Spørgsmål om udsættelse af klagesag behandling begrundet i tilsvarende spørgsmål indbragt for domstolene.

Sagsnummer:178a/2005
Dato:15-09-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Karen Frøsig, Lotte Aakjær Jensen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Formalitetsafgørelse - udsættelse med behandling
Ledetekst:Spørgsmål om udsættelse af klagesag behandling begrundet i tilsvarende spørgsmål indbragt for domstolene.
Indklagede:Nordea Finans Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en anmodning fra indklagede om at undlade realitetsbehandling af en klage med henvisning til, at anden tilsvarende sag er indbragt for domstolene.

Sagens omstændigheder.

I 2004 købte klageren af bilforhandleren F en Mitsubishi Carisma for 173.180 kr. inkl. leveringsomkostninger. Udbetalingen var på 34.636 kr., og restkøbesummen var herefter 138.544 kr. med tillæg af kreditomkostninger.

Ifølge købekontrakten udgjorde restkøbesummen i alt 149.524 kr., hvoraf 10.980 kr. var stiftelsesomkostninger. Stiftelsesomkostningerne var specificeres således:

"…

Etableringsgebyr

kr.

4.485,00

Ekspeditionsgebyr

kr.

2.195,00

Afgift til Bilbogen

kr.

1.400,00

Afgift ejendomsforbehold

kr.

2.300,00

Gebyrmærke forsikringsselskab

kr.

600,00

…"

Restkøbesummen, der skulle forrentes med p.t. 4,25% p.a., skulle afvikles over 83 månedlige ydelser på hver 2.064 kr. Købekontrakten er efterfølgende tiltransporteret indklagede, der er et datterselskab af et pengeinstitut.

Den 4. maj 2005 omtalte TV-udsendelsen "Rabatten" stiftelsesomkostninger på billån, herunder praksis ved Ankenævnet.

På baggrund af TV-udsendelsen rettede klageren henvendelse til indklagede med anmodning om tilbagebetaling af omkostningerne. Ved skrivelse af 3. juni 2005 afviste indklagede klagerens anmodning.

Ankenævnets kendelse i sag 185/2004, der vedrører et tilsvarende spørgsmål som det i denne sag foreliggende, er af pågældende klager indbragt for domstolene, idet indklagede i sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 11, stk. 2 har meddelt, at man ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Retssagen er i juni 2005 på baggrund af sagens principielle karakter henvist til Østre Landsret.

Parternes påstande.

Klageren har den 21. juni 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte gebyr og stiftelsesomkostninger med mindst 5.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om udsættelse med sagens behandling, indtil der foreligger en domstolsafgørelse i Ankenævnets sag 185/2004.

Parternes argumenter.

Klageren har ikke ytret sig om indklagedes anmodning om sagens udsættelse.

Indklagede har anført, at efter Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1 kan principielle sager, der findes uegnet til behandling i Ankenævnet, afvises. Som det mindre åbner vedtægterne mulighed for at udsætte sådanne sager, indtil de principielle elementer har fundet deres endelige afgørelse ved domstolene. Ankenævnet bør derfor sætte sagens behandling i bero, indtil der foreligger en afgørelse fra Østre Landsret.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at sagens behandling bør udsættes på baggrund af, at det spørgsmål, der er omtvistet i nærværende sag, i en anden sag er indbragt for Østre Landsret til afgørelse.

Som følge heraf

Behandlingen af denne klage udsættes indtil, der foreligger en endelig afgørelse i sag 185/2004, der er indbragt for Østre Landsret.