Indsigelse mod gennemførelse af stop-loss ordre om køb af indeks CFD’er.

Sagsnummer:204/2019
Dato:07-09-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Jesper Claus Christensen, Peter Stig Hansen, Ida Marie Moesby og Finn Borgquist
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Værdipapirer - afregningskurs
Ledetekst:Indsigelse mod gennemførelse af stop-loss ordre om køb af indeks CFD’er.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod gennemførelse af en stop-loss ordre om køb af indeks CFD’er.

Sagens omstændigheder

Klageren blev i juni 2017 kunde i Saxo Bank, hvor hun åbnede en konto og underskrev en ”Client application form”.

I sagen er fremlagt en hensigtsmæssighedstest af 2. februar 2018, hvoraf fremgik, at klageren var klassificeret som en professionel kunde, idet alle bankens produkter: Forex Spot, Forex Options, CFD’er (Contract for Difference), Stocks, Futures, Listed options, ETC’er (Exchange Traded Commoditites), ETN’er (Exchange Traded Notes), ETF’er (Exchange Traded Funds) og Complex ETF’er (Exchange Traded Funds) var ”appropriate”/hensigtsmæssige for klageren.

Banken har fremlagt et af banken udarbejdet ”DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION” for CFD Indices af 16. august 2017, der blandt andet indeholdt oplysning om, at produktets risikoindikator var 7 på en skala fra 1 til 7 samt følgende oplysninger:

” HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

TYPE

Dette er en Contract for Difference (CFD). Den giver dig mulighed for indirekte (også kaldet “syntetisk”) eksponering mod et underliggende produkt eller et finansielt instrument (for eksempel mod et værdipapir, en råvare eller et indeks). Du vil ikke have en direkte interesse i det underliggende produkt/finansielle instrument. Du kan dermed opnå gevinster eller lide tab som et resultat af kurs- eller værdibevægelser relateret til det underliggende produkt eller finansielle instrument, du er indirekte eksponeret mod.

Besøg home.saxo for at få flere oplysninger om den CFD på indeks, vi kan tilbyde.

MÅL

Målet med CFD-handel er at opnå eksponering mod bevægelser relateret til et finansielt produkt, benchmark eller instrument uden at eje det. Dit afkast afhænger af størrelsen af det underliggende instruments performance (eller bevægelse) og størrelsen af din position. Hvis du for eksempel tror, at værdien af et aktieindeks vil stige, kunne du købe et antal CFD’er (“gå langt”) med henblik på at sælge dem senere, når de har fået en højere værdi. Forskellen mellem købskursen og din efterfølgende salgskurs ville udgøre din gevinst, minus eventuelle relevante omkostninger (beskrevet nedenfor). Hvis du tror, at værdien af et indeks vil falde, kunne du sælge et antal CFD’er (“gå kort”) til en bestemt værdi i forventning om at købe dem tilbage senere til en lavere værdi, end du tidligere accepterede at sælge dem for, med det resultat at Saxo Bank betaler dig differencen, minus eventuelle relevante omkostninger (beskrevet nedenfor). Hvis det underliggende instrument imidlertid bevæger sig i den modsatte retning, og din position lukkes, ville du skylde Saxo Bank et beløb svarende til dit tab (oven i eventuelle omkostninger).

Dette produkt handles sædvanligvis på margin. Margin henviser til brug af en lille kapital til at understøtte en investering med en større eksponering. Det skal bemærkes, at marginhandel kræver ekstra forsigtighed, for selv om man kan opnå store gevinster, hvis kursen bevæger sig i gunstig retning, løber man også en risiko for omfattende tab, hvis kursen bevæger sig i den forkerte retning.

Du kan finde flere oplysninger om marginhandel her.

EGNET DETAILINVESTOR

Handel med dette produkt vil ikke være egnet for alle. Produktet vil sædvanligvis blive anvendt af personer, som generelt gerne vil opnå kortsigtede eksponeringer mod finansielle instrumenter/markeder, som bruger (handler med) penge, de har råd til at tabe, som har en diversificeret investerings- og opsparingsportefølje, som har en høj risikotolerance, og som forstår virkningen af og risiciene forbundet med marginhandel.

LØBETID

CFD’er på indeks er “execution only”-produkter og har derfor generelt ikke noget fast eller foreslået udløbstidspunkt. Det er op til dig selv at åbne og lukke din position; din position vil dog kun blive holdt åben i det omfang, du har disponibel margin.

Du kan finde flere oplysninger om de enkelte underliggende investeringsmuligheder her.”

