Krav om erstatning for tab på andelsbeviser i Københavns Andelskasse, der blev købt i forbindelse med låneoptagelse i maj/juni 2013

Sagsnummer:164/2016
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Værdipapirer - andelsbeviser
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på andelsbeviser i Københavns Andelskasse, der blev købt i forbindelse med låneoptagelse i maj/juni 2013
Indklagede:Københavns Andelskasse
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Den sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på andelsbeviser i Københavns Andelskasse, som han købte i forbindelse med, at han i maj/juni 2013 optog et andelsboliglån.

Sagens omstændigheder

Den 7. maj 2013 offentliggjorde Finanstilsynet et notat om tilsynets inspektion i Københavns Andelskasse, som havde fundet sted i februar 2013. Der var ifølge notatet tale om en fuld undersøgelse, hvor alle væsentlige områder i andelskassen blev undersøgt. Tilsynet gav risikooplysninger på baggrund af høj udlånsvækst, herunder navnlig til studerendes boligkøb. Tilsynet gav endvidere en række påbud om ændring og tilpasning af retningslinjer samt i forhold til bestyrelsens arbejde. Et af andelskassen opgjort solvensbehov på 9,8 % fandt tilsynet tilstrækkeligt.

Ved låneaftale af 30. maj 2013 optog klageren et andelsboliglån på 753.250 kr. i Københavns Andelskasse. Renten var variabel for tiden 2,78 % om året for 0,00 kr. -285.600 kr., 3,78 % for 285.600 kr. - 571.200 kr. og 5,28 % for den del af lånet, der oversteg 571.200 kr.

Den 3. juni 2013 købte klageren nominelt 5.000 kr. andelsbeviser i Københavns Andelskasse til kurs 541 svarende til en kursværdi på 27.050 kr.

Andelskassen har oplyst, at andelsboliglånet blev brugt til indfrielse af to lån i et andet pengeinstitut, samt til at dække etableringsomkostninger og til køb af andelsbeviser.

Andelskassen har videre oplyst, at det på daværende tidspunkt var et generelt lovgivningskrav og et krav i henhold til andelskassens kundepolitik, at alle kunder skulle købe ét andelsbevis på nominelt 1.000 kr. For at opnå særlig favorable renter på andelsboliglånet var der krav i henhold til kundepolitikken om køb af nominelt 5.000 kr. andelsbeviser.

Af andelskassens vedtægter, der var gældende på daværende tidspunkt, fremgik blandt andet:

”...

Medlemskab (optagelse, udtræden og indløsning)

§ 3

Stk. 1

Medlemskab kan med bestyrelsens samtykke opnås af enhver, der er indskyder eller låntager i andelskassen. Enhver låntager og indskyder skal være andelshaver, medmindre bestyrelsen meddeler dispensation. Rettigheder og forpligtelser som andelshaver opnås ved erhvervelse af et andelsbevis på 1.000 kr.

Hæftelse og ansvarlig indskudskapital

§ 4

Stk. 1

Andelshaverne hæfter alene med andelskapitalen for andelskassens forpligtelser.

…”

Den 18. november 2015 solgte klageren andelsbeviserne til kurs 100, svarende til en kursværdi på 5.000 kr. Kurtage ved salget udgjorde 175 kr.

Parternes påstande

Den 3. maj 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Københavns Andelskasse skal erstatte hans tab på ca. 22.000 kr. på andelsbeviserne.

Københavns Andelskasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han i forbindelse med sit pengeinstitutskift til andelskassen i 2013 ikke blev gjort tilstrækkelig opmærksom på de risici, der var forbundet med købet af andelsbeviserne.

Købet blev finansieret med andelsboliglånet. Andelskassen undlod at oplyse, at dette var ulovligt.

Andelskassen oplyste heller ikke, at den havde en skrøbelig kapitalstruktur, jf. en inspektion den 14. maj 2013, ligesom andelskassen undlod at oplyse om inspektionen i februar 2013, hvor andelskassen fik en risikooplysning.

Andelskassen opfyldte således ikke sine forpligtelser i medfør af god skik bekendtgørelsen § 3 og § 4.

I løbet af 2013 fik andelskassen mange påtaler af Finanstilsynet.

