Indsigelse om, at overførsel fra klagerens kreditorbeskyttede konto til klagerens betalingskonto samt flytning af klagerens NemKonto var uautoriseret.

Sagsnummer:188/2021
Dato:20-12-2021
Ankenævn: Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:N - Nemkonto
Afvisning - klage tidligere behandlet
Ledetekst:Indsigelse om, at overførsel fra klagerens kreditorbeskyttede konto til klagerens betalingskonto samt flytning af klagerens NemKonto var uautoriseret.
Indklagede:Jutlander Bank (nu Sparekassen Danmark)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod overførsel af beløb fra klagerens kreditorbeskyttede konto til klagerens betalingskonto og indsigelse mod flytning af klagerens NemKonto.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jutlander Bank (nu Sparekassen Danmark), hvor hun havde en kreditorbeskyttet konto (erstatningskontoen) og en betalingskonto med netbankadgang.

Klagesagen angår en overførsel på 14.600 kr. den 8. juni 2018 fra erstatningskontoen til klagerens betalingskonto samt flytning af klagerens NemKonto i 2018 til en konto i et andet pengeinstitut, hvortil hendes pension for august 2018 blev udbetalt.

I 2018 blev en konto i et andet pengeinstitut, P, registreret som klagerens NemKonto i stedet for klagerens betalingskonto i banken. Klageren har oplyst, at Udbetaling Danmark indsatte hendes pension for august 2018 på kontoen i P, og at kontoen ikke tilhørte hende. Klageren anmeldte sagen til politiet.

Den 1. september 2020 indgav klageren en klage over Jutlander Bank, nu Sparekassen Danmark, til Ankenævnet vedrørende overførslen fra erstatningskontoen til betalingskontoen. Klageren nedlagde påstand om, at banken skulle betale 14.600 kr. til hende. Klageren fik ikke medhold i klagen. Ankenævnet traf afgørelse i sagen den 26. marts 2021. Af afgørelsen fremgik blandt andet:

”…

Klageren blev ikke i sig selv påført et tab ved den interne overførsel fra erstatningskontoen til betalingskontoen. Ankenævnet finder herefter ikke, at klageren har krav på erstatning eller tilbageførsel i medfør af betalingslovens § 100 for den interne overførsel fra erstatningskontoen.

Det lægges som oplyst af banken til grund, at banken vejledte klageren om muligheden for at gøre indsigelse, hvis der forekom hævninger, som hun ikke kunne vedkende sig. Det lægges endvidere som oplyst af banken til grund, at klageren ikke gjorde indsigelse mod konkrete hævninger fra betalingskontoen, som hun ikke kunne vedkende sig. Det følger af betalingslovens § 97, at indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende transaktion.

…”

Den 5. maj 2021 indgav klageren nærværende klagesag til Ankenævnet.

Parternes påstande

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jutlander Bank (nu Sparekassen Danmark) skal betale 14.600 kr. til hende, og at banken skal erstatte hendes pension for august 2018.

Jutlander Bank (nu Sparekassen Danmark) har nedlagt påstand om afvisning af den del af klagen, der vedrører de 14.600 kr. og frifindelse af den del af klagen, der vedrører pensionsudbetalingen.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør tilbageføre hendes penge.

Det var hendes bankrådgiver, B, i Jutlander Bank, der overførte de 14.600 kr. fra erstatningskontoen uden hendes viden og samtykke. Det var også B, der i 2018 ændrede hendes NemKonto, så pensionen for august 2018 ikke blev sat ind på hendes konto i banken, men i stedet på en konto i et andet pengeinstitut.

Hun har googlet det telefonnummer, som blev forsøgt indsat som hendes i forbindelse med overførslen af de 14.600 kr. fra erstatningskontoen. Telefonnummeret tilhører en person i Norge.

B skulle med stor sandsynlighed på ferie til Norge og besøge denne person, hvilket B dog ikke havde råd til. Derfor var B nødt til at tage penge fra bankens kunder.

Det er klart, at B ikke fortalte banken, at det var B, der ændrede hendes NemKonto for at få hendes pensionspenge til sin ferie i Norge. Hun forstår ikke, hvorfor banken stoler på B.

Hun er pensionist og har stærkt brug for pengene.

Jutlander Bank (nu Sparekassen Danmark) har anført, at den ikke har begået fejl eller forsømmelser, der kan begrunde et erstatningskrav.

Den del af klagen, der vedrører overførslen på 14.600 kr. blev i sin helhed afgjort af Ankenævnet ved afgørelsen af 26. marts 2021. De tilføjelser, som klageren har lavet på de bilag, der tidligere har været fremlagt for Ankenævnet, bør ikke tillægges bevisværdi i sagen. Tilføjelserne er ensidigt tilføjet af klageren. Der er ikke tilføjet nyt til sagen, der kan begrunde en fornyet behandling. Sagen bør derfor afvises.

Klagerens NemKonto blev ændret via nemkonto.dk eller et andet pengeinstitut. Banken hverken flyttede eller medvirkede til, at klagerens NemKonto blev flyttet.

Det er NemKonto ved digitaliseringsstyrelsen, der varetager systemet og det tekniske setup. Banken modtager alene meddelelse fra NemKonto om, hvilken en konto en borger har valgt at anvende som NemKonto.

Det bestrides, at banken burde have kontaktet klageren vedrørende ændringen af hendes NemKonto.

Det fremgår af Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3, at en ændring af en kundes NemKonto kun kan ske på kundens foranledning og med dennes samtykke. Et pengeinstitut kan derfor ikke ændre en kundes NemKonto uden kundes anmodning.

Banken har derfor ikke overtrådt regler om god skik.

Banken er ikke ansvarlig for udbetalinger fra Udbetaling Danmark og er således uden ansvar for klagerens manglende pension.

Klagerens indsigelse er på nuværende tidspunkt forældet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Jutlander Bank (nu Sparekassen Danmark), hvor hun havde en kreditorbeskyttet konto (erstatningskontoen) og en betalingskonto med netbankadgang.

I 2018 blev en konto i et andet pengeinstitut, P, registreret som klagerens NemKonto i stedet for klagerens betalingskonto i banken. Klagerens pension for august 2018 blev indsat på kontoen hos P. Klageren har oplyst, at kontoen i P ikke tilhørte hende.

Den 8. juni 2018 blev der overført 14.600 kr. fra erstatningskontoen til klagerens betalingskonto.

Ankenævnet finder, at den del af klagen, der angår overførslen fra erstatningskontoen til betalingskontoen vedrører det samme forhold, som blev behandlet ved Ankenævnets afgørelse af 26. marts 2021. Ankenævnet finder ikke, at der er grundlag for at genoptage denne del af sagen.

Klageren får herefter ikke medhold i denne del af klagen.     

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har pådraget sig et ansvar over for klageren i forbindelse med, at en tredjemands konto i P blev registreret som klagerens NemKonto i stedet for kontoen hos banken. Ankenævnet finder det heller ikke godtgjort, at banken er ansvarlig for, at klagerens pension for august 2018 blev indsat på kontoen hos P.

Klageren får herefter heller ikke medhold i denne del af klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.