Den 2. januar 2019 kl. 15:50 (gmt) afgav klageren på bankens elektroniske handelsplatform en ordre om salg af 50 CFD US500.I (en indeks CFD’er) som en markedsordre, der blev gennemført til en pris på 2.488,41 USD. Hun indlagde efterfølgende en købsordre på 50 CFD US500.I som en såkaldt stop-loss ordre til 2.520,30 USD. Kl. 18:59 (gmt) blev ordren automatisk gennemført af banken og afregnet over for klageren til 2.520,36 USD. Klageren har oplyst, at hun herved led et tab på 1.597,50 USD.

Banken har fremlagt en udskrift fra klagerens aktivitetslog i bankens handelssystem, hvoraf blandt andet fremgik:

” 02-Jan-2019 18:31:25 … Changed CFD order to Buy 50 US500.I @ 2520.30 stop if traded G.T.C. …

02-Jan-2019 18:59:49 … Hit time on 02-Jan-2019 18:59:49.127, price 2520.36, VWAP price 2520.36, exec. price 2520.36 (imp fut price 2520.499). Bid/Ask 2519.46/2520.36. Autoexecutable Ok (0)

02-Jan-2019 18:59:49 … CFD trade executed to Buy 50 US500.I @ 2520.36 …”

Klageren gjorde over for banken indsigelse mod, at banken havde gennemført stop-loss ordren. Hun anførte, at det fremgik af data fra den 2. januar 2019 fra bankens handelsplatform, at den maksimale pris var 2.519,49 USD og dermed ikke nåede stop-loss ordren på 2.520,30 USD.

Banken fastholdt, at stop-loss ordren blev gennemført korrekt.

Banken har fremlagt en oversigt over alle klagerens CFD-handler gennemført i perioden fra hun blev kunde i banken i juni 2017 til sommeren 2019. Heraf fremgår, at klageren i alt har gennemført 148 CFD-handler, herunder 134 handler i US500.I.

Parternes påstande

Den 15. maj 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal erstatte hende 1.597,50 USD samt 10.000 DKK for hendes tidsforbrug på sagen.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens indeks CFD, CFD US500.I, var relateret til det amerikanske S&P500 indeks. Data fra bankens handelsplatform for dette indeks den 2. januar 2019 viste, at den maksimale pris var 2.519,49 USD og dermed ikke nåede prisen i stop-loss ordren. Hendes ordre burde derfor ikke være blevet gennemført til 2.520,36 USD. Hun led som følge heraf et tab på 1.597,50 USD.

Ifølge banken blev ordren gennemført på grundlag af prisen på futurekontrakten E-mini 500 S&P (ESH9), der er et andet produkt end S&P500 indekset. Der var tale om to forskellige produkter med forskellige navne, priser og tekniske data. Banken solgte hende således et andet produkt end det, som hun ønskede.

Der var ingen information på bankens handelsplatform om, at handel med CFD US500.I blev afregnet til prisen på E-mini 500 S&P. Hun har, som oplyst af banken, 134 gange tidligere handlet CFD US500.I, men har ikke tidligere handlet til prisen på E-mini 500 S&P.  Hun vidste ikke, at hun risikerede, at hendes stop-loss ordre for CFD US500.I ville blive gennemført på grundlag af prisen for E-mini 500 S&P.

Banken er efterfølgende kommet med en forklaring om, at hendes ordre blev afregnet til ask-prisen for CFD US500.I, og at ask-prisen ikke var standardindstillingen på handelsplatformen. Dette var der heller ikke nogen information om på bankens handelsplatform.

Hun har brugt uforholdsmæssigt meget tid på sagen og kræver, at banken, udover at dække tabet ved den uberettigede gennemførsel af hendes stop-loss ordre, betaler hende 10.000 kr. svarende til hendes tidsforbrug i sagen.

Saxo Bank har anført, at CFD US500.I er en indeks CFD’er, der blandt andet er baseret på den underliggende indeks future, Esc1 E-mini 500 S&P. Der er tale om et OTC produkt, som specifikt udbydes af Saxo Bank. Banken stiller løbende bid-priser (salgspriser for kunder) og ask-priser (købspriser for kunder) for produktet.

Der findes ikke nogen detaljeret beskrivelse af, hvilke underliggende instrumenter, der anvendes til prisfastsættelsen for CFD US500.I. Banken bruger en række instrumenter (som regel futures) til at konstruere prisen, I prisfastsættelsen indgår blandt andet det amerikanske benchmark-indeks S&P500 (et aktieindeks over 500 store amerikanske virksomheder) og prisen på en future kontrakt ”Esc1 E-mini 500 S&P” (i januar 2019 var det prisen på Esc1 E-mini 500 S&P med udløb i marts 2019, også kaldet ”ESH9”). CFD US500.I har til hensigt at ”skygge” prisudviklingen af det amerikanske indeks S&P500 (som ikke kan handles, da det blot er et reference indeks) på bedst mulig vis.

