Spørgsmål om tre overførsler foretaget af banken var berettiget.

Sagsnummer:997/2009
Dato:28-12-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Carsten Holdum, Jørn Ravn, Erik Sevaldsen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Overførsel - almindelige konti
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Passivitet - overførsel til tredjemands konto
Ledetekst:Spørgsmål om tre overførsler foretaget af banken var berettiget.
Indklagede:Eik Dank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter


Indledning.

Denne sag vedrører, om Eik Bank Danmark berettiget har kunnet foretage tre overførsler mellem klagernes konti samt et selskabs konto.

Sagens omstændigheder.

Klagerne M og K samt koncernen [X] er kunder i Eik Bank Danmark.

Banken har oplyst, at engagementet med koncernen er på ca. 142.000.000 kr.

Af et fremlagt brev af 12. april 2007 til [X] Ejendomme ApS fremgår:

"…

Meddelelse om pantsætning af anparter

Det skal herved meddeles, at

[M]

har pantsat kr. 125.000,00 anparter i

[X] Ejendomme ApS

til sikkerhed for [X] Ejendomsudvikling ApS engagement i Eik Bank A/S.
Kopi af pantsætningserklæring vedlægges.

…"

Af en fremlagt årsrapport 2008 for [X] Ejendomme ApS fremgår, at selskabet er moderselskab for 8 andre selskaber herunder [X] Ejendomsudvikling ApS og [Y] ApS. Af årsrapporten fremgår desuden:

"…

14. Nærtstående parter

Grundlag for indflydelse

Bestemmende indflydelse:

[K]

Betydelig indflydelse:

[M] Direktør

[M] har afgivet selvskyldnerkaution overfor koncernens samlede engagement med den primære bankforbindelse.

Ejerforhold:
Følgende anpartshaver er optaget i selskabets anpartshaverfortegnelse med en ejerandel på 100 % af anpartskapitalen:

[K]

…"

I juni 2008 indgik klagerne M og K en aftale med banken om en fælles "EIK konto med kredit" på 9.000.000 kr. med konto nr. … -406. Kreditten skulle anvendes i forbindelse med klagernes køb af en sommerhusgrund samt opførelse af et hus derpå.

Den 26. august 2008 overførte banken 1.500.000 kr. fra klagernes fælles konto nr. … -406 til selskabet [X] Ejendomsudvikling ApS’ "EIK konto med kredit" nr. … -967. Banken har anført, at overførslen blev gennemført på baggrund af en telefonisk aftale med M. Saldoen på den fælles kassekredit, som var negativ forud for overførslen, blev herved negativ med -5.650.651,77 kr. Beløbet blev forrentet med en årlig nominel rente på 9,19335 %. Saldoen på [X] Ejendomsudvikling ApS’ konto, som forud for overførslen var positiv med 833.676,66 kr. blev forøget til 2.333.676,66 kr. Beløbet blev forrentet med en årlig nominel rente på 2,75379 %.

Den 25. september 2008 blev klagernes kassekredit nr. … -406 ændret til en "Erhvervskredit" med konto nr. … -843, og selskabet [X] Ejendomsudvikling ApS’ konto nr. … -967 blev ændret til en "Erhvervskredit" med konto nr. … -053. Banken har anført, at banken på grund af skift af IT-system konverterede de forskellige konti.

Af kontoudskrift pr. 30. september 2008 vedrørende konto nr. … -843 fremgår, at kreditmaksimum var 9.000.000 kr.

Af en fremlagt pantsætningserklæring af 10. oktober 2008 fremgår, at M til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse overfor banken, som han eller [Y] ApS har eller måtte få, stiller anparterne i [X] Ejendomme ApS til sikkerhed.

Den 11. december 2008 indgik M en aftale med banken om en "Private Banking konto" nr. … -835 med en kreditfacilitet på 1.000.000 kr. Banken har anført, at kontoen herved blev ændret fra en erhvervskredit, som M allerede havde, og at det blev aftalt at nedsætte kreditmaksimum på klagernes konto nr. … -843 til 8.000.000 kr. Af M’s kreditaftale fremgår:

"…

Genforhandling
Jeg aftaler den videre afvikling eller indfrielse med Eik Bank den 30. juni 2009.

…"

Af bankens "Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger" fremgår:

"…

8. Opsigelse, modregning og ændring af vilkår

Ændring af aftalevilkårene

Ved fastsættelse af vilkår for dit engagement, har Eik Bank lagt vægt på det samlede forretningsomfang med dig.

Foretages der ændringer i forretningsomfanget, som ikke er aftalt med Eik Bank, forbeholder Eik Bank sig ret til samtidig at ændre aftalevilkårene.

Modregning

Eik Bank kan uden forudgående meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende mod dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Eik Bank med mindre andet er aftalt med Eik Bank.

