Indsigelse mod lukning af indlånskonto grundet flytning til Iran.

Sagsnummer:101/2018
Dato:18-09-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Peter Stig Han-sen, Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod lukning af indlånskonto grundet flytning til Iran.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod lukning af indlånskonto grundet flytning til Iran.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sydbank, hvor han havde en indlånskonto.

Den 5. maj 2017 traf Ankestyrelsen afgørelse om, at klageren kunne få dispensation i medfør af lov om social pension § 3, stk. 4 til at tage sin pension med til Iran.

Ultimo 2017 flyttede klageren, der er iransk statsborger, fra Danmark til Iran. Den 5. december 2017 opgjorde banken klagerens konto og lukkede denne. Ved e-mail af 26. januar 2018 til banken gjorde klageren indsigelse mod lukningen.

Den 31. januar 2018 svarede banken, at den fastholdt lukningen af kontoen, og at lukningen var begrundet i, at klageren var bosat i et land, som lå uden for bankens forretningsområde. Banken oplyste endvidere, at den havde undersøgt og erfaret, at Udbetaling Danmark havde mulighed for at udbetale penge til en udenlandsk konto, og at nærmere information herom kunne fås på borger.dk’s hjemmeside.

Af et fremlagt uddrag fra borger.dk fremgår:

Hvordan bliver min pension udbetalt i udlandet?

… Du kan vælge at få sat din pension ind på en lokal konto i stedet for en dansk. Men vær opmærksom på, at du så selv skal betale gebyrer, og at udbetalingen af din pension sker i den valuta, der bliver brugt i dit bopælsland.

Her finder du blanketter til valg af bankkonto:

Oplys konto i Danmark

Oplys konto i udlandet…”

Ved e-mail til klageren af 1. marts 2018 meddelte Udbetaling Danmark, at Udbetaling Danmark havde forsøgt at sende pensionen til en tyrkisk konto, men at Udbetaling Danmarks bank havde afvist betalingen, da klageren havde bopæl i Iran. I to udaterede meddelelser til klageren anførte Udbetaling Danmark v/International Pension endvidere:

”Vi har undersøgt, om vi har mulighed for at udbetale din pension mens du har bopæl i Iran. Vi har desværre ikke fundet en løsning, der gør, at vi kan udbetale til din tyrkiske konto, da indbetalingen bliver stoppet i banken pga. din bopæl i Iran. Vi vil gerne udbetale din pension til dig, men pga. sanktionerne vil bankerne ikke videresende din pension til dig. Hvis du har mulighed for at oprette en dansk konto, eller bliver medindehaver af en dansk konto, kan vi udbetale dertil. Du kan evt. kontakte ambassaden og høre, om, de har mulighed for at hjælpe. …

Da du bor i Iran kan vores bank ikke udbetale til dig, uanset om du har en konto i Iran eller Tyrkiet. Derfor henviser vi endnu engang til at du skal kontakte Dansk Flygtningehjælp, da de kan vejlede dig om oprettelse af en dansk konto. Vi kan desværre ikke gøre noget på grund af sanktioner.”

Parternes påstande

Den 17. marts 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal genåbne hans konto.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har lukket hans konto. Ankestyrelsen har afgjort, at han kan tage sin pension med til Iran, selvom der er sanktioner mod Iran. For at modtage pensionen skal han have en dansk konto. Pensionen er nødvendig for, at han kan overleve i Iran. Han har ikke modtaget penge fra Udbetaling Danmark, siden banken lukkede kontoen. Som følge heraf er han ved at miste sin lejlighed og få stoppet sine behandlinger. Han er meget syg og har alene familie, der kan hjælpe ham, i Iran.

Sydbank har anført, at banken er ikke forpligtet til at tilbyde en basal betalingskonto til klageren, da han ikke har ophold i et EU/EØS land, jf.  § 11, stk. 2 i lov om betalingskonti. Banken var endvidere berettiget til at opsige kontoen, da klageren flyttede uden for EU/EØS, jf. lovens § 13, stk. 1 nr. 4.

Som banken har forstået, skal udbetalingerne fra Udbetaling Danmark videreoverføres til Iran, så klageren kan betale sine udgifter i Iran. Da banken er ikke forpligtet til at stille en konto til rådighed for klageren, er banken heller ikke forpligtet til at finde en løsning, hvorefter klageren kan få pension fra Udbetaling Danmark overført til Iran. Banken vil - i lighed med andre banker - ikke overføre beløb til Iran.

Det fremgår af den fremlagte udskrift fra borger.dk, at klageren kan få sin pension indsat på en lokal konto i stedet for en dansk, og at klageren således kan få sin pension udbetalt, selvom han ikke har en dansk konto. Af Udbetaling Danmarks e-mail af 1. marts 2018 kan udledes, at betalinger afvises på grund af bopæl i Iran.

Ankenævnets bemærkninger

 

Klageren var kunde i Sydbank. I slutningen af 2017 flyttede klageren til Iran, og i december 2017 opsagde banken klagerens konto.

Banken kunne efter lov om betalingskonti § 13, stk. 1 nr. 4 opsige klagerens konto, da han flyttede uden for EU/EØS. Banken er ikke forpligtet til at stille basal betalingskonto til klageren, da han ikke har ophold i et EU/EØS land, jf.  § 11, stk. 2 i lov om betalingskonti.

Fire medlemmer - John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Peter Stig Hansen og Finn Borgquist - udtaler:

Vi finder heller ikke, at banken er forpligtet til at stille en basal indlånskonto til rådighed for klageren i medfør af § 15 i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder. Vi bemærker herved, at det af banken i e-mail af 31. januar 2018 anførte om, at klageren er bosat i et land, der ligger uden for bankens forretningsområde, må anses for at være en saglig grund til at nægte at oprette en basal indlånskonto i medfør af bekendtgørelsen.

Vi stemmer herefter for, at klageren ikke får medhold i klagen.

Vi er ikke bekendt med, om klageren har mulighed for at klage til Ankestyrelsen over, at Udbetaling Danmark efter det oplyste ikke kan udbetale pensionen til klagerens konto i Iran eller Tyrkiet.

Et medlem - Troels Hauer Holmberg - udtaler:

I henhold til §15 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder har privatkunder ret til en indlånskonto, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne modtage løn og andre ydelser her i landet. Det fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen, at det samme gør sig gældende for personer bosat i udlandet med tilsvarende behov, f.eks. med midlertidigt arbejdsophold, studieophold eller lignende i Danmark.

På den baggrund finder jeg, at retten til en konto i et dansk pengeinstitut som udgangspunkt gælder for både personer bosat i Danmark og i udlandet. Det afgørende er, om der kan påvises et reelt behov for at modtage løn eller andre ydelser her i landet. En sådan interesse foreligger i nærværende sag, hvor Ankestyrelsen har givet klageren dispensation i medfør af lov om social pension til at tage sin pension med til Iran. At klageren er bosiddende uden for Sydbanks forretningsområde kan ikke i sig selv føre til et andet resultat, da klageren ønsker en konto i Danmark. Klageren bærer selv risikoen for, at der kan være hindringer forbundet med at få adgang til midlerne på kontoen i Danmark.

Jeg stemmer herefter for, at Sydbank skal tilbyde klageren en basal indlånskonto.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.