Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af manglende igangsætning af omprioritering i marts 2020 på grund af travlhed. Coronakrisen

Sagsnummer:164/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Ida Marie Moesby, Anna Marie Schou Ringive, Anita Nedergaard og Karin Duerlund
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af manglende igangsætning af omprioritering i marts 2020 på grund af travlhed. Coronakrisen
Indklagede:Alm. Brand Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et krav om erstatning som følge af manglende igangsætning af omprioritering i marts 2020 på grund af travlhed.

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H, der var kunder i Alm. Brand Bank, havde en fast ejendom, der var behæftet med et 30-årigt 1 % obligationslån på 2.250.000 kr. med afdragsfrihed i Totalkredit. Lånet var optaget i 2019.

Den 19. marts 2020 henvendte M sig til deres rådgiver i banken for at omlægge lånet. Der var blandt andet følgende mailkorrespondance mellem parterne:

Torsdag, den 19. marts 2020

Kl. 09.09

M

”… Håber alt er vel hos dig, og du ikke er ramt/påvirket af denne virus.

Vi overvejer at omlægge vores nuværende 1% fastforrent uden afdrag til F-kort uden afdrag. Kunne se igår, at kursen var nede omkring 94,30.

Vi ændrede lån i efteråret, og jeg tror at vi indenfor nærmeste fremtid igen er oppe omkring kurs 100 på 1%eren, så det er for at få skæret noget af restgælden.
Vil dette kunne være muligt? …”

Kl. 10.16

Rådgiver

”… Vi kan godt kikke på en sådan løsning, som jo ikke er helt uden omkostninger for dig, men dog stadig rimelig. jeg har brug for at I giver frisk adgang til e-skat via netbanken. (under kontakt/send skatte oplysninger) og gerne et friskt budget.
I skrivende stund venter vi på at 1,5% åbner igen, så det går lidt stærkt i disse dage med kurserne.

Kl. 16.21

M

”… Udmeldtbart så er 1% eren nede i 91,50, hvilket gør en omlægning interesant.

Hvad vil omkostningerne være for en omlægning fra 1%eren over til en F-kort.
Med samme hovedstol. …”

Fredag, den 20. marts 2020

Kl. 07.29

Rådgiver

”… Der er sendt en forslag til dig på din Hotmail. Vi skal ved evt omlægning have din pensions info ind på dig og fruen samt e-skat på hende. Hvordan er din jobsituation ? …”

Kl. 08.37

M

”… [H] skulle gerne have sendt hendes e-skat, men som du nok kan læse fra sidste omlægning, så blev hun færdig med at læse i januar, så hendes skatteoplysninger kan du ikke rigtig bruge. Hun er startet som advokatsekretær elev. (1 feb)

Jeg er jo fritstillet med løn frem til august, og hvis jeg ikke har fundet et andet arbejde, så har jeg løn-sikring, som gælder yderlige 12 mdr. men mon ikke jeg har fundet noget andet inden da.
Jeg sender lige pensionsinfo til dig. …”

Kl. 14.02

M og H

”… Vi vil gerne have lavet omlægningen og have lavet en kurskontrakt på indfrielse. Jeg kan se at 1%eren er nede under kurs 91,00. …”

Onsdag, den 25. marts 2020

Kl. 10.27

M

”… Jeg ringede og skrev til dig i fredags vedrørende omlægning af vores realkredit lån. Jeg ønskede at kurssikre vores indfrielse nede omkring kurs 91.
Jeg har endnu ikke hørt fra dig, hvorfor jeg forventer det hele er på plads. …”

Kl. 11.25

Rådgiver

”… Vi har ikke lavet din sag endnu. der er et voldsom pres på afdelingen i disse dag, så vi når ikke at ekspedere sagerne så hurtigt som de kommer ind. Din sag er med i rækken af sager. …”

Forslaget, som rådgiveren havde sendt til klagerne den 20. marts 2020 kl 7.29, var en vejledende beregning, som viste en omlægning af det eksisterende lån til et 30-årigt F-kort lån med afdrag på 2.111.000 kr. Kursen på omprioriteringslånet udgjorde 99,55 og kursen på indfrielsen udgjorde 92,91. Af beregningen fremgik endvidere blandt andet:

”…

Tallene er vejledende og lånetilbud forudsætter, at ejendommen er vurderet, og at lånet kan bevilges. Kurssikring kan således ikke ske på baggrund af denne vejledende beregning.

…”

Den 20. marts 2020 havde klagerne endvidere kl. 12.30 forsøgt at ringe til rådgiveren.

Klagerne klagede over forløbet og krævede kompensation for kurstab som følge af manglende kurssikring.

Den 3. april 2020 sendte banken en ny vejledende beregning, som viste en omlægning til et 29-årigt 1,5 % obligationslån på 2.181.000 kr. med afdragsfrihed. Kursen på omprioriteringslånet udgjorde 99,13 og kursen på indfrielsen udgjorde 95,58.