…"

Af kontoudskrift pr. 30. december 2008 vedrørende konto nr. … -843 fremgår, at kreditmaksimum var 8.000.000 kr.

Den 21. august 2009 overførte banken 140.286,87 kr. fra M’s konto nr. … -835 til den fælles "Erhvervskredit" med konto nr. … -843. Banken har anført, at overførslen blev gennemført for at inddække et overskredet kreditmaksimum. Saldoen på konto nr. … -843, som var negativ forud for overførslen, blev herved nedbragt til
-8.000.000 kr. Saldoen M’s konto, som forud for overførslen var positiv med 170.765,55 kr. var herefter på 30.478,68 kr.

Banken har oplyst, at banken den 5. oktober 2009 overførte 142.926,99 kr. fra indeståendet på K’s konto, da den fælles konto nr. … -843 var negativ med 8.142.926,99 kr.

Det er under sagen oplyst, at M er taget under personlig konkursbehandling. Kurator har meddelt, at krav, som måtte følge af Ankenævnets afgørelse, alene med frigørende virkning kan udbetales til konkursboet.

Parternes påstande.

Klagerne har den 11. september 2009 indbragt sagen for Ankenævnet, der forstår påstanden således, at Eik Bank Danmark til klagernes advokat skal betale beløbene 1.500.000 kr., 140.286,87 kr. og 142.926,99 kr. svarende til overførslerne, som blev gennemført af banken den 26. august 2008, 21. august 2009 og 5. oktober 2009. Banken skal desuden friholde klagerne for debiterede renter som følge af overførslerne.

Eik Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har vedrørende overførslen den 26. august 2008 på 1.500.000 kr. bl.a. anført, at hverken M eller K har givet samtykke hertil. I det omfang bankens fremlagte kontoudskrifter med rådgiverens påførte noteringer udgør dokumentation for autorisation til overførslen giver dette anledning til bekymring vedrørende klagernes midler og engagement i øvrigt med banken. Materialet kan ikke tillægges betydning.

Klagernes rådgiver skulle efter det oplyste være blevet afskediget samme dag, som nærværende sag blev rejst overfor banken.

Bankens forklaring om en praksis med telefoniske overførselsaftaler er konstrueret til lejligheden. Det bestrides, at der ikke forligger skriftlig dokumentation for overførsler i øvrigt.

Bankens engagement med koncernen havde ikke betydning for deres oprettelse af den fælles kredit til brug for sommerhusejendommen. Banken tilbød dem kreditten til brug for overtagelse af ejendommen, som vedrørte et nødlidende engagement med en anden af bankens kunder.

Overførsel af midlerne den 25. september 2008 fra den fælles kredit til [X] Ejendomsudvikling ApS havde således intet at gøre med istandsættelsen af ejendommen, hvilket også er medgivet af banken. Overførslen var et udslag af bankens praksis med uanmodet at overføre midler mellem konti tilhørende de for sagen omhandlede personer uansat om de var fysiske eller juridiske. Klagerne kan som følge af overførslen ikke afslutte moderniseringen af sommerhuset.

Koncernen [X] var på daværende tidspunkt en stor koncern med ca. 35 medarbejdere og med store overførsler selskaberne imellem, hvorfor overførslen af de 1.500.000 kr. ikke gav anledning til særlig bemærkning.

Det bestrides, at de har modtaget kontoudskrifter, som kunne gøre dem opmærksom på overførslen. M havde desuden ikke netbank på dette tidspunkt. Da M efterfølgende fik adgang til netbank, fremgik overførslen ikke.

Den af banken påberåbte afgørelse 277/2006 er ikke relevant for nærværende sag, da selskabet ikke er ejet af M og han ikke selv overførte midler på det daværende tidspunkt.

Klagerne har vedrørende overførslen den 21. august 2009 på 140.286,87 kr. anført, at overførslen skete til trods for, at kreditmaksima på 9.000.000 kr. ikke var overskredet på den fælles konto nr. … -843. Det fremgår intetsteds, at etableringen af M’s kredit på 1.000.000 kr. skulle medføre en samtidig reduktion af maksima til 8.000.000 kr. på den fælles kredit.

Klagerne betalte en provision på 90.000 kr. ved oprettelsen af den fælles kredit, og M betalte omkostninger ved oprettelsen af sin kredit. Det giver næppe mening at oprette en ny kreditfacilitet, hvis eneste formål efter bankens argumentation synes at være en gebyrindtægt.

Bankens henvisning til bankens "Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger" vedrørende ændringen af kreditmaksima er ikke anvendelig, idet de påståede ændringer netop skete efter aftale med banken. Banken er således ikke blevet forholdt oplysninger af nogen karakter og der er således ikke sket en ændring, der ikke var aftalt med banken.

