Krav om erstatning for kurstab i forbindelse med omlægning af realkreditlån. Indsigelse om at pengeinstitut forsømte at overvåge kurs og hjemtage og kurssikre lån som aftalt.

Sagsnummer:351/2015
Dato:30-06-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Lani Bannach, Troels Hauer Holmberg, Astrid Thomas, Andreas Moll Årsnes
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Realkreditbelåning - kurssikring
Udlån - omlægning
Ledetekst:Krav om erstatning for kurstab i forbindelse med omlægning af realkreditlån. Indsigelse om at pengeinstitut forsømte at overvåge kurs og hjemtage og kurssikre lån som aftalt.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for kurstab i forbindelse med omlægning af realkreditlån herunder indsigelse, om at pengeinstitut forsømte at overvåge kurs og hjemtage og kurssikre lån som aftalt.

Sagens omstændigheder

Klagerne H og M ønskede i december 2014 at overføre deres engagement fra et andet pengeinstitut til Spar Nord Bank. Klagerne havde på det tidspunkt et afdragsfrit 3,5 % obligationslån med en restgæld på 2.174.000 kr. og en restløbetid på 27 år samt et variabelt forrentet lån med rentetilpasning hvert femte år (F5-lån) med en restgæld på 2.320.000 og en restløbetid på 25 år.

Klagerne har oplyst, at de på et møde i Spar Nord Bank den 26. februar 2016 aftalte at omlægge de to realkreditlån til ét fastforrentet, afdragsfrit realkreditlån.

Den 13. marts 2015 sendte banken et tilbud til klagerne på omlægning til et 2 % 30-årigt obligationslån på 4.762.000 kr. i Totalkredit til kurs 97,33, med ti års afdragsfrihed og med årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 3. Den årlige ydelse før skat var angivet til 137.568 kr. for det nye lån og 199.456 kr. for de eksisterende lån. Det fremgik af lånetilbuddet, at kursen først blev endeligt fastsat ved indgåelse af aftale om kurssikring eller på lånets udbetalingstidspunkt, og at en ændring i kursen for obligationslån havde indflydelse på provenuet. Det var anført, at det formidlende pengeinstitut kunne oplyse hvilke muligheder, der var for kurssikring. I en mail af samme dag til banken meddelte M, at ”Hvis kursen rammer 97,75 mener jeg, at vi skal handle”.

Klagerne og banken drøftede herefter løbende kursudviklingen. Banken har anført, at parterne i en telefonsamtale torsdag den 16. april 2015 mundtligt aftalte, at banken skulle forsøge at kurssikre 2 % obligationen til kurs 97,5 eller bedre. Klagerne har anført, at parterne i telefonsamtalen aftalte, at banken skulle hjemtage/kurssikre et 2 % lån til 97,5.

I en e-mail af mandag den 20. april 2015 kl. 12.25 oplyste klagerne, at det på Totalkredits hjemmeside så ud til, at kursen var over 97,5. I en e-mail af samme dag til klagerne kl.14.13 anførte klagernes rådgiver i banken, R:

”Kursen som fremgår af kurslisten er den vi kan lave lånetilbud i. Så det er gennemsnitshandel den forrige dag kl. 17.00. … Hvis jeg skal ind og handle obligationerne så hedder det pt. 97,10, så de har sat sig lidt. Tror du ikke vi skal se tiden an til fredag eftermiddag. Kommer den over 97,50 så hugger jeg til? Finder de ud af at få styr på sagerne til mødet fredag i ECB så tror jeg at 2,5 % sætter sig og den vil komme under 100 inden så længe, så laver vi et nyt tilbud og hugger til på den. …”

I en e-mail af samme dag til R kl.16.24 anførte M:

”Det er ok – men forstår ikke kursen. På Totalkredits hjemmeside hedder den 97,54, men den kan være fra i fredags?”

I en e-mail af 24. april 2015 til R anmodede M om en skriftlig plan for låneomlægningen. M spurgte endvidere, ”hvorfor der ikke blev hjemtaget lån som aftalt, når kursen i fredags på Totalkredits hjemmeside nåede over 97,5”.

