Krav om tilbageførsel af kortbetalinger begrundet i indsigelse om manglende levering af elcykel og ekstraudstyr. Spørgsmål om donation/projektfinansiering eller køb. Spørgsmål om fortrydelsesret.

Sagsnummer:210/2023
Dato:18-01-2024
Ankenævn:Henrik Waaben, Kritte Sand Nielsen, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af kortbetalinger begrundet i indsigelse om manglende levering af elcykel og ekstraudstyr. Spørgsmål om donation/projektfinansiering eller køb. Spørgsmål om fortrydelsesret.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af kortbetalinger begrundet i indsigelse om manglende levering af elcykel og ekstraudstyr. Spørgsmål om donation/projektfinansiering eller køb. Spørgsmål om fortrydelsesret.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde et MasterCard -208 og en konto -252.

Det fremgår af fremlagte kontoudskrifter, at klageren den 23. april 2020 foretog en kortbetaling på 1.673,53 kr. til det danske selskab, A, den 16. juni 2020 foretog en kortbetaling på 7.999 kr. til selskabet K og den 7. juli 2020 foretog en kortbetaling på 4.257,57 kr. til A. Banken har endvidere fremlagt en transaktionsliste, hvoraf det fremgår, at A den 16. juli 2020 overførte et beløb på 360,22 kr. til klageren på konto -252.

Klageren har anført, at betalingerne var for køb af en elcykel og ekstraudstyr til denne.

Banken har anført, at betalingen på 7.999 kr. den 16. juni 2020 var et bidrag/donation til A’s projekt på fundingplatformen K, og at A, hvis projektet lykkedes, skulle levere en elcykel til klageren. Banken har oplyst, at K er en fundingplatform, som beskriver sin virksomhed på denne måde:

“[K] PBC is a funding platform for creative projects. Everything from films, games, and music to art, design, and technology. [K] is full of ambitious, innovative, and imaginative ideas that are brought to life through the direct support of others.

Everything on [K] must be a project with a clear goal, like making an album, a book, or a work of art. A project will eventually be completed, and something will be produced by it.

For more information, check out Our Rules.

[K] is not a store, backers pledge to projects to help them come to life and support a creative process. To thank their backers for their support, project creators offer unique rewards that speak to the spirit of what they're hoping to create.” (What is [K]? – [K] Support)

One of the best parts about being a backer and supporting creative projects on [K] is getting a front row seat to the creative process. In exchange for your pledge, you get a window into what it’s like to bring something new to life, from concept to production. As a backer you can also opt to receive a reward in return for your financial support. However, sometimes – and despite a creator’s best intentions – things don’t go according to plan. It’s important to keep in mind that backing is not buying, and rewards are not guaranteed.” (What if something goes wrong after a project is successfully funded? – [K] Support) …”

Klageren har fremlagt en e-mail af 7. juli 2020 fra A til ham, hvor det blandt andet er anført:

”[A] - The best thing to happen to eBikes since eBikes - Crowd … Confirmation …

Thank you for completing your pledge! …

REWARD

[A] BIKE A1 Dynamic+                               6,599 DKK  …”

Klageren har endvidere fremlagt en meddelelse, som han har oplyst er en ordrebekræftelse, fra A, hvor det blandt andet er anført:

”…Thank you for supporting [A] - The best thing to happen to eBikes since eBikes. Here's a review of your finalized pledge information …

  • Direct Payments: (DKK 3,897.35)
  • Manual Payments or Adjustments: (DKK 1,649)
  • Pledged on [K]: (DKK 7,999)

Payment Details

DKK 7,999 from [K]

DKK 1,649 from a Credit

DKK 4,257.57 using Credit Card Mastercard ending 3208 …”

Den 21. februar 2022 gjorde klageren indsigelse overfor banken mod et beløb på i alt 5.435 kr. som følge af manglende levering af ekstraudstyr. I indsigelsesblanketten anførte klageren blandt andet:

”Hvad er der bestilt? …

Ekstra udstyr til en elcykel af mærket [A] A1 Dynamic+

Ekstra udstyret er købt parallelt med crowdfunding af cyklen. …

Dato for hvornår varen/ydelsen skulle have været leveret … September 2020 …”

Banken afviste indledningsvis indsigelsen, da det var bankens opfattelse, at der var tale om forsinkelse og ikke manglende levering af de bestilte varer i form af ekstraudstyr. Banken opfordrede desuden klageren til at henvende sig til A med henblik på at gøre brug af fortrydelsesret, hvis han ikke længere ønskede at fastholde købet. Klageren forsøgte herefter at gøre brug af sin fortrydelsesret overfor A. Banken kunne i forbindelse med indsigelsen ikke identificere det fulde beløb, som klageren ønskede tilbagebetalt, men alene et beløb på 4.257,57 kr. på klagerens daværende kortkonto -252 foretaget den 7. juli 2020 til A. Den 19. maj 2022 godtgjorde banken klageren et beløb på 3.897,35 kr. (betalingen på 4.257,57 kr. til A fratrukket et returneret beløb fra A overført til klageren på 360,22 kr.) med henvisning til betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 3.

