Spørgsmål om opgørelse ved ekstraordinær indfrielse.

Sagsnummer:61/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Udlån - indfrielse
Ledetekst:Spørgsmål om opgørelse ved ekstraordinær indfrielse.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Af kontoudtog for klagerens billån hos indklagede fremgår, at lånets saldo pr. 1. december 1994 efter overførsel af den månedlige ydelse på 1.050 kr. var 34.082,91 kr. I 1994 var betalt 12 ydelser á 1.050 kr. Den 2. december 1994 indgik et ekstraordinært afdrag på 25.200 kr., således at saldoen var herefter 8.882,91 kr.

Lånets ydelser betaltes via betalingsservice, idet ydelserne blev trukket på klagerens konto i et andet pengeinstitut. Af betalingsoversigt dateret 1. januar 1995 fremgår, at der den 2. januar s.å. ville blive betalt 1.050 kr. til indklagede.

Den 29. december 1994 henvendte klageren sig i indklagedes kontoførende afdeling, Vanløse Stationsafdeling, for at indbetale lånets restgæld. Afdelingen beregnede, at klageren for at indfri lånet skulle indbetale 8.455,39 kr., hvilket herefter skete. Lånets saldo var herefter 427,52 kr. Den 31. december 1994 debiteredes på lånet renter, 622,48 kr., hvorefter lånets saldo var 1.050 kr. Den 2. januar 1995 overførtes via betalingsservice 1.050 kr., hvorefter lånets saldo var 0,00 kr.

Den 6. januar 1995 sendte indklagede indfrielseskvittering til klageren for lånet.

Ved skrivelse af 13. februar 1995 frigav indklagede et løsøreejerpanterbrev, som havde været håndpantsat til sikkerhed for lånet.

Ved klageskema af 2. februar 1995 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilsende hende lånets papirer samt tilbagebetale for meget indbetalt på lånet.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at lånet blev indfriet den 29. december 1994, hvorfor beløbet på 1.050 kr. overført den 2. januar 1995 bør tilbagebetales. Hertil kommer, at hun har betalt 1.350 kr. årligt i gebyr eller i alt ca. 3.375 kr. siden lånets etablering, samt at hun på grund af renteændringer har betalt i alt ca. 3.380 kr. mere i renter, end hun påregnede ved lånets etablering. Indklagede bør derfor tilbagebetale disse beløb.

Indklagede har anført, at det af fremlagte kontoudtog fremgår, at der i 1994 blev indbetalt 12 ydelser à 1.050 kr. samt de ekstraordinære afdrag på 25.200 kr. og 8.455,39 kr. Klageren oplyste ved sin henvendelse i afdelingen den 29. december 1994, at hun ønskede at foretage en indbetaling, således at lånet ville blive indfriet, når den ordinære ydelse pr. 31. december 1994 blev betalt. Afdelingens beregning skete på dette grundlag, og lånets restgæld blev tillige med tilskrevne renter siden 1. oktober 1994 betalt ved den overførsel, som fandt sted den 2. januar 1995. Klageren har modtaget det løsøreejerpantebrev, der var stillet til sikkerhed. Der er ikke opkrævet gebyrer på lånet, og de opkrævede renter er beregnet korrekt.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder ikke holdepunkter for at tilsidesætte oplysningerne om lånets afvikling, som disse fremgår af de fremlagte kontoudtog. Da indklagede har frigivet det løsøreejerpantebrev, som lå til sikkerhed for lånet, er der herefter ikke grundlag for at tage klagerens påstand til følge, hverken helt eller delvis.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.