I en e-mail søndag den 26. april 2015 til klagerne oplyste R, at han havde rykket Totalkredit for et lånetilbud vedrørende et 2,5 % lån, og at det af Totalkredit’s hjemmeside fremgik, at kursen var 99,92. I en e-mail af 28. april 2015 til klagerne oplyste R, at ifølge Totalkredit - og som også anført på hjemmesiden - var den på Nykredits hjemmeside angivne tilbudskurs fratrukket 0,1 kurspoint, såeldes at den reelle tilbudskurs var 100,02. R oplyste, at han afventede, at tilbudskursen for et 2,5 % lån kom under 99,9, således at der kunne indhentes lånetilbud på dette lån. R anbefalede endvidere klagerne at opsige det eksisterende 3,5 % lån. Klagerne svarede samme dag, at de eksisterende lån kunne opsiges.

Torsdag den 30. april 2015 sendte banken et tilbud på omlægning til et 2,5 % 30-årigt obligationslån på 4.646.000 kr. i Totalkredit til kurs 99,76 uden kurssikring. Klagerne har anført, at de havde aftalt med banken, at banken skulle sørge for kurssikring samtidig med hjemtagelse af lånetilbuddet. Banken har bestridt dette. Det tilbudte lån var med ti års afdragsfrihed og med årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 3,35. Den årlige ydelse før skat var angivet til 157.369 kr. for det nye lån og 200.071 kr. for de eksisterende lån. Banken sendte endvidere udkast til låne- og pantsætningsaftale, underskriftdokument, Standardiseret Europæisk Informationsblad samt långuide. Af Långuiden fremgik bl.a.:

”… Fastkursaftale - udbetaling

Ved en fastkursaftale handles obligationerne til den bedst opnåelige købskurs på obligationsmarkedet for den pågældende handel. Alle handler på dette marked indberettes til Finanstilsynet og offentliggøres på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Totalkredit fastsætter den bedst opnåelige købskurs ved en fastkursaftale under hensyntagen til udbud og efterspørgsel, det senest handlede kursniveau, såvel nationale som internationale begivenheder med betydning for rente- og kursudviklingen samt tilgængelige oplysninger om tilsvarende obligationer hos sammenlignelige udstedere, jf. afsnittet 'Generelle forbehold'.

Afregningskursen kan dermed afvige fra dagens øvrige handler på obligationsmarkedet, da kursen afhænger af handelsbeløbets størrelse, tidspunktet for handlens gennemførelse og udbud/efterspørgsel på den pågældende obligation.

Ved at indgå en fastkursaftale bliver lånet udbetalt til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Aftalekursen fås som obligationsmarkedets bedst opnåelige købskurs fratrukket et kursfradrag og reguleret for et eventuelt terminsfradrag/tillæg for kurssikringen, som dækker Totalkredits omkostning på fastkursaftalen i den periode, hvor aftalen løber.

Ved afgivelse af tilbud på en fastkursaftale er aftalekursen bindende for Totalkredit i 15 minutter. I løbet af de 15 minutter skal låntager tage stilling til den tilbudte kurs. Accepteres Totalkredits tilbud inden for de 15 minutter, er aftalen indgået og forpligtende for begge parter. Dermed er der ingen risiko for kurs-udsving i tiden, fra en ordre afgives, til den udføres.

Beregning af terminsfradrag/-tillæg ved låneudbetaling med en fastkursaftale

Terminsfradraget/-tillægget til kurssikringen bliver beregnet på basis af obligationens pålydende rente fra aftaletidspunktet til udbetalingstidspunktet svarende til Totalkredits umiddelbare rentetab/gevinst i fastkursaftalens løbetid. Fradraget/tillægget reguleres dog med den rente, som Totalkredit kan placere provenuet fra salget af obligationerne til på pengemarkedet. Provenuet placeres til en pengemarkedsrente, der har samme løbetid som fastkursaftalen med et rentefradrag på op til 1,00 procentpoint. Terminsfradraget/-tillægget rundes ned til nærmeste 0,05 kurspoint.