I en e-mail af 3. april 2022 til banken anførte klageren blandt andet:

”Jeg har ikke fået leveret cyklen, og det er ukendt om og hvis cyklen kan leveres. Jeg skal gøre opmærksom på at min indsigelse ikke er for 'købet' af cyklen, men for ekstradele til cyklen som er købt i samme forbindelse og skal leveres sammen med cyklen (en dag). …”

Klageren har fremlagt meddelelser af 27. juli og 3. og 29. november 2022 fra A vedrørende produktion og levering af cykler. I meddelelserne af 27. juli og 3. november 2022 anførte A blandt andet:

”To all our very loyal and patient backers and supporters. An update of what is really happening right now …”

“Dear backers, a brief interim update to let you know that we are close to reaching an agreement on costs with the Taiwan eBike factory, so we can release all of the remaining 340 [A] BIKES to our buyers around the world. …”

Klageren har endvidere fremlagt årsrapport for A for 2021, der omtaler forudbetalinger fra kunder og oplyser, at A producerer og handler med elcykler.

Den 12. januar 2023 gjorde klageren indsigelse i kategorien ”Jeg har ikke fået pengene retur, selvom jeg har annulleret købet eller returneret varen” mod to korttransaktioner den 7. juli 2020 på henholdsvis 8.248,75 kr. (vedrørende elcyklen) og 1.748,75 kr. (vedrørende fragtomkostninger). I indsigelsesblanketten anførte klageren blandt andet:

”Hvad er der bestilt? …

En el-cykel af mærket [A]

Model: A1 Dynamic+ i Racing Green-

X Jeg har gjort brug af min lovbestemte fortrydelsesret og annulleret handlen inden for 14 dage …”

Den 27. januar 2023 afviste banken klagerens indsigelse begrundet i, at der var tale om en donation. Banken anførte endvidere, at det ikke var muligt at lokalisere de omtvistede beløb på kortkontoen. Banken har oplyst, at den på baggrund af fremsendte fakturaoplysninger fra klageren alene kunne lokalisere en betaling på 7.999 kr. den 16. juni 2020 til [K].com og en betaling på 1.673,53 kr. den 23. april 2020 til A. I en e-mail af 23. marts 2023 til klageren afviste banken klagerens indsigelse vedrørende betaling på 7.999 kr. Banken anførte blandt andet:

”… Oprindeligt modtog vi en indsigelse på en række betalinger i forbindelse med køb af cykeludstyr hos forretningen [A]. Denne indsigelse blev behandlet i maj 2022 og du modtog en godtgørelse på 3897,35 svarende til betalingen på 4.257,57 kr. til [A] fratrukket et returneret beløb fra samme forretning på 360,22 kr. Afgørelsen i denne indsigelsessag var baseret på brugen af din fortrydelsesret i henhold til betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 3 overfor den forretning, hvor du havde foretaget købet.

Du har efterfølgende gjort indsigelse mod to betalingstransaktioner til to crowdfundingvirksomheder. Af de fremsendte oplysninger kan vi udelukkende lokalisere en betaling på 7.999 kr. som blev gennemført den 16. juni 2020 til [K].com, hvorfor det udelukkende er denne betalingstransaktion vi kan forholde os til.

Ifølge forretningsbetingelserne for www. [K].com er platformen et forum, hvor forskellige privatpersoner slår et projekt op og invitere andre personer til at indgå en kontrakt med dem. [K] er ikke en del af denne kontrakt og der er derfor tale om et kontraktforhold mellem to privatpersoner.

Af vilkårene for denne kontrakt fremgår det, at de personer som donerer et beløb til projektet ikke køber noget når de donere et beløb til et projekt. Donationen benyttes til at skabe noget nyt og ikke til bestilling af noget som allerede eksisterer. Afslutningsvist fremgår det af vilkårene, at [K] ikke tilbyder tilbagebetalinger, men henviser i den forbindelse til den konkrete projektstarter, hvis du som bidragsyder har indsigelser i forbindelse med aftaleforholdet.