De har ikke modtaget kontoudskriften pr. 30. december 2008, hvoraf det fremgår, at kreditmaksimum på den fælles kredit var blevet nedsat til 8.000.000 kr. En så væsentlig nedsættelse af en kreditfacilitet skal for at ske med frigørende virkning i et forbrugerforhold i forbindelse med et ombygningsprojekt formidles utvetydigt og ikke lemfældigt og skjult som i nærværende tilfælde.

Beløbet på 140.286,87 kr. blev trukket fra M’s konto, hvor låneaftalen var udløbet den 30. juni 2009.

Banken har desuden uberettiget overført et beløb fra K’s konto til den fælles konto.

Banken har betragtet M som ejer af koncernen [X], og har sammenblandet K og M’s private konti med koncernens konti.

Banken skal ikke tilbageføre de uberettigede overførsler, men skal i stedet betale beløbene til deres advokat, da dette er kontohavernes instruks. Bankens praksis med hensyn til disponering over deres konti er derudover rigelig begrundelse for, hvorfor klagerne ønsker midlerne flyttet. At banken i givet fald skulle få et yderligere udestående beror på egne forhold, idet selskabet som beløbet er overført til, er gået konkurs. De skal ikke bære risikoen herved.

Eik Bank Danmark har vedrørende overførslen på 1.500.000 kr. bl.a. anført, at overførslen var aftalt telefonisk med M.

Klagerne har løbende modtaget kontoudskrifter og årsopgørelser vedrørende deres konti herunder i forbindelse med konverteringen af deres konti i september 2008.

Trods løbende kontakt med klagerne gjorde de ikke i ca. 1 år indsigelse mod overførslen. De har herved udvist retsfortabende passivitet. Der henvises til nævnets praksis i afgørelsen 277/2006.

Klagernes manglende indsigelse må tolkes som et udtryk for anerkendelse af aftalen om overførsel af beløbet.

Klagerne har henset til beløbets størrelse utvivlsomt været bekendt med overførslen.

[X] Ejendomsudvikling ApS, hvor M er direktør, har ikke stillet spørgsmål til det overførte beløb, som efterfølgende løbende er blevet forbrugt til selskabets drift.

Banken har vedrørende overførslen på 140.000 kr. anført, at nedsættelsen af kreditmaksimum på konto nr. … -843 til 8.000.000 kr. er sket i overensstemmelse med pkt. 8 i bankens "Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger".

Klagerne har løbende modtaget udskrifter, hvoraf det fremgår, at kreditmaksimum er 8.000.000 kr.

Banken har i henhold til de almindelige betingelser mulighed for at modregne forfaldne krav i ethvert tilgodehavende.

Banken var berettiget til at inddække overtrækket på klagernes konto nr. …
-843 ved at modregne i indeståendet på M’s konto nr. … -835.

M’s konto fortsatte efter den 30. juni 2009, som en almindelig indlånskonto uden kreditfacilitet, idet kreditten da var uudnyttet og kontoen i plus.

Såfremt banken skal tilbageføre de overførte beløb, skal dette ske til de konti, hvorfra de kom. Beløbene skal ikke udbetales til klagernes advokat. Bankens udestående med klagerne ville herved blive forøget.

M har ved pantsætningerne i april 2007 og oktober 2008 bevidst og gentagne gange pantsat aktiver, som ikke tilhørte ham, hvorved M personligt og [X] koncernen, hvor han var ansat som eneste direktør, har opnået en ikke ubetydelig belåning i banken. M har bevidst holdt banken i vildfarelse omkring ejerskabet af [X] Ejendomme ApS.

Banken bestrider klagernes påstand om, at deres rådgiver blev afskediget i forbindelse med deres spørgsmål til sagen, hvilket allerede er blevet oplyst overfor klagernes advokat i forbindelse med en klage indgivet til Finanstilsynet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Eik Bank Danmark har bl.a. anført, at overførslen den 26. august 2008 på 1.500.000 kr. var aftalt med M. Dette bestrides af klagerne. De bestrider desuden bl.a. at have modtaget udskrifter fra banken, som kunne gøre dem opmærksom på overførslen.

Banken har vedrørende de øvrige omtvistede overførsler bl.a. anført, at banken havde mulighed for at gennemføre modregning, da kreditmaksimum på klagernes fælles kredit på 8.000.000 kr. var overskredet. Maksimum var ifølge banken nedsat fra 9.000.000 kr. i forbindelse med etableringen af M’s kredit på 1.000.000 kr., hvilket fremgår af kontoudskriften pr. 30. december 2008. Klagerne bestrider bl.a. modtagelsen af denne kontoudskrift.

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens forskellige forhold forudsætter en bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Klagen afvises derfor i medfør § 7, stk. 1. i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.