Banken har fremlagt et udfyldt, men ikke underskrevet skema dateret 30. april 2015 vedrørende dokumentation for rådgivningen om et 2,5 % lån, hvoraf bl.a. fremgik:

”… Lånet er et obligationslån og har direkte sammenhæng med obligationer. Det endelige låneprovenu er derfor afhængig af obligationernes handelskurs. Vi er blevet anbefalet, at lånet som udgangspunkt kurssikres. …”

Klagerne har oplyst, at de modtog lånetilbuddet den 30. april 2015 kl. 15.35. Fredag den 1. maj 2015 var St. Bededag, hvor banken havde lukket. Mandag den 4. maj 2015 kontaktede banken klagerne telefonisk og spurgte, om de ville kurssikre lånetilbuddet til kurs 98, hvilket klagerne afviste.

I en e-mail til R af 5. maj 2015 rejste klagerne indsigelse mod, at banken ikke havde kurssikret 2 % lånet til kurs 97,5 den 16. april 2015, og at banken ikke havde kurssikret 2,5 % lånet, når obligationen passerede kurs 100.

I en e-mail af 6. maj 2015 til klagerne anførte R:

”… Jeg er enig i at det er træls at vi ikke har fået taget jeres lån hjem til en gunstig kurs! Mht. den 16. april så kan det godt være at kursen på et eller andet tidspunkt har været over 97,50 i hjemtagelse. Men vi har bare ikke haft mulighed for at sidde og overvære den hele tiden i løbet af dagen, de gange jeg og min kollega … var inde og se kunne vi ikke lukke den på den kurs.

Mht. 2,50 % obligationen så faldt kursen over 1 point i løbet af formiddagen. Dvs. inden jeg havde lånetilbud var den allerede under kurs 99 hvilket var under vi havde som mål. …”

I en e-mail til R af samme dag anmodede M banken ”om at begrænse skaderne”.

På et møde den 11. maj 2015 drøftede klagerne og banken en forligsmæssig løsning vedrørende det nye lån, som klagerne skulle hjemtage. Banken oplyste endvidere, at den ved en fejl ikke havde fået opsagt klagernes eksisterende lån i tide, og at den ville holde klagerne skadesløse herfor.

I en e-mail af 13. maj 2015 rejste klagernes advokat krav om, at banken pr. 1. juli 2015 skulle stille et 2 % lån til kurs 97,5 til rådighed for klagerne. I en e-mail af 20. maj 2015 afviste banken kravet. Banken anførte endvidere:

”Vi kan bekræfte, at vi torsdag den 16. april sidst på dagen indgik aftale med [M] om at forsøge at kurssikre 2 % obligationen på kurs 97,5 eller bedre. Vi kan oplyse, at vi fredag den 17. april og den efterfølgende tid ikke havde mulighed for at indgå en fastkursaftale på 97,50. Kursen faldt yderligere den efterfølgende tid. Af samme årsag aftalte vi med kunden at indhente nyt lånetilbud baseret på en 2,5 % obligation. Ekspeditionen af dette lånetilbud er p.t. sat i bero efter aftale med [M] på møde i banken den 11. maj kl. 9.00. Endelig skal vi for god ordens skyld oplyse, at vi den 11. maj har sendt følgende e-mail til [M]:

”Hej [M]

Tak for mødet og samtalen i dag. Som vi aftalte over telefonen kl. 10.36 så foretager vi os intet herfra mht. kurssikring af 2,50 % lånet. Vi afventer din tilbagemelding. ”

Vi kan således ikke bekræfte, at vi vil gennemføre lånesagen som du har anmodet os om.”

Den 22. maj 2015 anmodede klagernes advokat banken om at gennemføre låneomlægningen for at begrænse tabet. Samme dag anbefalede banken at hjemtage lånet som et 3 % lån. Banken har oplyst, at klagerne den 26. maj 2015 bekræftede, at der skulle hjemtages et 3 % lån til dem.