Under henvisning til ovenstående er det vores vurdering, at denne betaling er sket som led i en donation til et konkret projekt oprettet via hjemmesiden og der er derfor tale om en betaling, som skal vurderes efter betalingslovens regler om manglende levering, hvorefter ydelsen er leveret når donationen er modtaget hos det konkrete projekt hos [K]. Det har i den forbindelse haft betydning, at du i forbindelse med donationen har accepteret, at donationen benyttes til at skabe noget nyt og der derfor ikke er tale om en bestilling af noget som allerede eksisterer.

Vi kan derfor ikke imødekomme din klage og afviser at godtgøre dig beløbet på 7.999 kr. Vi opfordrer dig i den forbindelse til at kontakte den konkrete projektejer, da mangler ved den leverede ydelse er banken uvedkommende.

I relation til betalingen på 1.673,53 kr. er det vores vurdering, at denne betaling også vil være omfattet af samme bestemmelse som det tidligere godtgjorte beløb og vi vil derfor gerne tilbyde dig at refundere dette beløb til fuld og endelig afgørelse af sagen. Hvis du kan acceptere dette tilbud bedes du i den forbindelse vende retur med kontooplysninger på den konto, hvor du ønsker beløbet overført til. …”

Den 27. marts 2023 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Den 3. maj godtgjorde banken klageren betalingen på 1.673,53 kr.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal betale 8.359,22 kr. til ham.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at den/de omtvistede transaktioner er køb indgået mellem ham som privat person og en juridisk person, A, hvor han trods betaling ikke har modtaget den aftalte vare. Han har gjort sin fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven gældende.

Han indgik via en hjemmeside en aftale med en CVR-registreret virksomhed, A, om, at der for et støttebeløb til virksomheden, ville blive leveret en elcykel til ham.

Han foretog et køb og ikke en donation. En donation er kendetegnet ved en gave, der går til almennyttige og velgørende formål. En gave er en vederlagsfri fordel, der som regel af gavmildhed ydes på giverens bekostning uden krav på en modydelse. En gave er således en ensidig transaktion. A har desuden angivet ham (samt øvrige købere) som ”kunder” i sin årsrapport. Han betalte et kontant beløb mod modtagelse af en individuelt udvalgt elcykel, som ville blive leveret, når A blev etableret. Han betalte ikke et kontant beløb af gavmildhed uden forventning om en modydelse. Det må være aftalens formål på tidspunktet for aftalens indgåelse, der har afgørende betydning.

Det er ikke eksplicit i aftalen mellem ham og A anført, at der ikke er tale om køb. Det fremgik heller ikke i øvrigt af omstændighederne i forbindelse med afgivelsen af købsordren, at han ikke havde krav på en modydelse. Tværtimod blev han meget nidkært bedt om at vælge den konkrete elcykel, som han ønskede at modtage. Af ordrebekræftelse fra A vedrørende købet fremgik, at han i forbindelse med købet skulle vælge mellem en række forskellige elcykler.

I forbrugerforhold har en erhvervsdrivende en skærpet pligt til at sikre, at aftalens betingelser og vilkår er klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren. Denne pligt må ligeledes antages at være skærpet, når det drejer sig om særligt bebyrdende vilkår. Med andre ord kan en erhvervsdrivende – uanset salgsplatform – ikke forvente, at en forbruger ”yder et bidrag” af en betydelig størrelsesorden uden særskilt, eksplicit og tydeligt at angive, at forbrugeren i realiteten ikke har krav på en modydelse.

Købet blev indgået mellem ham på den ene side og A på den anden side. A er en juridisk person, der via platformen K retter sin markedsføring af ydelser mod blandt andet det danske marked på en sådan måde, at forbrugeren opfordres til at afgive sin bestilling ved hjælp af fjernkommunikation. A indgik aftalen som led i sit erhverv (salg af elcykler og udstyr hertil), mens han åbenlyst handlede uden for sit erhverv. Banken har ikke dokumenteret, at der ikke var tale om en forbrugeraftale om køb. Der henvises i denne forbindelse ligeledes til forbrugeraftalelovens § 2, stk. 3, i relation til K’ rolle som formidler.

