Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i december 2006.

Sagsnummer:705/2010
Dato:12-01-2016
Ankenævn:John Mosegaard, Kjeld Gosvig Jensen, Inge Kramer, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i december 2006.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i december 2006.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Roskilde Bank

I august 2006 modtog klageren et kampagnebrev fra Roskilde Bank i forbindelse med bankens aktiesalgskampagne i august-september 2006.

Klageren har oplyst, at han i en telefonsamtale med en rådgiver i Roskilde Bank i august 2006 modtog rådgivning om overførsel af hans kapital- og ratepensioner fra et pensionsselskab til Roskilde Bank, og at han traf beslutning om overførsel af pensionerne på et møde med to rådgivere i Roskilde Bank den 16. november 2006. Ved et brev af samme dag anmodede Roskilde Bank pensionsselskabet om at overføre pensionsordningerne til banken.

Klageren har fremlagt en ikke underskrevet aftale om ”Aktiv pensionspleje” med Roskilde Bank vedrørende kapitalpensionen. Af aftalen fremgik, at hans risikovillighed var mellem, og at aftalen skulle løbe i 25 år. Endvidere fremgik blandt andet:

”… Præferenceaktier i … og aktier i Roskilde Bank bliver ikke overvåget og handles kun hvis jeg selv beder om det.

Jeg ønsker at købe for 42.000,00 kr. Roskilde Bank aktier hurtigst muligt. Jeg er klar over at køb af aktier normalt kræver en høj risikoprofil, men kender og er indforstået med risikoen. …

Roskilde Bank aktier i porteføljen bliver ikke overvåget, og de indgår heller ikke i den vægtning som er aftalt i min investeringsprofil. …”

Pensionerne blev overført til Roskilde Bank den 27. december 2006.

Den 28. december 2006 blev der købt 64 styk aktier i Roskilde Bank til kapitalpensionsdepotet til kurs 655, svarende til en kursværdi på 41.920 kr.

Den 19. marts 2007 blev der tegnet tre styk aktier i Roskilde Bank til kapitalpensionsdepotet til kurs 300, svarende til en kursværdi på 1.800 kr.

Den 22. november 2007 underskrev klageren en investeringsprofil, hvoraf fremgik, at hans risikovillighed var mellem med et risikotal på 5 på en skala fra 1 til 10, at hans formue var 1-2 mio. kr., at han havde kendskab til og eventuel erfaring med aktier, obligationer og investeringsbeviser, og at han foretog mellem 0 og 10 værdipapirhandler pr. år. Tidshorisonten var 15 år for hans kapitalpension og 20 år for frie midler og hans ratepension.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

Den 8. december 2010 indgav klageren en klage til Ankenævnet over Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) med krav om erstatning.

Samme måned indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Klagesagen blev sat i bero med henblik på at afvente resultatet af undersøgelsen.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår blandt andet:

”...

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...”

Klageren blev ikke tilbudt erstatning i medfør af forligsaftalen vedrørende købet i december 2006. Klageren blev tilbudt og accepterede erstatning i henhold til forliget for aktietegningen i marts 2007.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal betale erstatning.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at overflytning af pensionerne skete efter rådgivning fra Roskilde Bank i august 2006 og dermed under Roskilde Banks aktiesalgskampagne i 2006. Rådgiveren i banken var en meget aktiv fortaler for, at han skulle købe Roskilde Bank aktier for sine pensionsmidler. Der var ikke grænser for, hvor gode og solide aktierne var. Ifølge rådgiveren ville aktierne snart stige til kurs 1.000.

Processen med overflytning af pensionerne var foranlediget af bankens kampagnemateriale og blev igangsat i kampagneperioden. Selve beslutningen om overførsel skete på mødet med banken den 16. november 2006.

Han var bekendt med, at der er en risiko ved køb af aktier. Bankens rådgivning var imidlertid meget dårlig. Han blev snydt af banken. Investeringsprofilen af 22. november 2007 blev udarbejdet et år efter investeringen, hvilket viser, at han ikke fik en afbalanceret rådgivning.

Aktiv pensionspleje var et produkt, hvor banken skulle passe hans investeringer, og hvor han ikke selv skulle handle værdipapirer.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har anført, at klageren ikke har dokumenteret eller redegjort for forløbet vedrørende købet af aktierne. Klageren har ikke dokumenteret, at banken har handlet ansvarspådragende.

Købet skete som følge af klagerens eget ønske om at købe Roskilde Bank aktier, hvilket også fremgår af aftalen om Aktiv pensionspleje, hvorefter klageren ”ønsker at købe for 42.000,00 kr. Roskilde Bank aktier hurtigst muligt”. Klageren kunne på baggrund heraf ikke være i tvivl om, at køb og salg af Roskilde Bank aktier kun kunne ske på hans initiativ.

Af aftalen fremgik endvidere, at klageren var ”klar over at køb af aktier normalt kræver en høj risikoprofil, men kender og er indforstået med risikoen”. Klageren har bevisbyrden for, at han modtog andre oplysninger end de, der fremgik af aftalen. Det må på baggrund heraf samt under hensyn til det lange forløb fra august til december 2006 lægges til grund, at klageren fik en afbalanceret rådgivning i forbindelse med købet af aktierne.

Klagerens oplysninger om, at hans bankrådgiver skulle have oplyst, at aktierne snart ville stige til kurs 1.000, er udokumenterede. En bevisvurdering af, hvilke oplysninger klageren har modtaget fra sine rådgivere, kræver en vidneafhøring og bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Hvis klageren ikke ønskede at acceptere risikoen ved at investere i Roskilde Bank aktier på baggrund af kursudviklingen på Roskilde Bank aktien, havde klageren haft rig mulighed for at sælge aktierne.

Der var først krav om udarbejdelse af en investeringsprofil fra 1. november 2007.

Ankenævnets bemærkninger

Det fremgår af forligsaftalen af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier, at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken, og at Roskilde Banks kunderådgivere var blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning. Det fremgår endvidere af forligsaftalen, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner. Ankenævnet tiltræder denne vurdering.

Finansiel Stabilitet har under sagen imødekommet en del af klagen, idet klageren har fået erstatning i henhold til forliget mellem Finansiel Stabilitet og Forbrugerombudsmanden for aktierne købt i forbindelse med bankens aktiesalgskampagne i marts-april 2007.

Klagen angår herefter købet af Roskilde Bank aktier for 41.920 kr. den 28. december 2006, der fandt sted mellem de to aktiesalgskampagner.

Klageren modtog et kampagnebrev i august 2006.

Klageren har anført, at han i en telefonsamtale med en rådgiver i Roskilde Bank i august 2006 modtog rådgivning om overførsel af hans pensioner fra et pensionsselskab til Roskilde Bank og om placering af en del af midlerne i Roskilde Bank aktier, og at han traf beslutning om overførsel af pensionerne på et møde med to rådgivere i Roskilde Bank den 16. november 2006.

Ankenævnet finder, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, efter at parterne har afgivet mundtlige forklaringer, samt efter at der er foretaget afhøring af relevante vidner under strafansvar. Dette vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af vedtægternes § 7, stk. 1, at Ankenævnet derfor må afvise at afgøre sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.