Bevis for indbetaling.

Sagsnummer:410/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Bevis for indbetaling.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om udbetaling af beløb med henvisning til, at disse tidligere var indbetalt kontant til banken af klageren.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark.

Klageren har anført, at han indbetalte kontante beløb ved kassen i en bestemt af bankens filialer til indsættelse på hans konti i banken. Han indsatte henholdsvis 20.000 kr. omkring den 8. marts 2013, 20.000 kr. omkring den 27. marts 2015, 15.000 kr. i 2015 eller 2016 og 20.000 eller 22.000 kr. i perioden mellem den 27. marts 2015 og juni 2015. Klageren har anført, at indbetalingerne ikke indgik på hans konti, og at han ikke modtog kvitteringer i forbindelse med indbetalingerne.

I sagen er fremlagt e-mailkorrespondance fra 2017 og 2018 mellem klageren og banken vedrørende klagerens indsigelser om de manglende indbetalinger.

I sagen er endvidere fremlagt kontoudskrifter for to af klagerens konti, konto nr. -344 og -247 for perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2017. Det fremgik heraf, at der på konto nr. -344 indgik en kontant indbetaling på 20.000 kr. den 22. februar 2013 og en kontant indbetaling på 100.000 kr. den 22. juli 2016. Banken har oplyst, at den har interviewet medarbejderne, som arbejdede ved kassen i den pågældende filial i perioden, og at ingen af disse husker andre indbetalinger af de i sagen omhandlede størrelsesordener fra klageren.

Banken har endvidere oplyst, at den har gennemgået kassedifferencer i filialen i perioden fra 1. januar 2012 til 1. januar 2018, og at den ikke har fundet differencer af de størrelser, som sagen vedrører. På grund af den medgåede tid er banken ikke længere i besiddelse af overvågningsbilleder fra 2012 til 2016.

Parternes påstande

Den 17. december 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal indsætte de i sagen omhandlede beløb på hans konti.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han var i banken med 20.000 kr. omkring den 8. marts 2013. Han fik ikke en kvittering. Han er døv og fik tegn fra bankens medarbejder om, at alt var i orden.

Han var igen i banken med 20.000 kr. omkring den 27. marts 2015 og med yderligere 15.000 kr. i 2015 eller 2016. Han fik ikke kvitteringer for disse indbetalinger. Ved indbetalingen af de 15.000 kr. så han, at banken kørte hans dankort igennem, men beløbet indgik ikke på hans konto. Ved indbetalingen den 27. marts 2015 anmodede han om at få sat beløbet ind på sin opsparing (opsparing 1).

Han var endvidere i banken med et yderligere beløb på 20.000 eller 22.000 kr. i perioden mellem den 27. marts 2015 og juni 2015.

Han fik et chok, da han i 2017 gennemgik udskrifter fra bankens arkiv og så, at beløbene var væk.

Han har afleveret de pågældende beløb i banken og vil kunne udpege de medarbejdere, der stod ved kassen i filialen.

Det passer ikke, når banken anfører, at man får indbetalingskvitteringer.

Han har arvet pengene fra sine forældre. Han hævede på et tidspunkt ca. 200.000 kr. i banken. Han opbevarede beløbet hjemme hos sig selv, men ville indsætte pengene i banken igen.

Nordea Danmark har anført, at klageren ikke er i besiddelse af kvitteringer for de påståede indbetalinger.

Bankens interne procedurer foreskriver, at der leveres kvittering for indbetalinger på konti i banken.  

Der er i perioden 2012 til 2016 ikke konstateret kassedifferencer af de størrelser, som sagen vedrører.

Banken har ikke konstateret uregelmæssigheder, der kan forklare klagerens påstand.

Klageren har ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at han har indbetalt de beløb, som sagen vedrører.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har anført, at han i perioden fra 2013 til 2016 fire gange indbetalte kontantbeløb på i alt ca. 77.000 kr. i en af Nordea Danmarks filialer, men at beløbene ikke blev indsat på hans konti.

Banken har oplyst, at den har gennemgået kassedifferencer i den pågældende filial i perioden, og at banken har interviewet medarbejdere, som arbejdede ved kassen i filialen i perioden. Banken har oplyst, at der ikke har været kassedifferencer af de størrelser, som sagen vedrører, at banken ikke har konstateret uregelmæssigheder, der kan forklare klagerens påstand, og at ingen af medarbejderne husker andre store kontante indbetalinger end dem, der fremgik af de fremlagte kontoudskrifter.

Under hensyn til det oplyste om de foretagne undersøgelser og til, at klageren ikke har fremlagt en kvittering eller anden dokumentation for indbetalingerne, finder Ankenævnet ikke, at klageren har godtgjort eller sandsynliggjort, at han har indleveret de omhandlede beløb i banken.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.