Krav om nedsættelse af rente på lån.

Sagsnummer:430/2019
Dato:08-06-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Michael Reved, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Udlån - rente
Udlån - omlægning
Ledetekst:Krav om nedsættelse af rente på lån.
Indklagede:Merkur Andelskasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om nedsættelse af rente på lån.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Merkur Andelskasse.

Ved udgangen af 2014 havde klageren to lån i andelskassen (lån nr. -907 og -674) med en restgæld på henholdsvis 40.717 kr. og 91.973 kr. Andelskassen har oplyst, at renten i juli 2015 udgjorde 10,6 % p.a. på lån nr. -907 og 9,1 % p.a. på lån nr. -674, og at der var en kautionist på det ene lån.

Den 14. juli 2015 underskrev klageren et gældsbrev vedrørende et lån på 80.000 kr. i andelskassen med en variabel rente på for tiden 13 % p.a. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.000 kr. til forventet indfrielse i august 2030. Andelskassen har oplyst, at et bevilget overtræk og et studielån blev sammenlagt i lånet.

Den 24. januar 2017 underskrev klageren et gældsbrev, hvorved lånet blev forhøjet med 11.200 kr. til i alt 88.000,73 kr. Renten var variabel, for tiden 13 % p.a. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.000 kr. til forventet indfrielse i maj 2039.

I en e-mail til andelskassen af 22. februar 2019 rejste klageren indsigelse mod rentens størrelse. Andelskassen afviste indsigelsen og anførte, at den gerne så en forhøjelse af den månedlige ydelse.

Andelskassen har fremlagt sin prisliste pr. 1. januar 2020, hvoraf det fremgår, at den pålydende rente for et såkaldt ”personligt lån” i andelskassen var mellem 6 og 13 % p.a., at den pålydende rente på studielån var 9,1 % p.a., og at tillæg til renten ved bevilget overtræk var 5,5 % p.a.

Parternes påstande

Den 19. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Merkur Andelskasse skal nedsætte renten til 8 % med virkning for de seneste 18 måneder. Klageren har endvidere nedlagt påstand om, at indbetalte beløb og rentenedsættelsen skal gå til at nedbringe lånet.

Merkur Andelskasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at renten bør nedsættes med tilbagevirkende kraft. Renterne overstiger den månedlige ydelse, og gælden udgør stadig ca. 85.000 kr. Andelskassen burde fra starten have vidst, at den månedlige ydelse kun dækkede renterne. Hun har gentagne gange forgæves anmodet om at få sat renten ned. Hun ønsker derudover, at det indbetalte beløb går til at nedbringe lånet.

Lånet blev oprettet som følge af et fejlslagent hussalg. Hun endte med to lån, hvoraf andelskassen valgte at indfri det billige lån først, selvom hun flere gange anmodede om, at det dyrere lån skulle indfris først.

Låneforhøjelsen i 2017 skete, da hun under et arbejdsophold i udlandet ikke kunne betale sine regninger i Danmark. Hun bad om et bevilget overtræk. Andelskassen afviste dette og oprettede i stedet et lån, der kostede 1.200 kr. i oprettelse. Andelskassen var ikke interesseret i at samarbejde om en holdbar løsning.

Det er ikke økonomisk muligt for hende at hæve ydelsen.

Merkur Andelskasse har anført, at klageren har fået lån på vilkår, der gælder tilsvarende kunder i andelskassen med lignende kredithistorik. Renten er fastsat ud fra en risikovurdering af den enkelte kunde.

Låneydelsen blev fastsat ud fra klagerens eget ønske. Løbetiden er lang, men lånet afdrages rent faktisk, hvilket fremgår af de oplyste afviklingsforløb i gældsbrevene. Låneydelsen er blevet betalt gennem hele forløbet. Andelskassen har anbefalet klageren at hæve ydelsen med nogle få hundrede kroner, da dette vil afkorte løbetiden markant. Der er alene tale om en anbefaling og ikke et krav fra andelskassen.

Klageren har henvist til en dialog om indfrielse af lån, der skulle have fundet sted før 2018. Da lånet er fra 2015, må dialogen have været før dette tidspunkt. Andelskassen har ikke længere dokumentation for en sådan dialog og mener ikke, at den har betydning for sagen. Sammenlægningen af lånene i 2015 var nødvendig, da klageren ønskede en lavere samlet ydelse. I øvrigt blev lånets vilkår fastsat på ny ud fra klagerens nye situation. Klageren underskrev et gældsbrev, hvori alle vilkår var oplyst.

Ankenævnets bemærkninger

I juli 2015 optog klageren et lån på 80.000 kr. i Merkur Andelskasse med en variabel rente på for tiden 13 % p.a.

Den 24. januar 2017 underskrev klageren et gældsbrev, hvorved lånet blev forhøjet til 88.000,73 kr. Renten var variabel, for tiden 13 % p.a. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.000 kr. til forventet indfrielse i maj 2039.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen ifølge gældsbrevet som helt eller delvis uforbindende for klageren. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at nedsætte renten.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.