alvorligt, at bankens medarbejdere, som passer deres arbejde, bliver udsat for digital chikane. Medarbejderne skal kunne arbejde uden at være utrygge. Opsigelsen af kundeforholdet er også af denne grund saglig.

Ankenævnets bemærkninger

Det følger af hvidvasklovens § 47, at finanstilsynet påser pengeinstitutters overholdelse af loven. Ankenævnet er imidlertid bekendt med, at finanstilsynet ikke træffer afgørelse i konkrete sager, hvor en kunde klager over en virksomhed omfattet af hvidvaskloven. Ankenævnet finder på den baggrund ikke anledning til at afvise sagen. Nordea Danmark får derfor ikke medhold i sin påstand om afvisning.

Klageren havde en indlånskonto i Nordea Danmark.

I marts 2021 anmodede banken om nærmere oplysninger om nogle transaktioner på kontoen, herunder en overførsel på 10.000 svenske kroner, svarende til 7.295,90 danske kroner, som den 4. marts 2021 var blev indsat på kontoen. Banken har oplyst, at afsenders pengeinstitut havde anmeldt overførslen som svindel.

Klageren afviste, at der var tale om svindel. Den 25. marts 2021 anmodede klageren banken om at lukke kontoen og overføre indeståendet til hans Nemkonto i et andet pengeinstitut. Klageren afviste at tilbageføre de 7.295,90 kr. Kontoen blev herefter opsagt med øjeblikkelig virkning.

Banken har oplyst, at den ikke var betrygget i klagerens forklaringer om midlernes oprindelse og klagerens transaktionsmønstre.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation for større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag.

Der er herefter ikke grundlag for at tilsidesætte bankens opsigelse af kundeforholdet.

Ankenævnet finder endvidere, at indholdet af klagerens mail af 10. april 2021 til banken i sig selv udgjorde en saglig begrundelse for at opsige kundeforholdet.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken i strid med reglerne om tavshedspligt har videregivet oplysninger om klageren til pengeinstituttet P2, hvor klageren havde sin Nemkonto. Ankenævnet finder det heller ikke godtgjort, at klagerens NemID eller netbank uberettiget blev spærret af banken.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.