I en e-mail af 26. maj 2015 til banken accepterede klagernes advokat, at der blev hjemtaget et 3 % lån. Advokaten anførte endvidere, at gennemsnitskursen for Nykredit 2 % obligationer den 16. og 17. april 2015 havde været henholdsvis 97,552 og 97,643, og at ”high price” de samme dage havde været henholdsvis 97,9 og 97,925.

Den 28. maj 2015 blev der hjemtaget et 3 % obligationslån til klagerne til kurs 99,53.

Den 3. juli 2015 opgjorde banken erstatningen til klagerne for manglende rettidig opsigelse af de eksisterende lån til 7.025 kr. Den 3. januar 2016 bekræftede klagerne, at de havde modtaget beløbet på 7.025 kr.

Banken har under de forligsmæssige drøftelser kulancemæssigt tilbudt klagerne en erstatning vedrørende det nye lån på 78.982 kr., svarende til forskellen mellem kurs 99,7 og kurs 98 på 2,5 % lånet. Banken har under klagesagen vedstået dette tilbud.

Parternes påstande

Den 26. oktober 2015 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal betale erstatning for kurstab ved hjemtagelse af lånet.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de aftalte med banken, at den skulle overvåge kurserne og sørge for, at de fik hjemtaget et 2 % lån til kurs 97,5. Banken har bekræftet aftalen i e-mailkorrespondancen. Som følge af fejl fra bankens side blev lånet ikke hjemtaget som aftalt. Det havde været muligt at kurssikre til kurs 97,5, hvis banken havde haft et overvågningssystem, eller hvis banken som lovet havde holdt øje med kurserne. Det fremgår af Nasdaq OMX Copenhagen, at gennemsnitskursen den 17. april 2015 var 97,643, og at højeste kurs var 97,925. R havde tidligere anbefalet dem at følge kurserne på Nasdaq OMX og oplyste ikke, at disse kurser indeholdt interbankhandler. Det fremgår af korrespondancen, at der fra bankens side var betydelig usikkerhed om rådgivningen og forståelsen af kurserne på realkreditobligationerne. Den manglende kurssikring kan skyldes, at R havde lille eller ingen erfaring med hjemtagelse, og at R havde fri den 17. april 2015 og forsømte at aftale, at en kollega skulle overtage overvågningen.

I forlængelse af M’s mail af 24. april 2015 anbefalede banken et 2,5 % lån, som var tæt på at åbne igen, da der ikke ville være et kurstab på dette. De accepterede dette og indskærpede, at skulle udarbejdes tilbud og kurssikres i én arbejdsgang. De aftalte, at banken omgående skulle kurssikre i forbindelse med hjemtagelsen af tilbuddet på 2,5 % lånet den 30. april 2015. Ligesom ved efterfølgende aftale om kursikring anmodede banken ikke om e-mails eller anden skriftlig dokumentation. Banken forsømte at kurssikre tilbuddet som aftalt.

De afslog at kurssikre til kurs 98, da kursdifferencen var stor. Den manglende kurssikring den 30. april ville komme til at koste dem 80.000 kr. De var overraskede over, at banken ikke havde kursikret til kurs 99,7 ved udskrivningen af tilbuddet, og at banken således endnu en gang havde forsømt at kursikre som aftalt. På mødet den 11. maj 2015 tilbød deres afdeling i banken at stille dem, som om lånet var blevet kurssikret til kurs 99,7 ved hjemtagelse den 30. april 2015. Banken trak imidlertid samme dag tilbuddet tilbage efter kontakt med bankens juridiske afdeling, og erstattede dette med et tilbud om erstatning for differencen mellem kurs 97,1 og kurs 98. Kursen var på dette tidspunkt 95,4

Afdelingsdirektøren i banken har efterfølgende oplyst, at R har fået nyt job i banken som følge af manglende kompetence. De er endvidere blevet opmærksomme på, at et selskab, som R ejede, blev erklæret konkurs i februar 2015.