En stop-loss ordre er en almindelig stop-ordre, men udtrykket stop-loss ordre bruges oftest i samspil med en i forvejen åben position (modsat retning).

Klageren kunne til enhver tid se de aktuelle købs- og salgspriser for US500.I i handelsvinduet på handelsplatformen.

Klageren havde endvidere adgang til prisen på US500.I via en række forskellige moduler på handelsplatformen, herunder et graf-modul, som der er fremlagt eksempler på under sagen. Handelsomkostningerne er bygget ind i ”spread’et” på indeks CFD’er, dvs. den pris, kunden handler til, er forskellig afhængig af, om der er tale om et køb eller et salg.

Idet graf-modulet kun viser én pris ad gangen, kan kunden vælge om det skal være bid- eller ask-prisen der skal vises. Standardindstillingen i handelsplatformen viser bid-prisen for indeks CFD’er, men kunden har selv mulighed for at skifte mellem bid- prisen og ask-prisen. Bid-prisen på tidspunktet for lukningen af klagerens ordre var 2.519.46 USD og ask-prisen var 2.520,36 USD, dvs. at der var et spread på 0,90 USD.

Bankens DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION af 16. august 2017 på bankens hjemmeside indeholdt en generel beskrivelse af indeks CFD’er.

Når der placeres en stop-ordre, er det en passiv ordre, som først bliver aktiveret i det øjeblik, kursen rammer det definerede stop-niveau (trigger level). Så snart stop-niveauet er nået, så effektueres ordren som en markedsordre, dvs. til den bedst mulige pris, der kan sælges/købes til på det pågældende tidspunkt. Idet klageren var ”short”, var det ask-prisen, der var relevant, fordi klageren havde indlagt en købsordre og tilbagekøbte de kontrakter, der var solgt ”short”. Fordi der ikke var nogen pris på 2.520,30 USD, blev ordren eksekveret på ask-prisen på 2.520,36 USD, som var den bedst mulige pris på daværende tidspunkt. Det var således korrekt, at stop-loss ordren blev gennemført som sket.

Eftersom klageren i perioden fra juni 2017 til sommeren 2019 i alt har gennemført 148 CFD-handler, herunder 134 handler i US500.I, burde hun være bekendt med dette.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde været kunde i Saxo Bank siden juni 2017. Af en hensigtsmæssighedstest af 2. februar 2018 fremgik, at klageren var klassificeret som en professionel kunde, idet alle bankens produkter, herunder CFD’er, var ”appropriate”/hensigtsmæssige for klageren.

Banken har i sagen fremlagt en oversigt over alle klagerens CFD-handler gennemført i perioden fra juni 2017 til sommeren 2019. Heraf fremgår, at klageren i alt har gennemført 148 CFD-handler, herunder 134 handler i US500.I.

Den 2. januar 2019 kl. 15:50 (gmt) afgav klageren på bankens elektroniske handelsplatform en ordre om salg af 50 CFD US500.I (en indeks CFD’er) som en markedsordre, der blev gennemført til en pris på 2.488,41 USD. Hun indlagde efterfølgende en købsordre på 50 CFD US500.I som en stop-loss ordre til 2.520,30 USD. Kl. 18:59 (gmt) blev ordren automatisk gennemført af banken og afregnet over for klageren til 2.520,36 USD.

Klageren har anført, at ordren ikke burde være gennemført af banken, idet det fremgik af data fra bankens handelsplatform den 2. januar 2019, at den maksimale pris var 2.519,49 USD og dermed ikke nåede stop-loss ordren på 2.520,30 USD.

Banken har fremlagt en udskrift fra klagerens aktivitetslog i bankens handelssystem for den 2. januar 2019, hvoraf fremgår, at klagerens stop-loss ordre automatisk blev gennemført til 2.520,36 USD, idet ask-prisen (købsprisen) for CFD US500.I på tidspunktet for gennemførelsen af ordren på 2.520,36 USD oversteg stop-loss ordren på 2.520,30 USD.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte bankens oplysning om, at klagerens stop-loss ordre, der var en købsordre, blev udløst af ask-prisen på CFD US500.I. Denne udgjorde på tidspunktet for gennemførelsen af ordren 2.520,36 USD.

Ankenævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at banken begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af klagerens stop-loss ordre.

Ankenævnet finder endvidere ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren som godtgørelse for den tid, hun har brugt på sagen. For så vidt angår tiden efter indgivelsen af klagen til Ankenævnet følger det direkte af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger ved ankenævnsbehandlingen til den anden part. Klageren får derfor ikke medhold i kravet om godtgørelse for omkostninger.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.