Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage vedrørende opsigelse af en erhvervskonti

Sagsnummer:368/2019
Dato:19-11-2019
Ankenævn: John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Finn Borgquist
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage vedrørende opsigelse af en erhvervskonti
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne klage vedrører Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage vedrørende opsigelse af en erhvervskonto.

Sagens omstændigheder

Klagerens firma havde to erhvervskonti i Lån & Spar Bank.

Ved et brev af 25. september 2019 opsagde banken kontiene pr. den 1. november 2019 med henvisning til bankens Almindelige forretningsbetingelser – Erhverv pkt. 9.

Klageren gjorde indsigelse mod opsigelserne og anmodede banken om at revurdere sagen eller at forlænge varslet.

Ved en e-mail af 3. oktober 2019 til Ankenævnets sekretariat spurgte klageren, om han havde mulighed for at klage over opsigelsen til Ankenævnet.

Sekretariatet svarede, at ifølge Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4 behandler Ankenævnet klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende falder i øvrigt uden for Ankenævnets kompetence. Da klagen vedrørte en erhvervskonto, var det sekretariatets opfattelse, at klagen ikke var omfattet af Ankenævnets kompetence.

I en ny e-mail anførte klageren, at det var hans opfattelse, at klagen kunne behandles, fordi den ikke adskilte sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Sekretariatet svarede, at vilkårene for en erhvervskonto adskiller sig væsentligt fra vilkårene på en privatkonto, og at det derfor stadig var sekretariatets opfattelse, at en eventuel klage vil blive afvist af Ankenævnet.

Stadig den 3. oktober 2019 indgav klageren en klage over Lån & Spar Bank til Ankenævnet med påstand om principalt frafald af opsigelserne subsidiært dækning for omkostningerne ved et bankskifte.

Ved et brev af ligeledes 3. oktober 2019 til klageren i Ankenævnets digitale klageportal oplyste sekretariatet, at indgivelsen af klagen på baggrund af den forudgående e-mailkorrespondance blev opfattet som en anmodning om, at få sekretariatets afvisning indbragt for Ankenævnet.

Påstand

Klageren har nedlagt påstand om, at sagen skal realitetsbehandles.

Argumenter

Klageren har anført, at kontiene vedrører hans virksomhed som selvstændig rådgivende ingeniør.

Ankenævnet bør behandle klagen, da den ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerens erhvervsvirksomhed havde to erhvervskonti hos Lån & Spar Bank. Banken opsagde kontiene med henvisning til bankens Almindelige forretningsbetingelser – Erhverv pkt. 9. En stillingtagen til, om opsigelsen var berettiget, ville indebære en fortolkning af disse erhvervsvilkår, som adskiller sig væsentligt fra vilkårene for privatkunder.

Klagen vedrører således en erhvervsvirksomhed og adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Klagen falder derfor uden for Ankenævnets kompetence, jf. vedtægternes § 2, stk. 3 og 4.

Ankenævnet tiltræder herefter sekretariatets afvisning af klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.