Leveringen af elcyklen blev forsinket. Han har i mellemtiden fortrudt aftalen og meddelt A, at han ønskede at bruge sin fortrydelsesret, som er gældende 14 dage efter modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten er stadig gældende, da han endnu ikke har modtaget varen. A har ikke svaret på hans mange henvendelser. Han er dermed berettiget til at blive krediteret det påståede beløb 8.359,22 kr. i henhold til betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 2, eller alternativt nr. 3.

Han indgav indsigelse til banken, der anførte, at han ikke havde indgået en aftale med A, men derimod med K, hvor betalingerne er gået igennem. Han er uforstående overfor denne argumentation, da dette vil betyde, at man, hvis man betaler via for eksempel MobilePay, dermed ikke har indgået en aftale med den virksomhed, som har modtaget pengene fra MobilePay. I svarskriftet i klagesagen har banken anført, at K ikke er part i aftaleforholdet, som ifølge banken er indgået mellem ham og A. Hvis dette lægges til grund, er K’s generelle betingelser i aftalen mellem ham og A uvedkommende.

Banken har henvist til forarbejderne til betalingslovens § 112. Det følger heraf, at betaler ikke har krav på tilbageførsel i situationer, hvor der er forudbetalt for en vare, og sælger efterfølgende går konkurs eller lignende. Det er i forarbejderne ikke defineret nærmere, hvad ”eller lignende” dækker over, men ud fra en formålsfortolkning må det antages, at der refereres til øvrige situationer, hvor sælger af økonomiske eller organisatoriske årsager er ude af stand til at levere varen. Endvidere må forarbejderne forstås derhen, at han ikke er afskåret fra tilbageførsel ved ethvert køb af en vare, der er forudbetalt, idet kravet om konkurs eller lignende ligeledes skal være opfyldt. Kravet om konkurs eller lignende er ikke opfyldt i sagen. Han har talt med andre kunder, som ikke har fået leveret deres elcykler, men hvis banker har godtgjort deres indsigelse.

Han har krav på at få betalt differencen mellem betalingerne til A og K og det beløb, som banken allerede har krediteret ham.

Danske Bank har anført, at banken alene har kunnet lokalisere to betalinger på 4.257,57 kr. og 1.673,53 kr. til A og en betaling på 7.999 kr. til K. De beløb, som klageren har gjort indsigelse mod på henholdsvis 5.435 kr., 8.248,75 kr. og 1.748,75 kr., fremgår ikke af klagerens kontoudtog og er dermed udokumenterede. Banken har godtgjort klageren for de to betalinger på henholdsvis 4.257,57 kr. (fratrukket et returneret beløb fra A på 360,22 kr.) og 1.673,53 kr. til A med henvisning til betalingslovens § 112, stk. 1, nr. 3. Klageren har dermed alene lidt et dokumenteret tab på 7.999 kr. som følge af betalingen til K.

Betalingen til K skete som led i en donation til et konkret projekt. Betalingen til K var en donation og ikke et køb. Dette understøttes af ordlyden i bekræftelsen ”Thank you for supporting [A] - The best thing to happen to eBikes since eBikes. Here's a review of your finalized pledge information”. Af betalingsdetaljerne på bekræftelsen fremgår også, at klageren har støttet med en betaling på 7.999 kr. til K. Endelig fremgår det af de af klageren fremlagte henvendelser fra A om opdateringer omkring leveringsvanskeligheder, at A henvendte sig til sine ”backers” og ”supporters”.

Ifølge i forretningsbetingelserne for www.[K].com er platformen et forum, hvor forskellige privatpersoner slår et projekt op og inviterer andre personer til at indgå en kontrakt med dem. K er ikke en del af denne kontrakt, og der er derfor tale om et kontraktforhold mellem to privatpersoner. Det fremgår af vilkårene for denne kontrakt, at de personer, som donerer et beløb til projektet, ikke køber noget, når de donerer et beløb til et projekt. Donationen benyttes til at skabe noget nyt og ikke til bestilling af noget, som allerede eksisterer. Det fremgår endvidere af vilkårene, at K ikke tilbyder tilbagebetalinger, og de henviser i den forbindelse til den konkrete projektstarter, hvis man som bidragsyder har indsigelser i forbindelse med aftaleforholdet.

Klageren accepterede i forbindelse med donationen, at donationen benyttes til at skabe noget nyt, og der er derfor ikke tale om en bestilling af noget, som allerede eksisterer. Beløbet på 7.999 kr. er dermed hverken omfattet af fortrydelsesretten ved fjernsalg i henhold til forbrugeraftaleloven eller af § 112 i betalingsloven.

