Indsigelse mod gebyr trukket ved kontanthævninger med MasterCard.

Sagsnummer:139/2005
Dato:11-10-2005
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod gebyr trukket ved kontanthævninger med MasterCard.
Indklagede:BG Bank (Danske Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens indsigelse mod indklagedes rådgivning ved klagerens etablering af et MasterCard, som klageren bl.a. anvendte til kontanthævninger, hvilket medførte gebyrer for klageren.

Sagens omstændigheder.

I foråret 2004 fik klageren udstedt et MasterCard, som blev tilknyttet klagerens lønkonto hos indklagede.

Klageren har om baggrunden for udstedelsen af kortet oplyst, at hun periodevis måtte overtrække sit maksimum på lønkontoen bl.a. i forbindelse med udlæg for sin arbejdsgiver. Indklagedes medarbejder rådede hende derfor til at etablere et MasterCard, idet kortets anvendelse ikke var forbundet med gebyrer eller renter.

I april måned 2005 rettede klageren henvendelse til indklagede i anledning af, at hun havde konstateret, at der blev trukket et gebyr, hver gang hun anvendte sit MasterCard til hævning af kontantbeløb. Hun havde beregnet, at hun i perioden fra den 24. februar 2004 til den 18. april 2005 havde betalt 6.200 kr. i gebyrer.

Ved skrivelse af 3. maj 2005 besvarede indklagede henvendelsen og anførte, at klagerens ønske om kortets udstedelse havde været begrundet i, at hun ønskede at anvende kortet "hvor hun skulle lægge ud for sit firma". Det var ikke på tale, at kortet skulle anvendes til kontanthævninger, hvortil hun kunne anvende sit Visa/Dankort. Indklagede henviste til, at gebyret på 50 kr. pr. hævning fremgik af materialet udleveret til klageren i forbindelse med kortets oprettelse. Indklagede afviste derfor at godtgøre klageren noget beløb.

Af indklagedes oplysningsmateriale om Mastercard'et fremgår bl.a.:

"Hvad koster det ?

… Du kan se hvad der koster at bruge BG MasterCard i prislisten som du finder www. BGbank.dk."

Af indklagedes "Prisliste BG MasterCard" fremgår:

"…

Gebyr pr. kontantudbetaling.

Bankens pengeautomater, Teleterminaler samt i kassen

1%., min. 20 kr.

Øvrige udbetalingssteder

2%., min. 50 kr.

…"

Af fremlagte kontoudtog fremgår, at der i forbindelse med hver kontanthævning ved anvendelse af Mastercard'et er debiteret et gebyr på 50 kr. eller 20 kr.

Parternes påstande.

Klageren har den 19. maj 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at refundere de betalte gebyrer.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagedes medarbejder rådgav hende til at oprette kortet for at undgå gebyrer og renter.

Hun blev ikke gjort ordentlig opmærksom på, at det var forbundet med gebyr at anvende kortet ved en kontanthævning. Hun har i flere tilfælde hævet mindre beløb uden at være klar over, at det kostede 50 kr. pr. gang. Hun kunne alternativt blot have anvendt sit Visa/Dankortet, som er gratis.

Hun etablerede alene kortet som følge af medarbejderens rådgivning herom.

Indklagede har anført, at klageren i forbindelse med oprettelsen af kortet modtog faktasiden BG MasterCard, MasterCard Kortbestemmelser og Prisliste BG MasterCard. Af materialet fremgår, at der er et særskilt gebyr ved brug at kortet som kon­tant­hævekort. Hævegebyrerne fremgår også ved skiltning ved det enkelte udbetalingssted.

Klageren har månedligt modtaget kontoudtog, hvoraf gebyrerne er fremgået. For eksempel for september 2004 er der hævet 13 gebyrer á 50 kr. og et gebyr á 20 kr. Inden for det seneste år forud for klagens indgivelse er der over 120 gange kontanthævningsgebyr.

Det er klagerens ansvar at gøre sig bekendt med, hvilket gebyr som måtte knytte sig til anvendelsen af MasterCard'et. Klageren har forsømt at kontrollere sine kontoudtog.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter det oplyste om baggrunden for udstedelsen af klagerens MasterCard havde indklagedes medarbejder ikke særlig anledning til at fremhæve gebyret ved anvendelse af kortet som hævekort. Gebyret fremgik af den prisliste, klageren fik udleveret i forbindelse med kortets udstedelse. Endvidere fremgik de opkrævede gebyrer af de kontoudtog, som klageren løbende modtog.

På den anførte baggrund finder Ankenævnet ikke grundlag for at tage klagerens påstand om godtgørelse af de opkrævede gebyrer til følge, hverken helt eller delvis.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.