Den 1. maj 2020 afviste banken klagernes krav.

Parternes påstande

Den 7. maj 2020 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Alm. Brand Bank skal stille dem, som da de ønskede at kurssikre, hvilket vil svare til en indfrielseskurs på 91,00.

Alm. Brand Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken bør stille dem som, at der den 20. marts 2020 var foretaget kurssikring i overensstemmelse med deres anmodning herom.

M, der havde været ansat i banken, holdt øje med udviklingen på obligationsmarkedet. Han henvendte sig til bankens personaleafdeling, da han syntes, at en omlægning var nært forestående. Banken fik de oplysninger, som den efterspurgte, og burde have kurssikret indfrielsen til kurs 91 den 20. marts 2020. M ringede for at lave kurssikringen den 20. marts kl. 12.30, men rådgiveren svarede ikke. M indtalte en besked om, at de gerne ville lave en kurssikring. M sendte endvidere en besked via netbanken kl. 14.02. På baggrund af den hurtige respons, de havde fået på M’s tidligere henvendelser, forventede de, at sagen allerede var i proces. Ifølge netbanken ville banken ville kontakte dem hurtigst muligt, og senest inden for en arbejdsdag.

Sagen kunne have været ekspederet på 15-30 minutter. Der var tale om en ren omlægning til en lavere restgæld, hvilket betød, at bevillingsprocessen var kort. De havde ingen bankgæld, og banken havde sikkerhed for 500.000 kr. i deres sommerhus, som alene var belånt med et realkreditlån på 150.000 kr. Omlægningen ville medføre, at deres restgæld faldt med cirka 180.000 kr., svarende til cirka 6 % af deres samlede realkreditlån. Samtidig ville bankens risiko falde med cirka 14 % af den belåning, som var fra de 60 % til 80 %. Der var derfor ikke tale om en yderligere risiko for banken, tværtimod.

De har forståelse for at banken kan have travlt, men banken havde tid til at påbegynde sagen og måtte så også forventes at færdiggøre den. Allerede i den første besked til banken skrev de, at det var deres overbevisning, at kursen kun kortvarigt ville være attraktiv. Banken burde derfor allerede på dette tidspunkt have sagt, at den ikke ville kun nå ekspedere sagen.

Alm. Brand Bank har anført, at den ikke er erstatningsansvarlig i forbindelse med sagens forløb.

Banken lovede ikke eller stillede klagerne en bestemt ekspeditionstid i udsigt. Klagerne måtte regne med en vis ekspeditionstid. Klagerne kunne ikke have en berettiget forventning om, at banken kunne ekspedere deres sag, herunder indgå kurskontrakt, på netop det tidspunkt, hvor klagerne tog beslutning herom.

Det fremgik af den vejledende beregning, som banken sendte den 20. marts 2020, at der ikke kunne ske kurssikring på baggrund af beregningen.

Selv hvis banken kunne have ekspederet sagen den 20. marts 2020, ville en kurssikring af klagernes eksisterende lån ikke kunne have været foretaget allerede på dette tidspunkt, idet der endnu ikke forelå tilbud og bevilling af et nyt lån til indfrielse af det eksisterende lån.

Det var beklageligt, at rådgiveren på grund af travlhed ikke vendte tilbage på telefonbeskeden, og at banken ikke kunne vende tilbage inden for én arbejdsdag, som anført i bankens returbesked i netbanken. Klagerne kunne imidlertid ikke på baggrund af de ubesvarede henvendelser med rette forvente, at banken havde foretaget omlægning af deres lån.

Ankenævnets bemærkninger

På baggrund af en henvendelse den 19. marts 2020 fra klagerne sendte Alm. Brand Bank, hvor klagerne er kunder, den 20. marts 2020 (fredag) en vejledende beregning som viste en omlægning af klagernes eksisterende 1 % obligationslån på 2.250.000 kr. i deres ejendom til et F-kort lån på 2.111.000 kr. Kursen på omprioriteringslånet udgjorde 99,55 og kursen på indfrielsen udgjorde 92,91. Senere samme dag meddelte klagerne, at de ønskede at kurssikre indfrielsen, hvorpå kursen var faldet til kurs 91.

Banken var ikke forpligtet til at medvirke til en omlægning af klagernes lån. Hvis banken ikke ville eller kunne behandle lånesagen, var banken imidlertid forpligtet til inden rimelig tid at give klagerne besked herom.

Den 25. marts 2020 (onsdag) meddelte banken, at den på grund af travlhed – ”voldsomt pres” – midlertidigt var afskåret fra at behandle sagen. Ankenævnet finder, at klagerne herved fik besked inden rimelig tid.

Det må endvidere som anført af banken lægges til grund, at kurssikring af indfrielsen uanset travlhed ikke kunne være sket den 20. marts 2020 som ønsket af klagerne.

Klagerne får herefter ikke medhold i deres påstand om, at banken skal stille dem, som da de ønskede at kurssikre, hvilket vil svare til en indfrielseskurs på 91,00.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.