Såfremt Ankenævnet måtte finde, at der er tale om et køb og ikke en donation, så er dette køb heller ikke omfattet af betalingslovens § 112. Der er ubestridt tale om en forudbetaling, idet, som klageren formulerer det i sin replik, ”Kunden erlægger et […] beløb mod modtagelse af en individuelt udvalgt elcykel, som blev leveret, når [A] blev etableret”. Klageren har i disse tilfælde ikke krav på tilbageførsel af betalingen, idet klageren i så fald ville blive stillet bedre, end hvis han havde indgået aftale om kontant forudbetaling.

Eksemplificeringen i forarbejderne til betalingslovens § 112 af, hvornår en sådan situation kan indtræde (konkurs eller lignende), udvider ikke anvendelsesområdet for § 112. Det afgørende er, om klageren vil blive stillet bedre end ved kontant betaling. Det fremgår endvidere af de af klageren fremlagte henvendelser fra A om opdateringer omkring leveringsvanskeligheder, at A – som følge af økonomiske og organisatoriske udfordringer – oplevede leveringsvanskeligheder, hvilket under alle omstændigheder må sidestilles med de situationer, som er nævnt i forarbejderne.

Banken kan ikke tage stilling til klagerens påstand om, at andre kunder i samme situation skulle have fået godtgjort deres indsigelse om manglende levering af cykel, idet de faktuelle forhold i disse sager er både ukendte og udokumenterede.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde et MasterCard -208 og en konto -252.

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af kortbetalinger begrundet i indsigelse om manglende levering af elcykel og ekstraudstyr til elcykel.

Ankenævnet finder, at det på baggrund af de fremlagte kontoudskrifter og transaktionsliste alene er dokumenteret, at klageren den 23. april 2020 foretog en kortbetaling på 1.673,53 kr. til det danske selskab, A, den 16. juni 2020 foretog en kortbetaling på 7.999 kr. til selskabet K og den 7. juli 2020 foretog en kortbetaling på 4.257,57 kr. til A. Det må endvidere på baggrund af den fremlagte transaktionsliste lægges til grund, at A den 16. juli 2020 overførte et beløb på 360,22 kr. til klageren på konto -252.

I februar 2022 gjorde klageren indsigelse overfor banken mod et beløb på i alt 5.435 kr. som følge af manglende levering af ekstraudstyr. Klageren forsøgte herefter at gøre brug af sin fortrydelsesret overfor A. Den 19. maj 2022 godtgjorde banken klageren et beløb på 3.897,35 kr. vedrørende indsigelsen.

I januar 2023 gjorde klageren indsigelse overfor banken mod to korttransaktioner den 7. juli 2020 på henholdsvis 8.248,75 kr. (vedrørende elcyklen) og 1.748,75 kr. (vedrørende fragtomkostninger). Banken afviste klagerens indsigelse begrundet i, at betalingen til K var en donation. Banken anførte endvidere, at den alene kunne lokalisere en betaling på 1.673,53 kr. den 23. april 2020 til A på kortkontoen, men ikke en betaling på 1.748,75 kr., og en betaling på 7.999 kr. til K. Banken anførte, at den vurderede, at betalingen på 1.673,53 kr. var omfattet af samme bestemmelse som det tidligere godtgjorte beløb, og banken tilbød klageren dette beløb til fuld og endelig afgørelse af sagen. Banken har under klagesagen betalt beløbet på 1.673,53 kr. til klageren.

Ankenævnet finder, at sagen herefter alene angår betalingen på 7.999 kr. til K.

Det følger af betalingslovens § 112, at banken ved betalingstransaktioner i forbindelse med aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg skal kreditere betalerens konto, hvis betaleren gør gældende, at den bestilte vare eller tjenesteydelse ikke er leveret, eller betaleren udnytter en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret, før der er foretaget levering af varen eller tjenesteydelsen.

Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at betalingen på 7.999 kr. angik støtte (”pledge”) til A’s projekt og ikke et køb af en elcykel af A. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at betalingen fandt sted via K, der efter det oplyste er en crowdfunding-platform, der giver virksomheder mulighed for at finansiere deres projekter ved at indsamle penge fra bidragydere (backers).

Ankenævnet finder herefter, at betalingen ikke er omfattet af betalingslovens § 112.

Ankenævnet finder heller ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan medføre, at banken på andet grundlag er forpligtet til at godtgøre klageren beløbet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Da banken efter indgivelse af klagen har betalt et beløb til klageren, får klageren klagegebyret tilbage.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.