Andelskassen er blevet politianmeldt af Finanstilsynet og har efterfølgende vedtaget et bødeforlæg.

Ankenævnet har tidligere pålagt andelskassen at betale erstatning som følge af vildledende oplysninger i forbindelse med køb af andelsbeviser.

Københavns Andelskassehar anført, at klageren som ny kunde skulle købe ét andelsbevis på nominelt 1.000 kr. Klageren valgte at købe nominelt 5.000 kr. andelsbeviser, hvorved han opnåede en særlig favorabel rente på sit andelsboliglån.

Udlånsrenten på 2,78 % - 5,28 % var på daværende tidspunkt meget favorabel og noget under markedsniveau.

Klageren fik tilstrækkelig information om sit køb af andelsbeviser.

Det af klageren anførte om politianmeldelse og bødeforlæg vedrører det forhold, at andelskassen tidligere havde lånefinansieret andelsbeviser. Det var efter Finanstilsynets opfattelse ulovligt for andelskassen at yde lån til kunders køb af andelsbeviser, men ikke ulovligt for kunderne at optage disse lån.

Det af klageren anførte om, at nævnet har pålagt andelskassen at betale erstatning, vedrører afgørelsen 284/2014. Sagen angik et brev af 16. oktober 2013, som andelskassen udsendte til eksisterende kunder og andelshavere. Andelskassen modtog en påtale da Finanstilsynets fandt, at det var i strid med god skik bekendtgørelsen § 3 og § 4. Klageren i nærværende sag har ikke modtaget brevet og har ikke handlet på baggrund af brevet.

Finanstilsynets notat af 7. maj 2013 blev offentliggjort før klageren optog andelsboliglånet og indeholdt ikke oplysninger, der medførte et behov for at advare mod køb af andelsbeviser.

Kursen på andelsbeviserne afspejlede den indre værdi. I februar 2014 viste det sig, at den daværende direktør i andelskassen havde foretaget en række uretmæssige udlån i efteråret og vinteren 2013/14. Udlånene var sket uden bestyrelsens vidende, og på den baggrund blev direktøren bortvist. Den samlede opgørelse viste, at der var foretaget uretmæssige udlån i størrelsesordenen 33 mio. kr., hvoraf der skulle nedskrives for 14 mio. kr. Herefter faldt kursen til lidt over kurs 40, men nye investorer gav kurs 100 i april 2014.

Ankenævnets bemærkninger

Ved låneaftale af 30. maj 2013 optog klageren et andelsboliglån på 753.250 kr. i Københavns Andelskasse. Ifølge andelskassens vedtægter var klageren som ny kunde i andelskassen forpligtet til at købe nominelt 1.000 kr. andelsbeviser. Klageren købte den 3. juni 2013 nominelt 5.000 kr. andelsbeviser i andelskassen kurs 541 svarende til en kursværdi på 27.050 kr. og opnåede herved en favørrente på lånet.

Det følger af § 46 i Lov om finansiel virksomhed, at en andelskasse ikke må lånefinansiere en detailkundes køb af andelsbeviser i andelskassen. Andelskassen har oplyst, at det andelsboliglån, som klageren optog, bl.a. blev brugt til køb af andelsbeviser. Ankenævnet finder det herefter godtgjort, at det stod andelskassen klart, at lånet delvis havde til formål at finansiere køb af andelsbeviser. Som følge heraf finder Ankenævnet endvidere, at det må påhvile andelskassen at godtgøre, at klageren modtog fyldestgørende rådgivning forud for købet af andelsbeviserne. Klageren har bestridt at have modtaget den fornødne rådgivning, og andelskassen har ikke fremlagt dokumentation for indholdet af sin rådgivning. Under henvisning hertil skal andelskassen erstatte klagerens kurstab efter fradrag af den rentefordel, som klageren opnåede ved erhvervelsen af andelsbeviserne.

Ankenævnets afgørelse

Hvis klageren inden otte uger fra datoen for denne afgørelse anmoder om det, skal Københavns Andelskasse inden 30 dage betale en erstatning til klageren svarende til kurstabet på andelsbeviserne på 22.050 kr. med fradrag af et beløb svarende til den rentefordel, som klageren opnåede ved erhvervelsen af andelsbeviserne.

Klageren får klagegebyret tilbage.