Spar Nord Bank har anført, at det ikke var muligt at kurssikre 2 % lånet til kurs 97,5. Der blev ikke gennemført handler i bankens strakssystem på det ønskede kursniveau. Den 17. april 2015 gennemført banken 29 privatkundehandler i regi af Totalkredit/Nykredit til spotpriser mellem kurs 97,18 og 97,46. I disse kurser skal der fratrækkes kursfradrag for kurssikring. Banken er ikke i besiddelse af oplysninger om handler gennemført i andre pengeinstitutter. ”Gennemsnitskursen alle handler” er højere, da der i denne også indgår interbankhandler, hvor der handles væsentligt større poster mellem pengeinstitutter og institutionelle investorer, og hvor prissætningen er marginalt højere på grund af mængden.

Klagernes evt. erstatningskrav for en manglende kurssikring af lånet den 17. april 2015 kan ikke overstige forskellen mellem kurs 97,5 og kurs 97,1, som var den kurs, der kunne kurssikres til mandag den 20. april 2015. Klagerne valgte ikke at foretage sig noget med hensyn til kursikring, men i stedet at se tiden an og evt. tage et 2,5 % lån. Det må have stået klagerne klart, at kursen på 2 % lånet kunne falde yderligere, og at de selv måtte bære risikoen for dette.

Banken har hverken indgået en aftale om straks at kurssikre i forbindelse med udskrift af lånetilbuddet vedrørende 2,5 % lånet den 30. april 2015 eller anden aftale om at give klagerne et 2,5 % lån til kurs 99,7. Banken drøftede – muligvis på mødet den 11. maj 2015 – en form for kompensation med klagerne. Banken tilbød en løsning svarende til, at 2,5 % lånet blev kurssikret til kurs 99,7, dog således at godtgørelsen blev begrænset til forskellen mellem denne kurs og kurs 98, som var den kurs, som klagerne afviste at kurssikre lånet til den 4. maj 2015.

Ekspeditionen af 2,5 % lånet blev sat i bero efter aftale med klagerne. Banken skrev til klagerne og bekræftede, at det var aftalt, at der ikke blev foretaget kurssikring af 2,5 % lånet på dette tidspunkt.

Ankenævnets bemærkninger

I februar 2016 aftalte klagerne at omlægge deres to realkreditlån (et 3,5 % obligationslån og et F5-lån) til ét fastforrentet, afdragsfrit realkreditlån.

Den 13. marts 2015 sendte Spar Nord Bank et tilbud til klagerne på omlægning til et 2 % 30-årigt obligationslån på 4.762.000 kr. til kurs 97,33.

Klagerne og banken drøftede herefter løbende kursudviklingen. Klagerne har anført, at banken påtog sig at overvåge kurserne og hjemtage et 2 % lån til dem til kurs 97,5, men at et sådant lån ikke blev hjemtaget som følge af fejl fra bankens side. Banken har bestridt dette.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at det i den relevante periode har været muligt at kurssikre 2 % lånet til kurs 97,5. Ankenævnet finder allerede derfor ikke grundlag for at pålægge Spar Nord Bank ansvar for manglende kurssikring af 2 % lånet.

Den 30. april 2015 sendte banken et tilbud til klagerne på omlægning til et 2,5 % 30-årigt obligationslån på 4.646.000 kr. til kurs 99,76 uden kurssikring. Den 4. maj 2015 kontaktede banken klagerne telefonisk og spurgte, om de ville kurssikre lånetilbuddet til kurs 98, hvilket klagerne afviste. Klagerne valgte således at undlade kurssikring, og Ankenævnet finder, at klagerne som følge heraf er afskåret fra at kræve erstatning for kurstab efter dette tidspunkt.

Banken har under forligsmæssige drøftelser kulancemæssigt tilbudt klagerne en erstatning vedrørende det nye lån på 78.982 kr., svarende til forskellen mellem kurs 99,7 (svarende til kursen i lånetilbuddet af 30. april 2015), og kurs 98 (svarende til kursen den 4. maj 2015) på 2,5 % lånet. Banken har under klagesagen vedstået dette tilbud.

Banken har endvidere betalt en erstatning på 7.025 kr. til klagerne for manglende rettidig opsigelse af de eksisterende lån.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge banken at betale yderligere beløb til klagerne.

Klagerne får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.